Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych

dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ

malgorzata.mysliwiec@us.edu.pl

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1994-1998 zrealizowała pięcioletni program studiów magisterskich na kierunku nauki polityczne, specjalność samorządowa. W latach 1995-1998 realizowała studia zgodnie z indywidualnym programem rozszerzonym o przedmioty dodatkowe, zgodne z rozwijanymi do dzisiaj zainteresowaniami naukowymi. Na rok akademicki 1997/1998 uzyskała stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej.
02.06.1998 zdała egzamin magisterski. Podstawą do jego przeprowadzenia było przedstawienie pracy pt. „Pozycja ustrojowa Wspólnoty Autonomicznej Katalonii w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii”.
W latach 1998-2002 realizowała studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zakończyła je 09.05.2002 obroną pracy doktorskiej pt. „Decentralizm i regionalizm w koncepcji politycznej Convergència i Unió”. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie politologii nadany został uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 28.05.2002 roku.
W styczniu 2015 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne, przeprowadzone przez Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zakończyło się ono nadaniem stopnia w dniu 29.09.2015.
W latach 01.10.1998-01.06.2002 realizowała obowiązki stypendystki studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 01.10.2002 roku została zatrudniona w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na stanowisku adiunkta, które zajmuje do dnia dzisiejszego. Po 2002 roku współpracowała naukowo i dydaktycznie z licznymi uczelniami naszego regionu. Obecnie współpracuje także z Uniwersytetem Śląskim w Opawie.
Zainteresowania badawcze:
1.systemy polityczne państw Unii Europejskiej i Maghrebu (ze szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego Hiszpanii i Maroka);
2.procesy decentralizacji i regionalizacji w Europie;
3.teoria narodu i nacjonalizmu;
4.partie regionalne i etnoregionalne w Europie;
5.administracja publiczna w państwach europejskich.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

img
return to top