Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych

dr Robert Radek

robert.radek@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Przedstawiciel młodszych pracowników nauki w Radzie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Wydziałowy koordynator w Instytucie Programu Erasmus+. Członek Kolegium Redakcyjnego z ramienia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Ogólnopolskim Czasopiśmie Politologicznym „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Pogranicze. Polish Borderland Studies”. Sekretarz czasopisma „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów funkcjonowania egzekutywy w tym zwłaszcza jakości i skuteczności jej działania, a także zjawiska tzw. rządów mniejszościowych w różnych państwach na świecie. Poza rozwijanym obecnie nurtem badawczym w kręgu zainteresowań znajdują się również zagadnienia lokalizmu i regionalizmu w jednoczącej się Europie, w tym zwłaszcza problematyka współpracy transgranicznej, a także różne aspekty funkcjonowania systemów politycznych a w szczególności systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Autor dwóch monografii i wielu artykułów naukowych a także redaktor trzech prac zbiorowych. Uczestnik licznych krajowych konferencji naukowych. Prowadzi zajęcia w języku angielskim ze studentami uczestniczącymi w wymianach międzynarodowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć: System polityczny RP; Nauka o państwie i prawie; Partie i systemy partyjne; Organizacja i zarządzanie; Transformacja polskiego systemu politycznego; Regionalizm europejski i współpraca transgraniczna; Konwersatorium monograficzne; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Political System of the Republic of Poland (for Erasmus and International Students); Organization and Management (for Erasmus and International Students); Introduction to State and Law Research (for Erasmus and International Students); Regional Policy and Cross-Border Cooperation in Europe (for Erasmus and International Students); Minority Governments and Majority Rule (for Erasmus and International Students). Wielokrotny stypendysta w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Akademicka i Programu Lifelong Learning Programme LLP/Erasmus. W ramach programów prowadził wykłady na: Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja); Masarykova Univerzita w Brnie (Czechy); Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania) i Universität Stuttgart (Niemcy).

Wybrane publikacje

Monografie:

Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza, Wydawca: Uniwersytet Śląski & REMAR, Katowice 2011, ss. 399.

System konstytucyjny Kanady, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, ss. 110.

Redakcje książek:

Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Tom II. W europejskiej praktyce ustrojowej, (współredakcja z Janem Iwankiem), Wydawnictwo Adam Marszałek i Uniwersytet Śląski w Katowicach, Toruń 2014, ss. 296.

Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne, Wydawca REMAR & Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 266.

Decentralizacja współczesnego państwa. Wybrane problemy, Wydawca REMAR & Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, ss. 189.

Artykuły naukowe:

Skuteczność legislacyjna gabinetów mniejszościowych (wybrane aspekty), „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, Zeszyt 20/B, s. 49-64.

Zdolność rządzenia a demokracje Europy Środkowej i Wschodniej, „Chorzowskie Studia Polityczne” 2015, nr 9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, s. 125-140.

Hung Parliament and Minority Government Formation in Westminster Parliamentary System (selected aspects), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 6 (28), s. 173-187.

Deformacje w niemieckim systemie wyborczym, [w:] Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne, red. Jan Iwanek, Wydawnictwo Adam Marszałek i Uniwersytet Śląski, Toruń 2014, s. 208-258.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Rada Bezpieczeństwa Narodowego jako instytucje wspomagające reagowanie na zagrożenia – aspekty normatywne i praktyka polityczna, [w:] Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, Katowice 2014, s. 356-377.

Wpływ funkcjonowania rządów mniejszościowych na politykę zagraniczną państwa. Przypadek Polski, [w:] Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku, red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 160-183.

Prawicowe rządy mniejszościowe w III RP, [w:] Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne, red. Robert Radek, Wydawca REMAR & Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 11-28.

Obraz kampanii wyborczej do polskiego parlamentu w 2011 roku w prasie prawicowej. Przykład dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Uważam Rze”, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. Mariusz Kolczyński, Wydawnictwo Gnome & Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, s. 72–92.

Postęp konwergencji mediów na przykładzie stron internetowych wybranych euroregionów, [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Tom 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Wydawca REMAR & Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, s. 133–152.

Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu w 2011 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 35, s. 93–111.

Zrealizowane prace naukowo-badawcze

Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Analiza deformacji wyborczych w wybranych systemach większościowych, proporcjonalnych i mieszanych (Nr grantu: 2011/01/B/HS5/00549. Kierownik: prof. UŚ dr hab. Jan Iwanek; zespół: dr M. Domagała, dr R. Radek, dr hab. W. Wojtasik) – OPUS (Narodowe Centrum Nauki). Okres realizacji: 08.12.2011-07.12.2014.

Obraz prezydencji Polski w Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej (Nr grantu: 2011/01/B/HS5/00524. Kierownik: prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński; Zespół: dr T. Kubin, dr R. Radek, dr P. Szostok) – OPUS (Narodowe Centrum Nauki). Okres realizacji: 15.10.2011-14.06.2013.

Obraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (2009) w polskich mediach. Analiza zawartości mediów (Nr grantu: NN 116 211936; Kierownik: prof. UŚ dr hab. M. Kolczyński; Zespół: dr T. Kubin, dr M. Mazur, dr R. Radek, dr P. Szostok, mgr A. Turska-Kawa) – MNiSW. Okres realizacji: 02.07.2009-01.01.2011.

Innowacyjne i społeczne oddziaływanie SSE i klastrów w Polsce (Projekt POPT.03.01.00-136/09. Kierownik: prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński; Zespół: dr T. Kubin, dr W. Wojtasik, dr R. Radek, dr B. Zasępa, dr A. Turska-Kawa, dr E. Wiszczun) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie NSS”, projekt realizowany w ramach Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. Okres realizacji: 30.06.2010-29.12.2010.

Członkostwo w organach uczelnianych oraz towarzystwach i organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych,

Towarzystwo Inicjatyw Naukowych z siedzibą w Katowicach – prezes,

European Consortium for Political Research – od 2016 roku

Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (kadencja 2012-2016 i 2016-2020) – przedstawiciel młodszych pracowników nauki,

Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych w kadencji 2012-2016,

Ogólnopolskie czasopismo politologiczne „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” – członek kolegium redakcyjnego,

Ogólnopolskie czasopismo politologiczne „Pogranicze. Polish Borderland Studies” – członek kolegium redakcyjnego,

Sekretarz czasopisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”,

Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2013-2014.

Sukcesy i nagrody

Nagroda Indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność organizacyjną (2017)

Lider umiędzynarodowienia UŚ – II miejsce w kategorii młodszy pracownik naukowy (2015),

Nagroda Zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2015),

Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność naukowo-badawczą (2011),

Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za działalność organizacyjną (2009).

ResearchGate

ORCID

PBN

img
return to top