Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas zdalnego nauczania (na odległość) oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

28.05.2020 - 08:15, aktualizacja 08.10.2020 - 14:04
Redakcja: MP3

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA (NA ODLEGŁOŚĆ) ORAZ WERYFIKACJI OSIĄGNIĘTYCH
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może Pani/Pan skontaktować z administratorem, w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl

2. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

przez e-mail: iod@us.edu.pl

Do zadań IOD nie należy udzielanie informacji w zakresie zasad kształcenia na odległość oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek utrwalony na nagraniu audio-wideo jeżeli taka konieczność zachodzi) będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wykonania zadania publicznego uczelni, celem prowadzenia procesu kształcenia w formie zdalnej (na odległość) oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
w szczególności przeprowadzenia zaliczenia, egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych
, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Podstawę prawną do ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO¹ w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1
i art. 53 ust. 1, art. 63, art. 67 ust. 4, art. 73, art. 76 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe (nagrania audio, audio-wizualne) będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu, tj.  nagrania z egzaminu dyplomowego zostaną usunięte niezwłocznie po sporządzeniu i zatwierdzeniu protokołu przez wszystkich członków komisji, a w przypadku przeprowadzania zaliczenia i egzaminów kończących określone zajęcia nagrania będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od daty egzaminu lub zaliczenia.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym, które udostępniają platformy i aplikacje do prowadzenia wideokonferencji w procesie e-learningu w UŚ oraz innym podmiotom, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych usług, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane możemy przekazywać również organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi takich jak Microsoft Office 365 dla edukacji (Microsoft Teams). Microsoft deklaruje się przestrzegać wymagań określonych w przepisach prawa ochrony danych przyjętych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w zakresie zbierania, używania, przekazywania, zatrzymywania i innego przetwarzania danych osobowych, natomiast wszystkie przypadki przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej będą odpowiednio zabezpieczone zgodnie z art. 46 RODO.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie przysługuje w szczególności, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązku prawnego lub wykonania zadania publicznego;
 • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania jest realizacja zadań publicznych uczelni, chyba że uczelnia wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
  i wolności osoby, której dane dotyczą;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

8. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne dla prowadzenia procesu kształcenia w formie zdalnej (na odległość) oraz dla celów weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu, zaliczeń, egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych. W przypadku niepodanie danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

 

¹ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

return to top