Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Komunikat w sprawie składania wniosków o stypendia ministra

09.09.2021 - 13:09, aktualizacja 10.09.2021 - 12:46
Redakcja: MP3

Na podstawie:

oraz zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki z 3 września 2021 r.

wprowadza się w Uniwersytecie Śląskim następujący tryb przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra na rok 2021/2022:

– studenci zamierzający ubiegać się o stypendium ministra na rok 2021/2022 są obowiązani uzyskać rekomendację dziekana swojego wydziału;

– w tym celu studenci do 4 października br. składają do dziekana, za pośrednictwem dziekanatu, pisemne (w wersji papierowej) Zgłoszenie kandydatury do stypendium ministra 2021-2022  oraz oświadczenia nr 1 i nr 2. Do zgłoszenia załącza się dokumentację osiągnięć.

Wykaz pracowników dziekanatu u których studenci składają swoje zgłoszenia:

– Wydział Humanistyczny: Marta Klimek (Katowice, ul. Bankowa 11), Agnieszka Urbańczyk (Sosnowiec)

– Wydział Nauk Przyrodniczych: Justyna Rogalska-Nowak (Sosnowiec), Elżbieta Ulbrich (Katowice)

– Wydział Nauk Społecznych: Beata Kalisz, Agnieszka Jezierska

– Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych: Grażyna Wdowiak-Czakańska (Katowice), Marta Brysz-Michalska (Sosnowiec)

– Wydział Prawa i Administracji:  Katarzyna Kliszcz

– Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji: Daria Krzywoń

– Wydział Teologiczny: Ewa Kostkiewicz, Barbara Staroń

– Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego: Magdalena Krząkała-Rózsa

– Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych: Anna Duda.

– Pracownice dziekanatów przed przedłożeniem zgłoszenia kandydatury do dziekana potwierdzają status studenta, jego dane osobowe, zaliczenie roku oraz wpis na kolejny rok studiów.

– dziekan udzielając studentowi rekomendacji zobowiązany jest do merytorycznej oceny osiągnięć przedstawionych przez studenta oraz prawidłowości dokumentacji zgodnie ze wskazanym Rozporządzeniem MEiN. W procesie merytorycznej oceny osiągnięć dziekan może zasięgnąć opinii np. dyrektora instytutu, dyrektora kierunku lub innych naukowców uznanych w danej dziedzinie za ekspertów.

– dziekan, po zapoznaniu się ze zgłoszeniem kandydatury oraz przedstawioną dokumentacją, jest zobowiązany do wydania opinii, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia mają charakter znaczący oraz są związane z odbywanymi przez niego studiami (z wyłączeniem osiągnięć sportowych). W przypadku, gdy przedstawione przez studenta osiągnięcia nie będą zgodne z katalogiem znaczących osiągnięć, o których mowa w cyt. rozporządzeniu lub nie będą związane ze studiami, opinia dziekana może być negatywna.

– dziekan jest obowiązany wydać studentowi rekomendację do 11 października br.

– student, który uzyskał od dziekana pozytywną rekomendację, zgłasza się do Biura Studenckich Spraw Socjalnych w celu uruchomienia wniosku stypendialnego w systemie ZSUN/OSF przez koordynatora uczelnianego, który rejestruje się w systemie jako „redaktor wniosków”.

– koordynatorami uczelni wyznaczonymi przez rektora są pracownice Biura Studenckich Spraw Socjalnych: Justyna Urbańska justyna.urbanska@us.edu.pl oraz Agnieszka Cichoń agnieszka.cichon@us.edu.pl, tel. 32 359 2046, rektorat, Katowice ul. Bankowa 12, pok. 0.20 na parterze.

– Podczas osobistej wizyty studenta w BSSS (w terminie ustalonym po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź mejlowym), koordynator tworzy w systemie wniosek dla studenta, przypisując mu rolę „redaktora pomocniczego”;

– student, po otrzymaniu od koordynatora loginu i hasła do systemu OSF edytuje swój wniosek, w tym dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki. Po zakończeniu edycji wniosku student zawiadamia koordynatora. Ostateczny termin edycji wniosku upływa w nieprzekraczalnym terminie 15 października 2021 r.

Koordynator dokonuje sprawdzenia wniosku studenta jedynie pod względem formalnym, przedkłada go do podpisu rektorowi oraz przesyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

return to top