Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Świadczenia dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2019/2020

25.03.2020 - 13:11, aktualizacja 25.03.2020 - 13:22
Redakcja: MP3

25 marca 2020 r.  Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjął decyzje wynikające z par. 3 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów.

 

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego wynosi 1000 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

– przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł – 1000
od 200,01zł do 400,00 zł –
800 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł –
600 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł –
500 zł

od 800,01 zł do 1000,00 zł – 400 zł

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 200 zł

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń dla studentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności studentowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Wysokość zapomogi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do
400 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do
1000 zł

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych:
– znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka–
500 zł
– umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka –
400 zł
– lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka –
300 zł

Stypendium rektora dla studentów wynosi 800 zł.

Liczba uprawnionych: 6% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Studentom, którzy uzyskali liczbę punktów 20 lub więcej, rektor podwyższa kwotę stypendium do 1050 zł.

 

ŚWIADCZENIA DLA DOKTORANTÓW

Na mocy art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1-4 (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  Od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. regulamin świadczeń dla studentów stosuje się odpowiednio do doktorantów.

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego wynosi 1000 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio:

– przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł  –   1200 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł –
1000 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł –
800 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł –
600 zł

od 800,01zł do 1000,00 zł 400 zł

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 200 zł

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń dla studentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności studentowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Wysokość zapomogi wynosi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do
400 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do
1000 zł

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:
– znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka –
500 zł
– umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka –
400 zł
– lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka –
300 zł

Stypendium rektora dla doktorantów wynosi 1000 zł.

Liczba uprawnionych: 8% z liczby doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

  • Wypłata świadczeń z nadpłatą za marzec jest planowana na 27 kwietnia br.
  • W semestrze letnim stypendia przyznaje się na okres czterech miesięcy (od marca do czerwca 2020 r.)
  • Zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i rektora nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora tj. 2436 zł.

 

 

return to top