Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Świadczenia dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym 2022/2023

26.10.2022 - 15:18, aktualizacja 12.01.2023 - 15:14
Redakcja: MP3

Prorektorka ds. rozwoju kadry prof. dr hab. Ewa Jarosz oraz prorektorka ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ   w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, podjęły decyzje wynikające z par. 3 ust. 1 regulaminu świadczeń dla studentów.

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego wynosi 1050,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

– przy dochodach

od 0,00 zł do 200 zł  –       2300 zł
od 200,01 zł  do 400 zł –   2100 zł
od 400,01 zł do 600 zł –    1900 zł
od 600,01 zł do 800 zł –    1600 zł
od 800,01 zł do 1050 zł –  1300 zł

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 300 zł

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń dla studentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności studentowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Wysokość zapomogi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 700 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.500 zł

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych:
– znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 1000 zł
– umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 900 zł
– lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 800 zł

Stypendium rektora dla studentów wynosi 1000 zł.

Liczba uprawnionych: 6% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

Studentom, którzy uzyskali liczbę punktów 20 lub więcej rektor podwyższa kwotę stypendium do 1300 zł.

ŚWIADCZENIA DLA DOKTORANTÓW

Na mocy art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.-  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1-4 (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulamin świadczeń dla studentów, stosuje się odpowiednio do doktorantów.

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego wynosi: 1050,00 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio:

– przy dochodach

od 0,00 zł do 200 zł –      2000 zł
od 200,01 zł do 400 zł –    1700 zł
od 400,01 zł do 600 zł –    1300 zł
od 600,01 zł do 800 zł –    1200 zł
od 800,01 zł do 1050 zł –   1000 zł

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 300 zł

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń dla studentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności doktorantowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Wysokość zapomogi wynosi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 700,00 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1500,00 zł

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:
– znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 1000 zł
– umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 900 zł
– lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 800 zł

Stypendium rektora dla doktorantów wynosi 1800 zł.

Liczba uprawnionych: 8% z liczby doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Wypłata świadczeń z nadpłatą za październik jest planowana na 25 listopada br.

Kolejne wypłaty w semestrze zimowym zaplanowano na: 22 grudnia 2022 r., 26 stycznia 2023 r. i 24 lutego 2023 r.

W roku akademickim  2022/2023 stypendia przyznaje się na okres 9 miesięcy tj. od października 2022 r. do czerwca 2023 r.

return to top