Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Ubezpieczenie

W przypadku wystąpienia szkody w okresie od 15.08.2021 – 14.08.2022 objętej ubezpieczeniem należy powiadomić, podając numer polisy COR218607:

INFOLINIA i zgłaszanie szkód:

WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group

tel. 0048 22 741 39 70

w celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych objętych ubezpieczeniem kosztów(całodobowo)

tel.: 0048 22 469 69 69

w celu zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW

 

Ubezpieczeniem zostaną automatycznie objęci studenci wyjeżdżający na krótkoterminowe wyjazdy za granicę (do 30 dni) na podstawie Wniosku o wyjazd za granicę – część WP – polecenie wyjazdu służbowego.

Studenci wyjeżdżający na podstawie Wniosku o wyjazd za granicę – część WS – skierowanie za granicę są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia kosztów leczenia we własnym zakresie.

Wszystkie osoby wyjeżdżające do krajów Unii Europejskiej oraz EFTA są zobowiązane do zaopatrzenia się w kartę EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Szczegółowe informacje na temat kart EKUZ można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacja dla ubezpieczonych przez UŚ:

 1. Suma ubezpieczenia: ubezpieczenie Kosztów Leczenia (KL) i Assistance do sumy 40.000 euro
 2. Zakres ubezpieczenia Kosztów Leczenia (KL) i Assistance:
  1. Ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia.
  2. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia (Koszty Leczenia) i Assistance objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w okresie ubezpieczenia poza granicami RP na terenie całego świata.
  3. Ubezpieczenie obejmuje ochroną również zdarzenia powstałe podczas wykonywania pracy w ramach obowiązków służbowych lub wynikających z zakresu wymiany międzynarodowej.
  4. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas wykonywania czynności związanych z charakterem działalności grupy wyjeżdżających osób np. zespół tańca, orkiestra rozrywkowa, grupa teatralna itp.
  5. Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo Koszty Leczenia wynikłe wskutek zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej.
  6. ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem w szczególności COVID 19, epidemii lub pandemii występującej w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.
  7. Przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę wiek ubezpieczonego.
  8. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje sportów wysokiego ryzyka oraz wyczynowego uprawiania sportu a także sportów ekstremalnych i ekspedycji w obszary charakteryzujące się ekstremalnymi (niebezpiecznymi) warunkami terenowymi i klimatycznymi.

UWAGA!

Okres kwarantanny nie jest wyłączony z zakresu ubezpieczenia tj. ewentualne zachorowanie (w tym COVID-19) lub wypadek w okresie kwarantanny jest objęte ochroną ubezpieczeniową na standardowych zasadach (z uwzględnieniem zaostrzenia chorób przewlekłych).

Ewentualne koszty związane z kwarantanną np. zakwaterowanie i wyżywienie mogą być pokryte (zwrócone), ale w przypadku gdy najpierw wystąpi zachorowanie na COVID-19 i lekarz zaleci odbycie kwarantanny (w sytuacji gdy pobyt w szpitalu nie jest konieczny), do momentu powrotu do zdrowia lub powrotu do kraju w celu odbycia dalszego leczenia (o ile byłoby to wskazane i możliwe ze względu na stan zdrowia).

Jeżeli kwarantanna wynika z zaleceń prewencyjnych np. miejscowych władz bez wystąpienia zachorowania wówczas koszty kwarantanny nie zostaną pokryte (zwrócone).

3. Rodzaje świadczeń:

W ramach Kosztów Leczenia (KL) STU ERGO Hestia S.A. pokrywa następujące rodzaje świadczeń:

 • konsultacje medyczne,
 • pobyt w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania życiowe albo wskazania nagłe lub pilne nie można było odłożyć do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju,
 • zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
 • badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG,EKG,USG lub podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,
 • koszty naprawy lub zakupu okularów, protez i innych środków pomocniczych wspomagających narządy ruchu,
 • transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
 • transport ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia – decyzja należy do kompetencji Wykonawcy,
 • transport do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z konwencjonalnych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,
 • transport zwłok ubezpieczonego do RP: jeżeli ubezpieczony – wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową – zmarł podczas podróży zagranicznej, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty kremacji oraz transportu zwłok, lub urny z prochami do miejsca pogrzebu w RP, w tym koszty zakupu trumny lub urny.
 • transport ubezpieczonego do RP:
 1. jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego zachorowania objętego zakresem ochrony wymaga transportu do RP, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP. Transport do RP przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy z uwagi na jego stan zdrowia uprzedni przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany. Transport do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki medycznej w RP dokonywany jest po udzieleniu poszkodowanemu niezbędnej pomocy medycznej umożliwiającej kontynuowanie leczenia w RP,
 2. odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu,
 3. o konieczności, możliwości i sposobie transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP decydują lekarze Wykonawcy po uprzednich konsultacjach z lekarzem prowadzącym leczenie i w oparciu o dokumentację medyczną,

W ramach sumy ubezpieczenia Assistance zawarte są następujące świadczenia:

 • Opóźnienie środka transportu: w razie udokumentowanego opóźnienia (np. pisemne potwierdzenie od przewoźnika) środka transportu (samolot, pociąg, autokar, prom itp.) co najmniej o 5 godzin w trakcie podróży, Wykonawca zwraca na podstawie rachunków lub faktur itp. niezbędne wydatki poniesione na zakup wyżywienia i noclegu (o ile nie zostały pokryte przez przewoźnika). Limit na zdarzenie 500,-PLN.
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa: w przypadku zaginięcia ubezpieczonego w czasie podróży w okresie ubezpieczenia Wykonawca pokrywa koszty jego poszukiwań w górach, na lądzie i wodzie prowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki ratownictwa oraz koszty udzielenia pomocy medycznej na miejscu zdarzenia a także koszty transportu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej. Limit na zdarzenie: 12.000,-EURO.
 • Niezbędne usługi opiekuńcze: w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Wykonawca organizuje i pokrywa podstawowe usługi opiekuńcze m.in.

a) usługi informacyjne w tym przekazywanie wiadomości do osoby bliskiej ubezpieczonemu,

b) dostarczenie niezbędnych przedmiotów osobistego użytku,

c) organizacja i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczonego z wyżywieniem na czas rekonwalescencji lub po zakończeniu leczenia o ile transport jest niemożliwy do zrealizowania. Limit na zdarzenie do 100,-EURO na dobę i nie więcej niż 10 dób,

d) wizyta osoby bliskiej: jeżeli w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową ubez­pieczony jest hospitalizowany przez okres przekraczający 7 dni i nie towarzyszy mu w podróży żadna pełnoletnia osoba bliska, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu w obydwie strony dla jednej osoby bliskiej wska­zanej przez ubezpieczonego wraz z kosztami pobytu ww. osoby. Limit na zdarzenie do 100,-EURO na dobę i nie więcej niż 10 dób (dotyczy pobytu osoby bliskiej),

e) wcześniejszy powrót do kraju: jeżeli ubezpieczony zmuszony jest do nagłego, wcześniej­szego powrotu do domu, a pierwotnie przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego. Usługa ta jest świadczona tylko w przypadku: a) nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej choroby osoby bliskiej ubezpieczonemu pod warunkiem, że obecność ubezpieczonego jest niezbędna celem zapewnienia opieki b) śmierci osoby bliskiej ubezpieczonego, b) wystąpienia szkody w domu ubezpieczonego powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego, pod warunkiem niezbędnej obecności ubezpieczonego celem dokonania czynności prawnych i administracyjnych,

f) kontynuacja podróży służbowej: jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego uległ poprawie Wykonawca organizuje i po­krywa koszty transportu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do następnego miejsca planowanej podróży służbowej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia  można uzyskać:

 • Alina Patejuk (alina.patejuk@ergohestia.pl) STU ERGO Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie Zespół Ubezpieczeń w Lublinie Aleja Kraśnicka 31; 20-718 Lublin; tel.: (081) 524 55 00 lub (081) 524 55 74
 • Dział Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych, Uniwersytet Śląski w Katowicach tel.: (032) 359 18 68, (032) 359 14 00
 • Leonard Pilipczuk Firma Brokerska „Mentor” S.A. Przedstawicielstwo w Lublinie tel./fax.: (081) 533 39 32

Formalności związane z objęciem ochroną ubezpieczeniową Kosztów Leczenia i Assistance osób delegowanych/kierowanych z Uniwersytetu Śląskiego za granicę odbywają się przy okazji załatwiania dokumentacji wyjazdowej w Dziale Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

return to top