Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Indywidualny Tok Studiów (ITS)

  • jest przeznaczony dla studentów wybitnych, którzy mogą się pochwalić wysoką średnią już na samym początku swojej edukacji,
  • polega na doborze przedmiotów (modułów) w ramach realizacji uczenia się w zakresie przewidzianym na danym kierunku oraz w zakresie dodatkowym, a także na udziale studenta w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych z uwzględnieniem jego zainteresowań,
  • w przypadku odbywania studiów według ITS okres studiów może zostać skrócony.

 

Kto może ubiegać się o ITS?

  • student, który ukończył pierwszy semestr studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 4,0 (rada dydaktyczna właściwa dla danego kierunku może podnieść wymaganą średnią ocen),
  • student, który został zatrudniony na uczelni z racji zdobycia przez niego, indywidualnie lub w zespole, grantu na finansowanie działalności naukowej, 
  • student, który ukończył z oceną celującą studia I stopnia i kontynuuje naukę na studiach II stopnia oraz przedstawił na piśmie szczegółową koncepcję realizacji ITS, 
  • student będący laureatem bądź finalistą olimpiady stopnia centralnego albo laureatem konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego – od momentu rozpoczęcia studiów.

 

Więcej informacji znajdziesz na: us.edu.pl/student/studia/tok-studiow-2/indywidualny-tok-studiow/.

return to top