Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

WSZYSTKIE FORMY WSPARCIA

IDS dotyczy form wsparcia z zakresu:

1) zajęć dydaktycznych, polegających w szczególności na:

a) włączeniu osób trzecich (np. asystenta studenta niepełnosprawnego – dydaktycznego, tyflodydaktycznego, surdodydaktycznego, transportowego, tłumacza języka migowego),
b) korzystaniu z dodatkowych urządzeń kompensujących (np. komputera, linijki brajlowskiej, systemu FM),
c) możliwości nagrywania przez studenta (np. dyktafonem, kamerą wideo) wszystkich rodzajów wykładów,
d) wykorzystywaniu środków dydaktycznych umożliwiających odbiór informacji różnymi kanałami w zależności od potrzeb zgłaszanych przez studentów (np. prezentacji multimedialnych, wykresów, map, ilustracji, zdjęć, nagrań),
e) możliwości otrzymywania od wykładowców materiałów dydaktycznych w przystępnej formie (np. elektronicznej, z zastosowaniem powiększonej czcionki),
f) udostępnianiu studentowi materiałów do zajęć odpowiednio wcześniej przed ich rozpoczęciem (np. konspektu w formie elektronicznej lub papierowej, głównych tez, bibliografii, prezentacji multimedialnej),
g) zamianie miejsc, w których odbywają się zajęcia, na dostępne architektonicznie,
h) umożliwieniu modyfikacji planu zajęć i/lub zmiany grupy,
i) zwiększeniu limitu nieobecności wraz z możliwością nadrobienia zaległości na zasadach ustalonych z osobami prowadzącymi zajęcia,
j) wydłużeniu czasu na przygotowanie prac zaliczeniowych, szczególnie obszernych prac pisemnych, a także, w razie konieczności, umożliwieniu dzielenia ich na mniejsze części,
k) zamianie referatów i prezentacji oraz aktywności werbalnej podczas zajęć na pisemną formę zaliczenia (np. test, esej),
l) umożliwieniu zaliczania materiału w trybie indywidualnym w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna uniemożliwia studentowi regularne uczestnictwo w zajęciach,
m) modyfikacji harmonogramu zajęć minimalizującej nieobecności związane z planowanym leczeniem,
n) umożliwieniu organizacji indywidualnych konsultacji, jeżeli niepełnosprawność szczególnie uniemożliwia studentowi uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych w standardowym trybie,

2) zaliczeń i egzaminów, polegających w szczególności na:

a) wydłużeniu czasu ich trwania,
b) udziale tłumacza języka migowego,
c) umożliwieniu zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze ze specjalistycznym oprogramowaniem,
d) otrzymywaniu arkuszy egzaminacyjnych z powiększoną czcionką,
e) możliwości otrzymywania pytań w formie pisemnej podczas egzaminów ustnych,
f) zmianie formy zaliczenia/egzaminu z ustnej na pisemną lub z pisemnej na ustną,
g) umożliwieniu robienia krótkich przerw podczas zdawania egzaminów pisemnych,
h) rozłożeniu sesji egzaminacyjnej w czasie,
i) umożliwieniu zdawania w częściach egzaminów z obszernego materiału,
j) zmianie miejsca i czasu zdawania egzaminów w związku ze stanem zdrowia studenta,
k) przedłużeniu terminu zaliczenia semestru poza terminy określone w § 24 ust. 5 regulaminu studiów w Uczelni, przy zachowaniu obowiązku uczestnictwa w zajęciach kolejnego semestru od ich rozpoczęcia,

3) materiałów edukacyjnych, polegających w szczególności na:

a) zastosowaniu formy elektronicznej,
b) powiększeniu czcionki,
c) konwersji na język brajla,

4) transportu z domu na Uczelnię i z powrotem oraz między budynkami Uczelni.

 

Studenci i doktoranci wnioskujący o IDS mogą ubiegać się o inne formy dostosowania, które nie zostały wymienione powyżej, a są uwarunkowane ich indywidualną sytuacją.

return to top