Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przez trudną sytuację życiową uzasadniającą przyznanie zapomogi należy rozumieć ogół warunków (np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych), w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w zaspokajaniu potrzeb materialnych rodziny.

Przyczynami trudnej sytuacji życiowej studenta mogą być w szczególności choroba, wypadek lub śmierć członka najbliższej rodziny, szkody spowodowane np. kradzieżą, pożarem, klęską żywiołową, katastrofą.

Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, jest świadczeniem jednorazowym i nie może być przyznana częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Wniosek o przyznanie zapomogi wypełnia i składa się w serwisie USOSweb nie później niż 6 miesięcy od zaistnienia zdarzeń uzasadniających wystąpienie z wnioskiem wraz z załącznikami, które stanowi odpowiednia dokumentacja, na którą składają się w szczególności: akt zgonu, wypis ze szpitala, stosowne zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie lub nieszczęśliwym wypadku, imienne faktury potwierdzające wydatki związane ze zdarzeniem losowym, zaświadczenia wydane przez uprawnione instytucje potwierdzające fakt zdarzenia losowego.

Dziekan lub prodziekan, rozpatrując wniosek, ocenia indywidualnie i na podstawie dokumentów załączonych do wniosku, czy sytuacja życiowa, w jakiej znalazł się student, uzasadnia udzielenie zapomogi. Te same okoliczności nie mogą być podstawą do przyznania kolejnej zapomogi.

Minimalną i maksymalną wysokość zapomogi w każdym semestrze ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim. Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Na wniosek dziekana lub prodziekana, rektor może w uzasadnionych przypadkach podwyższyć zapomogę.

Zapomoga przysługuje na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Zapomoga nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, również jeżeli uzyskał go za granicą. Zapomoga nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów, zapomogę można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

W okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. przepisy Regulaminu w zakresie przyznawania świadczeń stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

return to top