Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Ubezpieczenia zdrowotne


I. Studenci będący obywatelami RP (poniższe informacje dotyczą również doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem ak. 2019/2020)

     1. Student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 • do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych;
 • w sytuacji, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi (bez względu na wiek) – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych;
 • w sytuacji, gdy małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.
 1. Uniwersytet Śląski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłaca składkę za studenta, który:
 • ukończył 26 rok życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
  z innego tytułu;
 • nie ukończył 26 roku życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w szczególności gdy nie posiada rodziców, opiekunów prawnych lub małżonka albo osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz gdy student nie pobiera renty rodzinnej.
 1. Studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Śląski mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
 2. Podstawą zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego studenta przez Uniwersytet Śląski jest złożenie (obecnie przesłanie mailem skanów/fotografii)we właściwym dziekanacie oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz wypełnienie i podpisanie dokumentów zgłoszenia do ZUS (ZZA i ew. ZCNA). Uwaga: druki do pobrania znajdują się poniżej.
 3. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta wygasa z dniem ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów.
 4. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie
  4 miesięcy od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów.
 5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
 6. Student zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Śląski jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dziekanat o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) oraz o zmianie danych swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.
 7. Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wydawany jest w dziekanacie, dokument potwierdzający opłacenie składek (Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej) wydawany jest w Biurze Studenckich Spraw Socjalnych.

       Tu pobierzesz formularze ZUS oraz druk oświadczenia:

 

II. Studenci cudzoziemcy będący obywatelami państwa UE

Studenci będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

 

III. Studenci cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa UE, nieposiadający Karty Polaka

Studenci niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemogący wykazać się ważną Kartą Polaka lub dokumentem zaświadczającym, że zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać comiesięczną składkę.

Aby dokonać ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Katowicach, ul. Kossutha 13 (godz. 8.00–15.00) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Informacje na stronie NFZ.

Potrzebne dokumenty:

 • zaświadczenie z dziekanatu lub sekretariatu studiów doktoranckich o statusie studenckim;
 • paszport;
 • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie województwa śląskiego;
 • numer PESEL.

 

IV. Studenci cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa UE, posiadający Kartę Polaka

Studenci niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i posiadają ważną Kartę Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W takiej sytuacji składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uniwersytet Śląski.

Aby dokonać ubezpieczenia zdrowotnego, należy:

 1. Udać się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Katowicach, ul. Kossutha 13 (godz. 8.00–15.00) w celu podpisania umowy
  o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

  Informacje na stronie NFZ.

Potrzebne dokumenty:

 • zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta;
 • Karta Polaka lub dokument potwierdzający pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji;
 • paszport;
 • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie województwa śląskiego;
 • numer PESEL.Z Kartą Polaka lub dokumentem potwierdzającym pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz umową z NFZ lub dokumentem, który wyda NFZ, należy zgłosić się do dziekanatu w celu dokonania dalszych formalności zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Uwaga: Obecnie należy przesłać mailem do dziekanatu skany/fotografie właściwych druków, zamieszczonych poniżej.
 • oświadczenie UZ
 • ZZA
 • ZIUA
 • ZWUA

Jeżeli zgłoszenia w dziekanacie dokonano na podstawie dokumentu wydanego w NFZ, należy dostarczyć umowę z NFZ niezwłocznie po jej otrzymaniu.

 1. Po dokonaniu ww. formalności Uniwersytet Śląski będzie opłacał comiesięczne składki za ubezpieczenie zdrowotne.
 2. W celu korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wypełnić deklarację w dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z NFZ.


V. Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli nie jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, chociaż masz do tego prawo i skorzystałeś ze świadczeń opieki zdrowotnej, możesz zostać do niego zgłoszony wstecznie.

Terminy

Możesz wstecznie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • przez 30 dni od skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (pisemne potwierdzenie skorzystania ze świadczeń należy złożyć w dziekanacie),
 • przez 30 dni od momentu, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia powiadomi Cię, że rozpoczął dochodzenie od Ciebie kosztów tych świadczeń (pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia należy przedstawić w dziekanacie do wglądu).

Jeśli w tym czasie zgłosisz się wstecznie do ubezpieczenia, nie poniesiesz kosztów leczenia.

 

 W razie pytań i wątpliwości, dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, prosimy o kontakt mailowy: bstud@us.edu.pl lub telefoniczny: 32 359 1694.

return to top