Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Tok studiów

Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim to lektura obowiązkowa. Jest zbiorem praw i obowiązków każdego studenta. Znajdują się w nim wszystkie niezbędne uregulowania dotyczące organizacji zajęć. Ma zastosowanie do wszystkich kierunków, poziomów, profili studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W dokumencie zawarte są wytyczne dotyczące zaliczeń i egzaminów, urlopów, skreślenia z listy studentów,  jak również przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Regulamin uchwalany jest przez Senat UŚ. Treść regulaminu uzgadniana jest z Samorządem Studenckim UŚ.

Aktualnie obowiązujący regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim:

Regulamin studiów od 1 października 2021 r.

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2019 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Uchwała nr 108 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dn.  27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

return to top