Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Tok studiów

Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim to lektura obowiązkowa. Jest zbiorem praw i obowiązków każdego studenta. Znajdują się w nim wszystkie niezbędne uregulowania dotyczące organizacji zajęć. Ma zastosowanie do wszystkich kierunków, poziomów, profili studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W dokumencie zawarte są wytyczne dotyczące zaliczeń i egzaminów, urlopów, skreślenia z listy studentów,  jak również przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Regulamin uchwalany jest przez Senat UŚ. Treść regulaminu uzgadniana jest z Samorządem Studenckim UŚ.

Aktualnie obowiązujący regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim:

Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2019 r. 

Załącznik do uchwały nr 368 Senatu UŚ z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

return to top