Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Stypendia i zapomoga

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student może się ubiegać w uczelni o następujące świadczenia przyznawane ze środków funduszu stypendialnego:

  •         stypendium socjalne;
  •         stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  •         stypendium rektora;
  •         zapomogę.

Decyzje w zakresie przyznawania świadczeń podejmuje dziekan lub prodziekan na mocy upoważnienia rektora. Wysokość wszystkich świadczeń w kolejnych semestrach może ulegać zmianie. Wysokość świadczeń w każdym semestrze ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.

Wszystkie rodzaje świadczeń przyznawane są na wniosek studenta.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, wypełniony w serwisie USOSweb i wydrukowany, należy w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w dziekanacie do 10. dnia danego miesiąca.

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych wypełniany i składany jest w serwisie usosweb do10 dnia danego miesiąca.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora, wypełniony w serwisie usosweb i wydrukowany należy w formie papierowej wraz z dokumentacją  złożyć w dziekanacie do dnia 15 października ( wnioski złożone po terminie zostaną bez rozpatrzenia )

Wniosek o przyznanie zapomogi, wypełniony w serwisie usosweb i wydrukowany należy w formie papierowej wraz z dokumentacją złożyć w dziekanacie.

Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na semestr. W przypadku złożenia wniosku do 10. dnia danego miesiąca świadczenie wypłacane jest również za miesiąc, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie – od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Świadczenia: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych  wypłacane są co miesiąc z tym, że te świadczenia za październik wypłacane są łącznie ze świadczeniami w listopadzie, a za marzec – w kwietniu.

Stypendium rektora wypłacane jest co miesiąc z tym, że to świadczenie za październik jest wypłacane w listopadzie.

Wypłata świadczeń odbywa się przelewem na osobiste konta studentów. Student jest zobowiązany przedłożyć w dziekanacie dokument, potwierdzający posiadanie konta bankowego i jego numer.

Świadczenia:

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich;

2) łączny okres, przez który przysługują świadczenia, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  1. a) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
    b) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;

3) łączny okres, o którym mowa w pkt. 2, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów;

4) do okresu, o którym mowa w pkt. 2 i 3 wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w pkt. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;

5)Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku.

W okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będą mogli otrzymywać wszystkie wymienione świadczenia, tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogę. W przypadku świadczeń przyznawanych doktorantom stosowane będą odpowiednio regulaminy dotyczące świadczeń dla studentów.

Przepisy regulujące wszystkie kwestie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów UŚ określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego wraz z załącznikami. Aktualne wysokości świadczeń znajdują się w komunikacie.

return to top