Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rzecznik praw studenta i doktoranta

Rektor powołuje rzecznika po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

Do zadań rzecznika należy w szczególności:

  • ochrona praw studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego,
  • podejmowanie mediacji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych,
  • doradztwo w zakresie przepisów regulujących przebieg kształcenia, w tym w zakresie stypendiów,
  • przekazywanie władzom uczelni sprawozdań nt. sytuacji problematycznych dotyczących studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

 

Wykonując swoje obowiązki, rzecznik ma prawo w szczególności:

  • zwracać się do rektora i osób pełniących funkcje w uczelni,
  • uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach uczelnianej komisji ds. kształcenia i studentów, wydziałowych komisji ds. kształcenia i studentów oraz rad kierunków,
  • za zgodą studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych otrzymać dostęp do dokumentacji związanej z przebiegiem kształcenia tej osoby, w tym w zakresie stypendiów,
  • za zgodą studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych uczestniczyć w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym tej osoby, w szczególności w posiedzeniach komisji dyscyplinarnych i przesłuchaniach.

Szczegółowy zakres zadań i uprawnień rzecznika określa rektor.

img
return to top