Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Doctoral School
Logo European City of Science 2024

Projects financed from the Doctoral School funds

Funds allocated in the contest for scientific activity of PhD students of the Doctoral School No. 10 (2/2023) – May 19th 2023.

No. Name and last name / Imię i nazwisko Scientific discipline / Dyscyplina naukowa Nazwa zadania badawczego / Name of the research task Allocated funds / Przyznane środki
1. Michał Bednarczyk culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) IV Zjazd PTBFM – wystąpienie konferencyjne – referat 1 125,00 zł
2. Martyna Halor culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) IV Zjazd Filmoznawców i Medioznawców pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami – Warszawa, 28.06.-30.06.2023r. 1 300,00 zł
3. Agata Hofelmajer-Roś culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Pozyskiwanie danych badawczych do rozprawy doktorskiej 1 505,00 zł
4. Agata Hofelmajer-Roś culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Czynny udział w IV Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców Narracje – teorie, strategie, konteksty w Warszawie w dniach 28‒30 czerwca 2023 roku z wystąpieniem “Streaming w edukacji filmowej – perspektywy i wyzwania”. 665,00 zł
5. Jessica Kufa culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Przeprowadzenie obserwacji uczestniczących i wywiadów w schroniskach leżących na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego 1 870,00 zł
6. Dagmara Wasilewska culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Badanie wczesnej (XIX w.) recepcji puran i jogi puranicznej na Zachodzie – kwerenda w Bodleian Libraries w Oxfordzie 4 927,00 zł
7. Grzegorz Paprzycki film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Zakup zestawu filmów DVD Urlicha Seidla w celu analizy zastosowanej formy wizualnej 310,00 zł
8. Anna Anzorge-Potrzebowska history (historia) Udział w II Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Starożytności 1 625,00 zł
9. Marek Jurkowski history (historia) Kontynuacja badań nad dynastyczną toponimią Cesarstwa Rzymskiego 900,00 zł
10. Marek Jurkowski history (historia) Problemy metodologiczne związane z rekonstruowaniem niektórych greckojęzycznych “dynastycznych” toponimów Cesarstwa Rzymskiego 1 634,00 zł
11. Kamil Kołodziej history (historia) Współpraca garnizonów Wojska Polskiego z organizacjami przysposobienia wojskowego  i wychowania fizycznego na obszarze autonomicznego województwa śląskiego. 1 500,00 zł
12. Magdalena Chowaniec linguistics (językoznawstwo) wystąpienie na konferencji międzynarodowej 4 280,00 zł
13. Katarzyna Dziekan linguistics (językoznawstwo) Opłata konferencyjna – czynny udział w konferencji 550,00 zł
14. Sophie Eyssette linguistics (językoznawstwo) PhD Visiting Stay at Lancaster University for conducting research in corpus linguistics under Dr Gavin Brookes’ supervision and mastering software skills in NVivo. 2 594,00 zł
15. Katarzyna Hanik literary studies (literaturoznawstwo) „Pogłębiona analiza recepcji twórczości i odbioru persony (image) pisarzy. Dogłębne zapoznanie się ze strategiami autoprezentacyjnymi obieranymi w wypowiedziach pozaliterackich”. 4 993,00 zł
16. Andrzej Juchniewicz literary studies (literaturoznawstwo) Kwerenda w Bibliotece Narodowej 900,00 zł
17. Patrycja Przełucka literary studies (literaturoznawstwo) “Italianistica nel contesto degli studi culturali“ – Prezentacja badań na Uniwersytecie w Innsbrucku w ramach projektu InnsBerg 1 200,00 zł
18. Bożena Turzyniecka literary studies (literaturoznawstwo) Konferencja zagraniczna 4 200,00 zł
19. Dawid Szombierski philosophy (filozofia) Dwaj fallibiliści: Schopenhauer i Popper. Pobyt naukowy w Schopenhauer-Forschungsstelle (Moguncja, Niemcy) połączony z wystąpieniem na zagranicznej konferencji naukowej 4 000,00 zł
20. Patryk Trzcionka philosophy (filozofia) Prezentacja referatu na międzynarodowej konferencji “PAVIA GRADUATE CONFERENCE IN POLITICAL PHILOSOPHY” 4 000,00 zł
21. Sonia Karaszewska education (pedagogika) Zakup instrumentów muzycznych 2 745,93 zł
22. Marlena Mitka education (pedagogika) Czynny udział w konferencji zagranicznej Emerging Researchers’ Conference (ERC) and the European conference on Educational Research (ECER) 5 000,00 zł
23. Patryk Stępień education (pedagogika) Aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych 615,00 zł
24. Jakub Zwierzchowski law (nauki prawne) Ecologization of contracts – cases review from Higher and Intermediate People’s Courts 5 000,00 zł
25. Małgorzata Szymiczek social and economic geography and spatial management (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna) Turystyka w Hiszpanii a procesy globalizacji. Szanse i zagrożenia dla rynku turystycznego. 4 819,50 zł
26. Paula Franke biological sciences (nauki biologiczne) Wyjazd na konferencję zagraniczną Plant Chromosome Biology Cytogenetics meeting 2023 w Brnie (Republika Czeska) 2 029,00 zł
27. Kamila Malik biological sciences (nauki biologiczne) Prezentacja wyników badań morfometrycznych mszyc z rodzaju Drepanaphis na międzynarodowej, specjalistycznej konferencji 9th European Hemiptera Congress, Kurdějov, Czechy. 2 700,00 zł
28. Adrian Masłowski biological sciences (nauki biologiczne) Udział w  XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Hemipterologicznej „Mszyce i inne pluskwiaki” 938,50 zł
29. Patrycja Pawłowska biological sciences (nauki biologiczne) Staż naukowy pod kierunkiem dr hab. Anety Stracheckiej, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – kurs preparacji tkanek Apis mellifera, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji funkcjonalnych ciała tłuszczowego oraz zaznajomienie się z techniką hodowli klateczkowej pszczół miodnych dla celów eksperymentalnych. 2 600,00 zł
30. Ewa Sybilska biological sciences (nauki biologiczne) Wyjazd na międzynarodową konferencję naukową organizowaną przez Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) w Poznaniu 1 700,00 zł
31. Joanna Zygała biological sciences (nauki biologiczne) Budowa morfologiczna aparatu strydulacyjnego oraz powiązanych z nim struktur sensorycznych u wybranych przedstawicieli zajadkowatych (Hemiptera, Heteroptera: Reduviidae)  – Planowana prezentacja wyników dot. budowy morfologicznej aparatu strydulacyjnego wybranych gatunków zajadkowatych WYSTĄPIENIE USTNE (IPB IV.3) 858,50 zł
32. Krzysztof Janik Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Analizy laboratoryjne próbek wód podziemnych i powierzchniowych 2 000,00 zł
33. Jakub Kucharczyk Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Szczegółowe opróbowanie  profilu Drewer w Reńskich Górach Łupkowych 3 820,00 zł
34. Wojciech Rykała Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Przeprowadzenie termicznej symulacji pożaru odpadów w warunkach laboratoryjnych 512,76 zł
35. Dorota Staneczek Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Prace terenowe na obszarze Kotliny Liptowskiej oraz rejonu Lewoczy (Słowacja). 3 455,82 zł
36. Dorota Staneczek Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Kompleksowe badania magnetyczne pobranych prób skał paleogeńskich z rejonu Kotliny Liptowskiej oraz Lewoczy. 1 478,00 zł
37. Mateusz Pieszczek information and communication technology (informatyka techniczna i telekomunikacja) Udział w konferencji EUSFLAT-2023 PALMA 5 000,00 zł
38. Mateusz Pulikowski mathematics (matematyka) The 25th Central European Number Theory Conference 4 000,00 zł

return to top