Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Doctoral School
Logo European City of Science 2024

Projects financed from the Doctoral School funds

Funds allocated in the contest for scientific activity of PhD students of the Doctoral School No. 11 (3/2023) – October 27th 2023.

No. Name and last name / Imię i nazwisko Scientific discipline / Dyscyplina naukowa Nazwa zadania badawczego / Name of the research task Allocated funds / Przyznane środki
1 Agata Hofelmajer-Roś culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Język filmu/analiza filmu w praktykach edukacji filmowej 1 500,00 zł
2 Kamil Wrzeszcz culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Architek(s)tura komiksów i powieści graficznych dla dzieci 690,00 zł
3 Karolina Kłapkowska film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Transgresja treści i formy dzieła filmowego. Objawienie ukrytego Ja. Implikacje w autorskim filmie. 3 800,00 zł
4 Marek Jurkowski history (historia) Od Cezarei do Konstantynopola. Dynastyczne nazwy i przydomki miejscowości Cesarstwa Rzymskiego (do poł. V w.) 2 795,45 zł
5 Katarzyna Jankowiak linguistics (językoznawstwo) Dźwiękowa organizacja czeszczyzny i polszczyzny na scenie 2 500,00 zł
6 Judyta Mężyk linguistics (językoznawstwo) Pragmatemy w angielsko-francusko-polskim tłumaczeniu audiowizualnym 1 500,00 zł
7 Aleksandra Ryś linguistics (językoznawstwo) Socjopragmatyczna analiza zleksykalizowanych porównań w potocznych wypowiedziach konstruowanych. Na materiale Korpusu dawnych polskich tekstów dramatycznych (1772–1939) 110,00 zł
8 Aleksandra Zięba linguistics (językoznawstwo) Wyodrębnianie potocznych wielowyrazowych jednostek języka polskiego, czeskiego i rosyjskiego z zastosowaniem narzędzi i zasobów korpusowych. 2 500,00 zł
9 Aleksandra Dębińska literary studies (literaturoznawstwo) Inwalidzi wojenni – portrety/dyskursy rozproszone (próba rekonstrukcji) 1 600,00 zł
10 Katarzyna Hanik literary studies (literaturoznawstwo) Zapisane pomiędzy. Tabu (w) autobiografii 1 536,00 zł
11 Dorota Kołodziej literary studies (literaturoznawstwo) Teksty zatomizowane. Język nauk ścisłych w polskiej literaturze neoawangardowej. 1 390,62 zł
12 Przemysław Starowicz philosophy (filozofia) Wybrane nurty metafizyki realistycznej i materialistycznej w filozofii XXI wieku 700,00 zł
13 Małgorzata Witkowska theology (teologia) Soteriologia Nouvelle Theologie 510,00 zł
14 Katarzyna Siwczyk communication and media studies (nauki o komunikacji społecznej i mediach) Rola śląskich liderów opinii w kształtowaniu tożsamości Ślązaków na podstawie analizy wybranych mediów 575,00 zł
15 Anna Słania communication and media studies (nauki o komunikacji społecznej i mediach) Dziennikarstwo wojenne czy pokojowe? Relacjonowanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego w najpopularniejszych mediach amerykańskich, arabskich oraz izraelskich w 2021 roku 1 115,00 zł
16 Krzysztof Kasperek education (pedagogika) Propedeutyka samorządności dzieci w edukacji wczesnoszkolnej w szkole społecznej 300,00 zł
17 Alena Basalai law (nauki prawne) Pochodzenie dziecka z prokreacji medycznie wspomaganej z perspektywy prawa krajów poradzieckich na tle prawa polskiego 4 450,00 zł
18 Dominik Gabor law (nauki prawne) Rozpowszechnianie utworów na drodze streamingu na tle prawnoporównawczym 1 365,30 zł
19 Jakub Hanc law (nauki prawne) Przeobrażenia zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie w prawie polskim i niemieckojęzycznym 1 500,00 zł
20 aleksandra zając sociology (nauki socjologiczne) Metoda mindfulness jako forma pomocy i wsparcia w profilaktyce wypalenia zawodowego wśród zawodowych kuratorów sądowych. 1 500,00 zł
21 Iryna Bodnaruk biological sciences (nauki biologiczne) Wpływ pęcherzyków błony zewnętrznej metaloopornych bakterii endofitycznych na wzrost i kondycję roślin narażonych na wysokie stężenia metali ciężkich 3 000,00 zł
22 Marta Bukowczan biological sciences (nauki biologiczne) Rola wybranych szczepów bakterii należących do endobiomu rdzeniowego Zea mays w zwiększaniu tolerancji kukurydzy na stres suszy 2 829,00 zł
23 Agata Danielczyk biological sciences (nauki biologiczne) Budowa morfologiczna struktur chwytnych występujących na odnóżach zajadkowatych (Heteroptera: Reduviidae) z podrodziny Ectrichodiinae. 2 998,07 zł
24 Hanna Gorol biological sciences (nauki biologiczne) Analiza zmian w strukturze i ultrastrukturze komórek nabłonka jelita środkowego słodkowodnej krewetki Neocaridina davidi (Crustacea, Malacostraca) wywołanych obecnością w środowisku bisfenolu A. 3 000,00 zł
25 Aleksandra Koza biological sciences (nauki biologiczne) Nietoperze (Chiroptera) w mieście – wykorzystanie przestrzeni na różnych wysokościach 2 574,00 zł
26 Adam Krain biological sciences (nauki biologiczne) Aktywność biologiczna i charakterystyka metabolitów wydzielin gutacyjnych grzybów ze środowisk związanych z węglem kamiennym 2 750,00 zł
27 Kamila Malik biological sciences (nauki biologiczne) Rewizja taksonomiczna i pokrewieństwa wśród mszyc z rodzaju Drepanaphis del Guercio (Hemiptera, Aphidoidea: Drepanosiphinae) w oparciu o analizy morfologiczne i molekularne. 2 559,37 zł
28 Adrian Masłowski biological sciences (nauki biologiczne) Ultramorfologia i dywersyfikacja odnóży pluskwiaków różnoskrzydłych z wybranych grup infrarzędu Cimicomorpha (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) z uwzględnieniem specjalizacji siedliskowej i troficznej. 3 655,00 zł
29 Hubert Matkowski biological sciences (nauki biologiczne) Rola kompleksu CBC w odpowiedzi jęczmienia jarego na stres suszy i traktowanie ABA w stadium strzelania w źdźbło 2 100,00 zł
30 Aleksandra Miernik biological sciences (nauki biologiczne) Wpływ ibuprofenu na biologię niesporczaka Paramacrobiotus experimentalis Kaczmarek, Mioduchowska, Poprawa, Roszkowska 2020 (Tardigrada, Eutardigrada) 1 500,00 zł
31 Bartosz Ogłaza biological sciences (nauki biologiczne) Późnokredowo/paleogeński etap w ewolucji mszyc (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidomorpha) 4 904,00 zł
32 Klaudia Peczyk biological sciences (nauki biologiczne) „Wpływ bakterii wspomagających rozwój mykoryz na wzrost i rozwój grzybów mykoryzy arbuskularnej oraz roślin w środowisku zanieczyszczonym toksycznymi związkami organicznymi” 3 000,00 zł
33 Weronika Porc biological sciences (nauki biologiczne) Ocena skutków promieniowania elektromagnetycznego na wybrane parametry rozwojowe pająków Parasteatoda tepidariorum z wykorzystaniem markerów fizjologicznych i molekularnych 2 000,00 zł
34 Dominika Raś biological sciences (nauki biologiczne) Struktura i funkcjonowanie jajników wybranych grup dżdżownic (Annelida, Clitellata, Crassiclitellata) 4 518,00 zł
35 Ewa Sybilska biological sciences (nauki biologiczne) Rola genów kodujących kompleks wiążący kap (CBC) w odpowiedzi na ABA podczas kiełkowania nasion u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare). 614,39 zł
36 Ewa Szwajczak biological sciences (nauki biologiczne) Efekt oddziaływania organicznych penetrantów wraz z wybranymi substancjami wspomagającymi na różnorodność funkcjonalną roślin uprawnych i dziko rosnących 2 300,00 zł
37 Joanna Zygała biological sciences (nauki biologiczne) Budowa morfologiczna aparatu strydulacyjnego oraz powiązanych z nim struktur sensorycznych u wybranych przedstawicieli zajadkowatych (Hemiptera, Heteroptera: Reduviidae). 2 616,36 zł
38 Natalia Brzezińska biomedical engineering (inżynieria biomedyczna) Ocena skuteczności maski, pełniącej rolę ochronną górnych dróg oddechowych przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi z dodatkiem betuliny, jako związku organicznego, wykazującego aktywność mikrobiologiczną. 1 055,74 zł
39 Artur Sowiński biomedical engineering (inżynieria biomedyczna) Poprawa właściwości użytkowych tkanin powlekanych do zastosowań w ochronie zdrowia poprzez modyfikację naturalnymi ekstraktami. 4 954,00 zł
40 Paweł Dziki chemical sciences (nauki chemiczne) Kontrola jakości produktów poligraficznych  przy użyciu kamer hiperspektralnych  ze szczególnym uwzględnieniem barwy 1 000,00 zł
41 Natalia Janczewska Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Opracowanie metodyki ewidencjonowania wód powierzchniowych z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz teledetekcji niskiego pułapu 1 000,00 zł
42 Krzysztof Janik Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Ocena wpływu nowo pojawiających się presji na bezpieczeństwo pracy ujęcia infiltracyjnego Kępa Bogumiłowicka (woj. małopolskie) w oparciu o badania znacznikowe, modelowe i ciągły monitoring środowiska wodnego. 960,00 zł
43 Krzysztof Janik Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Ocena wpływu nowo pojawiających się presji na bezpieczeństwo pracy ujęcia infiltracyjnego Kępa Bogumiłowicka (woj. małopolskie) w oparciu o badania znacznikowe, modelowe i ciągły monitoring środowiska wodnego 2 000,00 zł
44 Jakub Kucharczyk Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Zapis zmian stabilnych izotopów węgla w trakcie środkowoturnejskiego zdarzenia beztlenowego 2 988,90 zł
45 Łukasz Pieron Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Ocena możliwości zwiększenia retencji na wybranym obszarze w kontekście przeciwdziałania skutkom suszy 1 500,00 zł
46 Aleksandra Renc Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie miejskiej wyspy ciepła w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie danych satelitarnych 2 450,00 zł
47 Aleksandra Renc Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie miejskiej wyspy ciepła w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie danych satelitarnych 400,00 zł
48 Wojciech Rykała Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Porównanie toksyczności stałych odpadów niezmienionych i przekształconych w efekcie pożaru oraz ich oddziaływanie na środowisko i wody podziemne 3 000,00 zł
49 Dorota Staneczek Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Paleogeografia i paleośrodowisko Centralnokarpackiego Basenu Paleogeńskiego w oparciu o metody geochemiczne i paleomagnetyczne 2 906,00 zł
50 Khrystyna Khrushchyk materials engineering (inżynieria materiałowa) Nanostructuring as a factor influencing the physical and chemical properties of amorphous metal alloys based on aluminium 1 500,00 zł
51 Andrzej Czudek physical sciences (nauki fizyczne) Wyznaczanie wartości równoważnej stałej ekspozycyjnej w oparciu o technologię Monte Carlo 5 000,00 zł
52 Patryk Rurka physical sciences (nauki fizyczne) Nowe spojrzenie na wieloaspektową terapię celowaną w leczeniu glejaka wielopostaciowego 1 100,00 zł
53 Szymon Maciej Zięba physical sciences (nauki fizyczne) Rozwijanie metod obliczeniowych oraz poszukiwanie niestandardowych procesów w fizyce wysokich energii 800,00 zł
54 Patryk Zioła physical sciences (nauki fizyczne) Chelatory żelaza jako inhibitory kinaz tyrozynowych – nowa strategia leczenia glejaka wielopostaciowego 2 800,00 zł

return to top