Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Doctoral School
Logo European City of Science 2024

Projects financed from the Doctoral School funds

Funds allocated in the contest for scientific activity of PhD students of the Doctoral School No. 9 (1/2023) – February 20th 2023.

No. Name and last name / Imię i nazwisko Scientific discipline / Dyscyplina naukowa Nazwa zadania badawczego / Name of the research task Allocated funds / Przyznane środki
1. Martyna Halor culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Wyjazd na konferencję zagraniczną – Zadar 01.06.-03.06.2023r. 4 000,00 zł
2. Agata Hofelmajer-Roś culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Przygotowanie i publikacja komparatystycznego artykułu naukowego o polskich i francuskich praktykach wykorzystania internetowych platform w edukacji filmowej. 5 000,00 zł
3. Paulina Kędzia-Wiśniewska culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) VI.2 z IPB Konferencja, czynny udział – referat z prezentacją 1 000,00 zł
4. Aleksandra Krajewska culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Udział z wystąpieniem w IV Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców – 28-30 czerwca 2023, Warszawa 1 570,00 zł
5. Dagmara Wasilewska culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Badanie źródeł do wiedzy nad jogą do 1919 r. – kwerenda w British Library w Londynie 4 500,00 zł
6. Kamil Wrzeszcz culture and religion studies (nauki o kulturze i religii) Kwerenda podczas Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej 2023 oraz w NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet 980,00 zł
7. Karolina Gembara film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Kwerenda w Instytucie Zachodnim 980,00 zł
8. Krzysztof Kiczek film and theatre (sztuki filmowe i teatralne) Konferencja naukowa zagraniaczna połączona z prezenacją utowru doktorskiego 4 838,00 zł
9. Dominika Stach fine arts and art conservation (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) Opracowanie i uzupełnianie atlasu roślin. Tworzenie mapy roślin , które będą umieszczone w Ogrodzie Opowieści 3 548,00 zł
10. Beniamin Czapla history (historia) Badanie spuścizny pamiętnikarskiej Henryka Nakwaskiego 2 000,00 zł
11. Janusz Arabski linguistics (językoznawstwo) Opracowanie narzędzi badawczych, praca nad rozdziałami teoretycznymi; Przeprowadzenie badań pilotażowych i analiza uzyskanych danych 1 500,00 zł
12. Paweł Golda linguistics (językoznawstwo) Proofreading 166 stron pracy doktorskiej 1 000,00 zł
13. Agnieszka Jedziniak linguistics (językoznawstwo) Prezentacja wyników badań na międzynarodowej konferencji naukowej 236,20 zł
14. Joanna Ryszka linguistics (językoznawstwo) Konferencja naukowa 150,00 zł
15. Aleksandra Ryś linguistics (językoznawstwo) Analiza materiału frazeologicznego z wykorzystaniem zasobów cyfrowych CLARIN-PL 600,00 zł
16. Błażej Wieczorek linguistics (językoznawstwo) Wystąpienie na konferencji zagranicznej – Olinco 2023 2 153,00 zł
17. Jacek Bielawa literary studies (literaturoznawstwo) Kwerenda w Bibliotece Państwowej w Berlinie 3 858,60 zł
18. Aleksandra Dębińska literary studies (literaturoznawstwo) Kwerenda bibliograficzna do doktoratu 1 400,00 zł
19. Katarzyna Hanik literary studies (literaturoznawstwo) Tabu w literaturoznawstwie. Renegocjacja znaczenia pojęcia tabu w badaniach literaturoznawczych. Wykazanie istotności tego terminu w badaniach nad autobiografią 4 026,00 zł
20. Magdalena Krzyżanowska literary studies (literaturoznawstwo) Kwerenda w zbiorach Biblioteki Donacji Pisarzy Polskich w Warszawie 510,00 zł
21. Magdalena Krzyżanowska literary studies (literaturoznawstwo) Wystąpienie na I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “Poetyka egodokumentu i innych gatunków pogranicznych” na Uniwersytecie w Białymstoku. 880,00 zł
22. Maciej Mazur literary studies (literaturoznawstwo) Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Utopie i dystopie wobec współczesnych lęków i nadziei społecznych” 400,00 zł
23. Piotr Piekutowski literary studies (literaturoznawstwo) Prezentacja wyników badań na międzynarodowej konferencji naukowej 4 998,20 zł
24. Beata Rudy literary studies (literaturoznawstwo) Dziesięciodniowa kwerenda w archiwum Jarosława Iwaszkiewicza (Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku) powiązana z zadaniem badawczym II.1 z IPB 1 620,00 zł
25. Beata Rudy literary studies (literaturoznawstwo) wyjazd na konferencję krajową zaplanowaną w IPB jako konferencja 2 1 350,00 zł
26. Bożena Turzyniecka literary studies (literaturoznawstwo) Kwerenda biblioteczna w Weimarze 4 000,00 zł
27. Pierre Van Cutsem literary studies (literaturoznawstwo) Zjawisko pulp fiction jako inspiracja dla fantastyki Stefana Grabińskiego. Prezentacja wyników w ramach zagranicznej konferencji naukowej. 5 000,00 zł
28. Adam Krzyżowski philosophy (filozofia) Kontynuacja badań nad tekstami G. Steinera oraz o G. Steinerze 360,00 zł
29. Dawid Szombierski philosophy (filozofia) Wpływ filozofii Schopenhauera na Poppera. Kwerenda biblioteczna w Karl Popper Archiv, Klagenfurt (Austria) 4 980,00 zł
30. Małgorzata Witkowska theology (teologia) Kwerenda zagraniczna 5 000,00 zł
31. Magdalena Biela biological sciences (nauki biologiczne) Opracowanie i implementacja modelu funkcjonalnego składu gatunkowego roślin rodzimych w systemie zielonego dachu na potrzeby kreowania miejskiej zielonej infrastruktury w ramach adaptacji do zmian klimatu 4 675,00 zł
32. Aleksandra Koza biological sciences (nauki biologiczne) Badania aktywności miejskich nietoperzy na różnych wysokościach na podstawie nagrań akustycznych 1 200,00 zł
33. Adrian Masłowski biological sciences (nauki biologiczne) Udział w dziewiątym Europejskim Kongresie Hemipterologicznym w Kurdějov (Republika Czeska) 4 942,00 zł
34. Oliwia Metryka biological sciences (nauki biologiczne) Wyjazd na międzynarodową konferencję NanoTech Poland 2023 1 600,00 zł
35. Bartosz Ogłaza biological sciences (nauki biologiczne) Czynny udział w zagranicznej konferencji międzynarodowej 4 952,00 zł
36. Patrycja Pawłowska biological sciences (nauki biologiczne) Współczesne trendy w suplementacji diety pszczoły miodnej (Apis mellifera) – czynny udział w krajowej Konferencji Naukowej Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Folwarku Książęcym w Kliczkowie k. Bolesławca 1 436,00 zł
37. Patrycja Pawłowska biological sciences (nauki biologiczne) Analiza zależności między usytuowaniem pasieki a ekspresją receptorów oktopaminy (AmOctβR) związanych z tworzeniem pamięci długotrwałej u zbieraczek pszczoły miodnej Apis mellifera – czynny udział w 60 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej w Puławach. 1 540,00 zł
38. Ewa Pierzchała biological sciences (nauki biologiczne) Krótkoterminowy staż w Estación Biológica de Doñana – zwiększenie kompetencji z zakresu wykorzystania technik bioakustycznych i analiz statystycznych (VII.1) 4 900,00 zł
39. Anna Romaniak-Janusz biological sciences (nauki biologiczne) Udział w IX Europejskim Kongresie Hemipterologicznym w Kurdejov (Republika Czeska). 4 661,50 zł
40. Alicja Tomasiak biological sciences (nauki biologiczne) Techniki analizy chromatyny w tkankach roślinnych-ChIP 2 000,00 zł
41. Magdalena Zaranek biological sciences (nauki biologiczne) Staż – Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales, Auzeville-Tolosane, Francja 1 500,00 zł
42. Joanna Zygała biological sciences (nauki biologiczne) Analiza morfologiczna aparatów strydulacyjnych oraz towarzyszących im struktur sensorycznych u wybranych przedstawicieli zajadkowatych (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) z wykorzystaniem techniki SEM – prezentacja wyników na międzynarodowej, specjalistycznej konferencji 9th European Hemiptera Congress, Kurdějov, Czechy. 4 977,00 zł
43. Nikola Bednarska-Adam chemical sciences (nauki chemiczne) Prezentacja wyników badań na zagranicznej międzynarodowej konferencji RAD2023: Charakterystyka emisyjna luminoforów ceramicznych na bazie oliwinów Li2MgGeO4:RE3+ (RE: Pr3+, Er3+, Ho3+, Tm3+) 5 000,00 zł
44. Aleksandra Fijołek chemical sciences (nauki chemiczne) Staż naukowy na Politechnice Gdańskiej 1 800,00 zł
45. Karolina Kowalska chemical sciences (nauki chemiczne) Prezentacja wyników badań na zagranicznej międzynarodowej konferencji RAD2023 – Szkła tytanowo-germanianowe domieszkowane jonami tulu: badania optyczne dla podczerwonej fotoniki 5 000,00 zł
46. Grzegorz Skrzyński chemical sciences (nauki chemiczne) Dysocjacja kationu LiMg+ – opis teoretyczny na podstawie wieloreferencyjnej metody sprzężonych klasterów w ujęciu przestrzeni Focka 4 957,50 zł
47. Daniel Swoboda chemical sciences (nauki chemiczne) Przeprowadzenie analiz elektrochemicznych otrzymanych związków 980,00 zł
48. Joanna Adamczyk Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Wyjazd na zagraniczną konferencję naukową “8th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium – WMESS” – Praga, Czechy 4 998,00 zł
49. Krzysztof Janik Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Analizy laboratoryjne próbek wód podziemnych i powierzchniowych 2 000,00 zł
50. Karol Mikołajewski Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Korekta językowa artykułu 1 000,00 zł
51. Aleksandra Renc Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Prezentacja wyników badań na konferencji naukowej 2 272,00 zł
52. Dorota Staneczek Earth and related environmental sciences (nauki o Ziemi i środowisku) Uzupełniające analizy Anizotropii Bezhisterezowej Pozostałości Magnetycznej prób tatrzańskich 1 160,00 zł
53. Igor Gaibei information and communication technology (informatyka techniczna i telekomunikacja) Implementacja oraz analiza wybranych algorytmów grupowania danych złożonych 2 400,00 zł
54. Czesław Horyń information and communication technology (informatyka techniczna i telekomunikacja) Algorytmy Self-Organizing Map oraz Local Outlier Factor jako narzędzia do wykrywania odchyleń w regułowych bazach wiedzy 4 999,00 zł
55. Grzegorz Moś information and communication technology (informatyka techniczna i telekomunikacja) Udział w międzynarodowej konferencji naukowej EUSFLAT 2023 5 000,00 zł
56. Karol Białas physical sciences (nauki fizyczne) Wyjazd na konferencję: 36th Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics 2 056,25 zł
57. Joanna Grelska physical sciences (nauki fizyczne) Dwutygodniowy staż w ośrodku Wigner Research Centre for Physics w Budapeszcie na Węgrzech 4 908,00 zł
58. Paulina Jureczko physical sciences (nauki fizyczne) Tematyczna konferencja naukowa ‘2D Transition Metals Chalcogenides’ 4 912,20 zł
59. Taoufik Lamrani physical sciences (nauki fizyczne) Participation and presentation of research results at the international scientific symposium “Zakopane School of Physics 2023” 2 652,00 zł
60. Anjana Krishna Sudhakaran Nair Valsala Kumari physical sciences (nauki fizyczne) Foreign Internship 5 000,00 zł
61. Mateusz Wiśniewski physical sciences (nauki fizyczne) Udział w konferencji naukowej 2 056,25 zł
62. Joanna Kruszyńska-Szwedo education (pedagogika) wygłoszenie referatu na międzynarodowej konferencji ICEDU 2023 922,50 zł
63. Patryk Stępień education (pedagogika) Aktywny udział w zagranicznej konferencji naukowej 4 823,00 zł
64. Marcin Burdzik law (nauki prawne) Uczestnictwo czynne w 31st European Congress of Psychiatry, EPA 2023, Paryż 4 546,90 zł
65. Jeremiasz Kalus law (nauki prawne) Bieżąca działalność naukowa i realizacja zadań IPB 1 400,00 zł
66. Katarzyna Osmenda law (nauki prawne) Wizyta studyjna w ośrodku badawczym Forensic Investigation Research Station na Colorado Mesa University w Kolorado, USA. 4 994,53 zł
67. Mikołaj Pietrzyk law (nauki prawne) Czynny udział w konferencji zagranicznej SEALS Annual Conference (wystąpienia w ramach dwóch paneli) 4 428,45 zł
68. Agnieszka Szulierz law (nauki prawne) Wizyta studyjna w ośrodku badawczym Forensic Investigation Research Station na Colorado Mesa University w Kolorado, USA. 4 994,53 zł
69. Justyna Lipka psychology (psychologia) Uzyskanie licencji na publiczne wyświetlenie filmu, wymaganej do przeprowadzenia badania eksperymentalnego, realizowanego w ramach rozprawy doktorskiej (IPB – badanie główne nr 2) 984,00 zł

return to top