Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Nabór do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 odbywa się w formie otwartego, międzynarodowego konkursu. Konkurs przeprowadzany jest z podziałem na trzy obszary, które odpowiadają obszarom kształcenia w Szkole Doktorskiej:

 • Obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki.
 • Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych.
 • Obszar nauk społecznych.

Konkurs przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.

Podstawą prawną przeprowadzanego postępowania jest Uchwała nr 493/2020 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2020/2021 (z późniejszymi zmianami). Poniższe informacje są wyborem najważniejszych warunków rekrutacji i informacjami dotyczącymi decyzji wykonawczych ww. uchwały.

Dyscypliny naukowe Dyscypliny naukowe

Szkoła Doktorska rekrutuje doktorantów wszystkich dyscyplin, w których Uniwersytet Śląski ma prawo do nadawania stopnia doktora. Rekrutacja odbywa się zgodnie z podziałem na obszary:

 • obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki, obejmuje dyscypliny:
  1. filozofia,
  2. historia,
  3. językoznawstwo,
  4. literaturoznawstwo,
  5. nauki o kulturze i religii,
  6. nauki teologiczne,
  7. sztuki filmowe i teatralne,
  8. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, obejmuje dyscypliny:
  1. informatyka techniczna i telekomunikacja,
  2. inżynieria materiałowa,
  3. matematyka,
  4. nauki biologiczne,
  5. nauki chemiczne,
  6. nauki fizyczne,
  7. nauki o Ziemi i środowisku;
 • obszar nauk społecznych, obejmuje dyscypliny:
  1. nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  2. nauki o polityce i administracji,
  3. nauki prawne,
  4. nauki socjologiczne,
  5. pedagogika,
  6. psychologia.

W postępowaniu rekrutacyjnym doktorant wskazuje dyscyplinę, w której chce odbywać kształcenia. W trakcie postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do innej dyscypliny, niż podana przez niego, jeżeli ma to wyraźne uzasadnienie merytoryczne.

Limity miejsc Limity miejsc
 1. Obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki — 34 miejsca.
 2. Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych — 33 miejsca.
 3. Obszar nauk społecznych — 33 miejsca.

Określone limity nie są wewnętrznie podzielone na dyscypliny. O liczbie przyjętych osób w danej dyscyplinie decydują wyniki postępowania.

Terminarz rekrutacji Terminarz rekrutacji
 1. 15 lipca 2020 r. — otwarcie rejestracji w IRK (https://irk.us.edu.pl/)
 2. 5 sierpnia 2020 r. — zamknięcie rejestracji w IRK w zakresie:
  • rejestracji nowych kandydatów;
  • dokonywania opłaty rekrutacyjnej (decyduje data złożenia przelewu);
  • wprowadzenia informacji i dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–3 i 5 uchwały, do której niniejszy dokument jest załącznikiem.
 1. 14 sierpnia 2020 r. — ostateczny termin wprowadzania do IRK dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6–11 (tytuł i opis projektu, dane i opinia opiekuna naukowego, wykaz osiągnięć wraz z ich potwierdzeniem)
 2. 17 sierpnia 2020 r. — ostateczny termin ogłoszenia na stronie Szkoły Doktorskiej listy nazwisk egzaminatorów.
 3. 2 września 2020 r. — termin przesyłania przez kandydatów prezentacji do rozmowy kwalifikacyjnej (prezentacja jest obligatoryjna w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, a w pozostałych obszarach — dopuszczalna tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach).
 4. 2 września 2020 r. — ostateczny termin zgłaszania przez kandydatów uwag do składu komisji rekrutacyjnej w trybie § 4 ust. 10 uchwały, do której niniejszy dokument jest załącznikiem.
 5. 5 września 2020 r. — najpóźniejszy termin, w którym komisja rekrutacyjna informuje kandydatów o indywidualnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. 8–11 września 2020 r. — rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami (liczba dni jest uzależniona od liczby kandydatów w danym obszarze).
 7. 14 września 2020 r. godz. 15:00 — ostateczny termin dostarczenia dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 (dyplom lub zaświadczenie o odbytej obronie).
 8. 15 września 2020 r. 12:00 — ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 9. 16–18 września 2020 r. — zapisy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 10. 25 września 2020 r. — najpóźniejszy termin ogłoszenia ostatecznej listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej.
Kryteria rekrutacji Kryteria rekrutacji

 

Lp. WYMAGANIA OPIS WYMAGAŃ MAKS.
1. Projekt planu badawczego
(do 15 000 znaków ze spacjami) podpisany przez kandydata oraz kandydata  na promotora
Projekt powinien zawierać:

 • cel naukowy projektu (problem naukowy, który kandydat podejmuje, pytania i hipotezy badawcze) (do 5 pkt)
 • znaczenie projektu dla dyscypliny (uzasadnienie podjęcia badań w tym zakresie, nowatorskość projektu) (do 4 pkt)
 • ogólny plan badań (wstępnie wskazane etapy postępowania badawczego) (do 5 pkt)
 • metodyka badań (metody, techniki, narzędzia badawcze) (do 5 pkt)
 • literatura (10 najważniejszych pozycji bibliograficznych, z których zamierza skorzystać kandydat) (do 1 pkt)
 • w przypadku gdy kandydat będzie częścią zespołu badawczego, należy opisać jego wkład w projekt badawczy
20 pkt.
2. Rozmowa kwalifikacyjna Podczas rozmowy kandydat prezentuje planowany projekt — koncepcję doktoratu.

Elementy oceny:

 • „obrona” projektu badawczego — odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionego przez kandydata projektu
 • wiedza z zakresu obszaru badawczego
 • znajomość języka angielskiego odpowiednia dla danego obszaru (patrz § 8 ust. 4 uchwały)
 • predyspozycje do prowadzenia badań i prezentacji ich wyników
50 pkt.

minimum 30 pkt.

3. Osiągnięcia naukowe
 • wystąpienia konferencyjne (konferencja krajowa— 1 pkt, konferencja zagraniczna, czyli odbywająca się za granicą — 3 pkt; maks. 3 pkt)[1]
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji w wydawnictwach i czasopismach z list ministerialnych[2] (monografia — 10 pkt, rozdział w monografii — 2 pkt, artykuł w czasopiśmie — 5 pkt; maks. 10 pkt)[3]
 • realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych (kierownik — 4 pkt, wykonawca — 2 pkt; maks. 4 pkt)[4]
 • inne osiągnięcia naukowe lub artystyczne (maks. 5 pkt)

22 pkt.
4. Współpraca międzynarodowa
 • uczestnictwo w programie Erasmus lub innej wymianie międzynarodowej (maks. 3 pkt),
 • projekty realizowane wspólnie z zagranicznymi instytucjami naukowymi, w tym staże i stypendia zagraniczne (maks. 5 pkt)
8 pkt.
SUMA 100 pkt.

 

Obowiązujący sposób potwierdzenia osiągnięć:

[1] Potwierdzenie czynnego udziału przez organizatora konferencji.

[2] http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf.

[3] W przypadku tekstu przyjętego do druku — potwierdzenie przyjęcia do druku (wystarczy e-mail z wydawnictwa lub nr DOI), w przypadku tekstu opublikowanego — pierwsza strona artykułu i spis treści z nazwiskiem autora.

[4] Numer projektu i instytucja finansująca.

Komisja rekrutacyjna Komisja rekrutacyjna

Rektor Uniwersytetu Śląskiego powołał Komisję Rekrutacyjną do Szkoły Doktorskiej oraz trzy obszarowe komisje egzaminacyjne, których zadaniem jest przeprowadzenie oceny kandydatów do Szkoły Doktorskiej.

Składy komisji – link.

Zarejestrowany kandydat, zgodnie z § 4 ust. 10 uchwały rekrutacyjnej, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń do składu komisji, jeżeli udział danego członka komisji wzbudza uzasadnione zastrzeżenia co do jego bezstronności. Kandydat zgłasza zastrzeżenia nie później niż do 2 września. Zgłoszenia należy kierować do przewodniczącego odpowiedniej obszarowej komisji rekrutacyjnej, dodając do wiadomości sekretarza tej komisji.

Rejestracja w postępowaniu rekrutacyjnym Rejestracja w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest drogą elektroniczną (z wyłączeniem rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie przeprowadzona w sposób bezpośredni lub drogą elektroniczną) za pośrednictwem systemu IRK. Otwarcie systemu przewidziane jest na dzień 15 lipca. Kandydaci uzupełniają w systemie wszystkie niezbędne dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w procesie rekrutacji, a także uzupełniają dane, informacje i dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji.

Najważniejsze terminy rejestracji:

 1. Do 5 sierpnia 2020 r. — zamknięcie rejestracji w IRK w zakresie:
 • rejestracji nowych kandydatów;
 • dokonywania opłaty rekrutacyjnej (decyduje data złożenia przelewu);
 • wprowadzenia informacji i dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–3 i 5 uchwały, do której niniejszy dokument jest załącznikiem.
 1. Do 14 sierpnia 2020 r. — ostateczny termin wprowadzania do IRK dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6–11 (tytuł i opis projektu, dane i opinia opiekuna naukowego, wykaz osiągnięć wraz z ich potwierdzeniem).
 2. Do 14 września 2020 r. godz. 15:00 — ostateczny termin dostarczenia dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 (dyplom lub zaświadczenie o odbytej obronie).
Informacje i dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji Informacje i dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji

Obowiązujące wzory dokumentów do pobrania (projekt planu badawczego, wykaz osiągnięć naukowych)

 1. Informacje i dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej:
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez Uczelnię do celów związanych z rekrutacją, a w przypadku kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwarunkowanymi stanem zdrowia, wyraźna zgoda kandydata na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia;
 • oświadczenie kandydata o niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej oraz o braku zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 października 2020 roku;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające czy jest/nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich; kandydat będący uczestnikiem studiów doktoranckich jest zobowiązany do podania dyscypliny, miejsca i tematu realizowanego w ich ramach projektu oraz nazwiska opiekuna naukowego/promotora;
 • odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z suplementem do dyplomu, a w przypadku ich braku — zaświadczenie o nadaniu tytułu zawodowego i uzyskanej w trakcie studiów średniej ocen; po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej odpis dyplomu należy dostarczyć niezwłocznie po jego uzyskaniu; w przypadku ukończenia szkoły wyższej za granicą wymagane jest poświadczenie dyplomu lub innego dokumentu w formie legalizacji lub apostille oraz przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski lub angielski (jeśli dokument wydano w innym niż wymienione języku);
 • informacja o dyscyplinie naukowej, w której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską lub o zakresie jej interdyscyplinarności;
 • tytuł projektu, który kandydat chce realizować w ramach pracy nad rozprawą doktorską;
 • projekt planu badawczego (maks. 15 tysięcy znaków) obowiązujący formularz do pobrania;
 • informacja o opiekunie naukowym kandydata (imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja, służbowy adres e-mail);
 • pisemna opinia pracownika naukowego co najmniej ze stopniem doktora na temat dotychczasowego dorobku kandydata i jego predyspozycji do pracy naukowej;
 • wykaz osiągnięć naukowych kandydata według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały obowiązujący formularz do pobrania;
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. Informacje i dokumenty wskazane w ust. 1 wypełnia się lub wgrywa w formie załączników w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), https://irk.us.edu.pl/. Jeżeli dany dokument będzie miał obowiązujący wzór, będzie on dostępny w systemie IRK i na niniejszej stronie internetowej najpóźniej 1 lipca.
 2. Projekt planu badawczego można wgrać w postaci pliku pdf lub wprowadzić w formie wypełnienia odpowiednich rubryk w systemie. W obu przypadkach musi zostać zachowany limit znaków oraz podział na odpowiednie części, zgody z kryteriami oceny.
return to top