Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Projekt finansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej – umowa nr MEN/2020/DWKI/524

Naukowcy z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczą w projekcie, w ramach którego przeprowadzą badania dotyczące dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Przykłady praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół pt. „Key Actions for Raising Achievement: Guidance for Teachers and Leaders”, w ramach projektu Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pn. „Podnoszenie osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej”. Poradnik zostanie nieodpłatnie udostępniony wszystkim szkołom.

 

Codziennością każdego nauczyciela jest praca z uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym tymi, których potrzeby zostały określone jako „specjalne”. Dla wielu nauczycieli klasa zróżnicowana pod względem potrzeb uczęszczających do niej uczniów jest inspiracją do poszukiwania innowacyjnych metod nauczania, materiałów dydaktycznych i strategii, które sprawdzą się w pracy dydaktycznej i wychowawczej, umożliwiając każdemu uczniowi doświadczenie sukcesu, zaangażowanie w przebieg lekcji i włączenie w społeczne życie klasy i szkoły. Wiele szkół wypracowało skuteczne metody pracy, tworząc włączający klimat szkoły oraz formułę współpracy, zarówno wewnątrz szkoły, jak i w społeczności lokalnej, która odpowiada na potrzeby uczniów i pojawiające się wyzwania.

Przykłady dobrej praktyki, po uwzględnieniu kontekstu w jakim się sprawdziły, mogą stanowić inspirację dla innych szkół, nauczycieli i całych społeczności szkolnych. Mogą być także wykorzystane w pracach nad rozwiązaniami prawnymi. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało badanie, które pozwoli na zebranie przykładów praktyki włączającej w szkołach podstawowych, ich analizę oraz upowszechnienie. Spośród wszystkich zgłoszeń, do drugiego etapu badań zostanie wyłonionych 40 szkół. Ich doświadczenia posłużą do przygotowania pogłębionego opisu praktyki szkolnej. Przedstawiciele tych szkół zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniach fokusowych. Szkoły te otrzymają również zestawy pomocy dydaktycznych, aby wspólnie z badaczami przyjrzeć się, w jaki sposób można wykorzystywać te materiały do angażowania wszystkich uczniów podczas zajęć i wspierania ich postępów. Elementem badania będzie również weryfikacja polskiej wersji narzędzia do przeglądu praktyki włączającej i sprawdzenie przydatności jego zastosowania w szkołach. Planowane jest, aby narzędzie upowszechnić na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej do wykorzystania przez wszystkie szkoły i zainteresowane osoby.

Realizacją badania zajął się Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Członkowie zespołu projektowego to zarówno pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, jak i praktycy, na co dzień pracujący w szkołach.  W jego skład wchodzą:

  • prof. dr hab. Zenon Gajdzica,
  • dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS,
  • dr Beata Skotnicka,
  • dr Magdalena Bełza-Gajdzica,
  • dr Sabina Pawlik

Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2020 roku.

 

Godlo Polski

return to top