Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studentów należy kierować na adres e-mailowy pracownika właściwego dziekanatu, ponieważ warunkiem rozpoznania sprawy jest możliwość zapoznania się z teczką studenta – dokumentacja dostępna jest tylko w dziekanacie.

Podania/ wnioski wysyłane bezpośrednio na skrzynki mailowe dziekanów/dyrektorów/pełnomocników dziekana, z pominięciem dziekanatu, pozostaną bez odpowiedzi.

Inne indywidualne sprawy/ problemy, nie mające rozstrzygnięcia w Regulaminie studiów powinny być zgłaszane w pierwszej kolejności do Dyrektorów kierunków.

Regulamin studiów znajduje się na stronie: http://bip.us.edu.pl/regulaminy

Wzory podań do Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów: Wzory podań do Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów:
Wszystkie podania proszę kierować do Dziekanatu!
USOSweb – przedłużenie sesji tylko przez USOSweb (instrukcja)
DYP – przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
WAR – powtarzanie modułu/modułów i wpis w trybie warunkowym na następny semestr
WAR_O – powtarzanie modułu/modułów z powodu niezaliczenia ostatniego semestru studiów
SEM_P– powtarzanie semestru
KOM – egzamin/zaliczenie komisyjne
URL – urlop dziekański/wychowawczy
INN – inne sprawy
WZN – wznowienie studiów pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich
WZN_SD – wznowienie studiów na ostatnim semestrze, w celu ukończenia i złożenia pracy dyplomowej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego
Wzory podań do Dyrektora Kierunku: Wzory podań do Dyrektora Kierunku:
IDS – indywidualne dostosowanie studiów (IDS_tabela)
IOS – indywidualna organizacja studiów (IOS_tabela)
ITS – indywidualny tok studiów (ITS-plan)
PRA – zaliczenie praktyk studenckich
RTP – rejestracja tytułu pracy dyplomowej w APD
INN – inne sprawy (niż wymienione wyżej)
return to top