Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika, specjalność: opiekuńczo-wychowawcza, studia II stopnia

Celem studiów jest posze­rzenie wiedzy pedagogicznej absol­wentów oraz przygotowanie ich do podjęcia studiów III stopnia (dokto­ranckich), a także uzyskanie przez nich podstaw teoretycznych i umiejętności dalszego samokształcenia. Dotyczy to zwłaszcza metodologii badań społecznych oraz seminarium magisterskie­go. Absolwent poznaje także współczesne problemy socjologii i psychologii, współczesne kon­cepcje filozofii i etyki, a także logikę. Student jest także przygotowywany do budowania i poszerzania swych kompetencji zawodowych z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy i nowoczesnych technologii oraz do pracy w zespole (pełnienie różnych ról, podejmowanie i delegowanie zadań), zwłaszcza współpracy z innymi specjalistami. Absolwent powinien także wykazywać zdolność dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych oraz posiadać umiejętność przygotowania publikacji z zakresu swojej działalności. Ma równocześnie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Specjalność przygotowuje do pracy we wszystkich pla­cówkach, które wymagają kompetencji wychowawczych, opiekuńczych, po­mocowych. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony w różnego typu jednostkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, in­stytucjach animacji kulturalnej, pomocy społecznej, profilaktyki, edukacji doro­słych i opieki nad dorosłymi, służby zdrowia, administracji państwowej i samo­rządowej (np. w domach pomocy społecznej, w placówkach opieki zastępczej, pogotowiu opiekuńczym, świetlicy środowiskowej, ośrodku wychowawczym, internacie, sanatorium, szpitalu, prewentorium, poradni psychologiczno-    pedagogicznej, instytucjach pomocy potrzebującym i uzależnionym, ośrodkach pomocy osobom niepełnosprawnym i innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą, opiekuńczą i pomocową).

return to top