Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Psychologia, studia jednolite magisterskie

Oferowane ścieżki specjalizacyjne:

 • Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Psychologia zdrowia i jakości życia
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia

Kiedy następuje wybór ścieżki specjalizacyjnej: od 3 roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/06-SMPS12.2015/1

Charakterystyka kierunku:

Studia psychologiczne skierowane są do osób zainteresowanych ludzkimi zachowaniami, ich podłożem psychicznym, uwarunkowaniami biologicznymi oraz społecznymi, a także mechanizmami pozwalającymi je wyjaśnić. Studia oferują między innymi wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka i psychopatologii. Dają ponadto solidne przygotowanie warsztatowe umożliwiające zaplanowanie i przeprowadzenie własnych badań naukowych oraz procesu diagnozy psychologicznej. Student zdobywa umiejętności rozpoznawania indywidualnych i społecznych zjawisk psychologicznych, a także niesienia pomocy innym oraz planowania interwencji psychologicznej. Studia psychologiczne dostarczają ponadto wiedzy z zakresu szeregu przedmiotów uzupełniających (filozofia, socjologia, biologiczne podstawy zachowania, neurobiologia, logika, psychiatria) oraz wybranych indywidualnie przedmiotów fakultatywnych odnoszących się między innymi do nowych trendów i kierunków w psychologii, wychodzących poza kanon podstawowy (np. psychologia ekonomiczna, psychologia Internetu, psychologia muzyki, psychologia sportu).

Program kształcenia umożliwia studentowi zdobycie podstaw przygotowania zawodowego w zakresie dwóch (wybranych po drugim roku studiów) ścieżek specjalizacyjnych, a także zrealizowanie praktyk zgodnych z wybranymi ścieżkami.

Opis ścieżek specjalizacyjnych:

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego dostarcza wiedzy o przyczynach i przebiegu zaburzeń zachowania i osobowości, zaburzeń lękowych, psychotycznych, nastroju oraz zaburzeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych; wyposaża w umiejętności z zakresu rozpoznawania wybranych problemów klinicznych, planowania i przeprowadzenia procesu diagnostycznego oraz udzielania podstawowej pomocy psychologicznej i mediacyjnej.

Psychologia pracy i organizacji dostarcza wiedzy i umiejętności na temat funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, których wykorzystanie pozwala kreować innowacyjne rozwiązania w organizacji oraz przeciwdziałać problemom pojawiającym się w miejscu pracy; wyposaża w kompetencje z zakresu kształtowania środowiska pracy: komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania zespołów, diagnostyki, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania do pracy, oceniania, rekrutacji, selekcji kadr, przywództwa, analizy pracy oraz szkoleń.

Psychologia zdrowia i jakości życia skupia się na relacjach pomiędzy kondycją psychiczną człowieka a jego zdrowiem somatycznym oraz na czynnikach wpływających na poczucie szczęścia; dostarcza wiedzy i umiejętności z zakresu sposobów poprawy jakości życia, profilaktyki zdrowotnej i efektywnego wykorzystywania własnych zasobów w procesie radzenia sobie z wyzwaniami i problemami życiowymi, dostarcza podstaw do pracy z chorymi somatycznie i ich rodzinami, z osobami doświadczającymi stresu lub borykającymi się z uzależnieniami behawioralnymi.

Psychologia sądowa odnosząc się do zagadnień z obszaru praktyki sądowej (zeznań świadków, przesłuchań, opiniodawstwa sądowego), kryminologii, wiktymologii i resocjalizacji dostarcza wiedzy i umiejętności warsztatowych z zakresu psychologicznego opiniowania szczególnych spraw sądowych, przeprowadzania badań eksperymentalnych z zakresu psychologii zeznań świadków, oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach poprawczych i karnych oraz w zakresie prowadzenia mediacji sądowych i negocjacji.

Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia pozwala na zrozumienie istoty rozwoju człowieka – od lat najmłodszych po starość – w kontekście życia rodzinnego; dostarcza wiedzy na temat przyczyn i obrazu klinicznego wybranych zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz wiedzy z zakresu psychologii więzi rodzinnych w obliczu codziennego życia, wyzwań i kryzysów; wyposaża w umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki, podstaw prowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji dzieci, młodzieży i rodzin.

Perspektywy zawodowe:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • szkoły i przedszkola,
 • szpitale,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne,
 • sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i hospicja,
 • ośrodki leczenia uzależnień,
 • zakłady karne i areszty śledcze,
 • więzienia,
 • opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów,
 • policja,
 • wojsko,
 • pracownie testów psychotechnicznych,
 • domy dziecka,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • kluby sportowe,
 • agencje reklamy i public relations,
 • firmy doradcze i szkoleniowe,
 • działalność coachingowa,
 • urzędy pracy,
 • ośrodki badania opinii społecznej,
 • ośrodki badań marketingowych,
 • działy personalne (HR/ZZL) firm i korporacji,
 • agencje pośrednictwa pracy,
 • firmy konsultingowe,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • własna działalność gospodarcza,
 • ośrodki badawcze i naukowe.

return to top