Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych

Socjologia, studia II stopnia

Oferowane specjalności:

 1. Human Resources w nowoczesnej organizacji – HR
 2. Kariery europejskie w administracji i biznesie – KE
 3. Studia miejskie – SM
 4. Socjologia biznesu i nowych mediów – BM
 5. Socjologia reklamy i komunikacja społeczna – KS

UWAGA: O uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami.

Charakterystyka kierunku i oferowanych specjalności:

Studia socjologiczne osadzone są w obszarze nauk społecznych. Kształcenie studentów jest zorientowane na przekazanie pogłębionej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie wśród studentów umiejętności zastosowania tej wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii, dyscyplin pokrewnych oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii. Poza wiedzą i umiejętnościami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych, każdy z nich wykształca i pogłębia w trakcie studiów szereg umiejętności osobistych i interpersonalnych adekwatnych do wyzwań stawianych im w przyszłej pracy zawodowej. Naszych absolwentów charakteryzuje i wyróżnia:

 • pasja poznawania
 • interdyscyplinarna wiedza
 • specjalistyczna terminologia
 • zainteresowania sprawami ludzi
 • warsztat badawczy
 • analiza i diagnoza
 • kreatywne myślenie
 • posługiwanie się językiem obcym
 • efektywna komunikacja
 • komunikowanie z otoczeniem
 • rozwiązywanie konfliktów
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • kierowanie zespołami
 • etyczne postępowanie jako podstawa w działaniu
 • otwartość na uczenie się i stały rozwój

Human Resources w nowoczesnej organizacji. Specjalność łącząca wysoki poziom kształcenia teoretycznego z możliwością zdobycia umiejętności praktycznych, pożądanych na współczesnym rynku pracy. Przekazywana studentom wiedza naukowa uzupełniana jest zajęciami warsztatowymi prowadzonymi przez doświadczonych ekspertów-praktyków. Tak skonstruowany program pozwala na wielowymiarowe poznanie reguł funkcjonowania nowoczesnej organizacji, dając gwarancję rzetelności i aktualności przekazywanej studentom wiedzy. Specjalność dedykowana jest wszystkim zainteresowanym pracą w działach Human Resources, doradztwie zawodowym, agencjach zatrudnienia i publicznych instytucjach rynku pracy. W trakcie studiów istnieje możliwość podjęcia praktyk i staży zawodowych w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach biznesu. Absolwent specjalności wyposażony jest w kompetencje konieczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zna realia współczesnego rynku pracy, metody rekrutacji, motywacji i oceny pracowników oraz potrafi zbudować silny zespół pracowniczy i efektywnie współpracować z otoczeniem. Komunikacja personalna w organizacji wyposaża studentów w kompetencje pozwalające na sprawne poruszanie się na współczesnym, dynamicznie się zmieniającym rynku pracy.

Specjalność Kariery europejskie w administracji i biznesie pozwala na uzyskanie kompetencji i odpowiednich umiejętności działania w obszarze socjologii uzupełnionej o wiedzę w zakresie nauk politycznych, ekonomicznych i prawnych, która otwiera dostęp do rynków pracy państw Unii Europejskiej zarówno w sektorze biznesowym, jak i administracji. Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, pogłębioną o zagadnienia związane z integracją europejską, funkcjonowaniem instytucji europejskich, umiejętność wyboru modelu komunikowania społecznego adekwatnego do realizowanych projektów i zadań badawczych, umiejętność analizy procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie oraz ich praktycznego wykorzystania w pracy zawodowej, tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych a także kompetencje służące pobudzaniu kreatywności i budowaniu postaw prospołecznych i etycznych. Kształcenie studentów, dzięki współpracy z pracownikami Instytutu Nauk Politycznych Lille (Francja) oraz współpracy z lokalnymi pracodawcami i społecznościami, dopasowane jest elastycznie pod względem zapotrzebowania na specjalistów w wybranym zakresie, a także odzwierciedla oczekiwania studentów i tendencje panujące na rynku pracy.  Dodatkowe korzyści dla studentów tej specjalności:

 • możliwość odbycia stażu w instytucjach państwowych, placówkach dyplomatycznych, biurach poselskich, a także w międzynarodowych przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą, jako droga do zdobycia międzynarodowego doświadczenia,
 • dostęp do bogatej oferty stypendialnej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF, www.auf.org) oraz stypendiów Ambasady Francji w Warszawie (Campus France, www.pologne.campusfrance.org/pl ),
 • dostęp do nowoczesnej pracowni Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS) (http://www.akces.us.edu.pl/ ),
 • możliwość poszerzenia swojej wiedzy w prestiżowym programie Akademii Dyplomacji UŚ (www.akademiadyplomacji.us.edu.pl).

Studia na specjalności Socjologia biznesu i nowych mediów mają na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianego biznesu w powiązaniu z kompetencjami umożliwiającymi im wykorzystywania mediów i technologii cyfrowych w praktyce biznesowej. Program studiów jest osadzony na gruncie socjologii, przy tym ma charakter interdyscyplinarny – integruje wiedzę z zakresu socjologii, zarządzania, psychologii, przedsiębiorczości oraz nowych mediów. Zaprojektowana w ten sposób ścieżka kształcenia ma umożliwić absolwentom elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków i wymogów rynku pracy. W programie studiów przewidziano zajęcia, które mają na celu dostarczanie wiedzy i kształtowanie kompetencji w zakresie zarządzania organizacją i przedsięwzięciami biznesowymi, diagnozowania problemów pojawiających się w praktyce biznesowej, jak  również ich rozwiązywania za pomocą nowoczesnych metod i podejść. W szczególności zajęcia, w których uczestniczą studenci przygotowują ich do podejmowania własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowych mediów.

Kształcenie w ramach specjalności Socjologia reklamy i komunikacja społeczna dostarcza absolwentom ogólnej wiedzy socjologicznej, pogłębionej i uzupełnionej o moduły specjalizacyjne, ukierunkowane na profesjonalne kompetencje w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Studenci zdobywają umiejętność obserwacji, interpretacji i modyfikacji procesu tworzenia, przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami, grupami i organizacjami. Posiadają ponadto wiedzę odnośnie funkcjonowania współczesnego świata mediów wraz z ich etycznym wymiarem oraz różnych aspektów komunikowania (w tym komunikacji literackiej i wizualnej). Dysponują również pogłębioną orientacją we współczesnej problematyce społecznej. Potrafią w sposób świadomy i zgodny z zasadami etyczno-moralnymi pośredniczyć w procesach komunikacji społecznej, analizować przekazy i ich przewidywać konsekwencje.

Studia Miejskie. Absolwent posiada ogólną wiedzę socjologiczną, pogłębioną i uzupełnioną o przedmioty specjalizacyjne, dzięki którym może samodzielnie i profesjonalnie funkcjonować jako specjalista w zakresie szeroko rozumianej socjologii miasta. Program specjalności przewiduje nabycie pogłębionej wiedzy na temat struktur i funkcjonowania miejskich zbiorowości terytorialnych oraz społecznych, kulturowych i gospodarczych uwarunkowań ich rozwoju, a także działalności instytucji władzy i administracji publicznej. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie umiejętności diagnozowania i analizowania zjawisk społecznych definiowanych w skali lokalnej i regionalnej oraz tworzenia strategii rozwoju społeczności lokalnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Dziś miasta i metropolie rządzą światem. Potrzebują do tego ludzi rozumiejących specyfikę ich funkcjonowania. Dlatego powstał program studiów, który przygotowuje kadry dla polskich miast i metropolii. Podczas studiów nie ograniczamy się do przekazywania wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu socjologii miasta, ale studenci spotkają się z specjalistami z innych dziedzin zajmujących się miastem.  Współczesne miasta czekają na dobrze przygotowanych ludzi, którzy będą pracować na ich rzecz.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 • Human Resources w nowoczesnej organizacji. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach Human Resources oraz komórkach związanych z zarządzaniem kadrą pracowniczą. Mogą również znaleźć zatrudnienie w instytucjach pośredniczących w zatrudnieniu, przygotowujących pracownika do wejścia na rynek pracy (np. publiczne służby zatrudnienia czy firmy rekrutacyjne). Profil studiów predestynuje absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających elastycznego podejścia do nowoczesnej gospodarki oraz kompetencji w zakresie komunikacji i kreatywności, niezbędnej dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania organizacji.
 • Kariery europejskie w administracji i biznesie. Absolwenci będą przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych związanych z integracją europejską, a także w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym, środkach masowego przekazu oraz Centrach Informacji Europejskiej.
 • Socjologia biznesu i nowych mediów. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach i organizacjach, które funkcjonują w obszarze społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w: agencjach interaktywnych, PR i reklamowych, firmach konsultingowych, mediach, ośrodkach badań opinii społecznej, firmach szkoleniowych, organizacjach cyfrowej gospodarki, instytucjach zajmujących się e-handlem, jak również w instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych.
 • Socjologia reklamy i komunikacja społeczna. Absolwenci stają się specjalistami z zakresu komunikacji społecznej. Uzyskane kompetencje pozwalają na zatrudnienie w firmach związanych z mediami, a także tworzenie własnych firm promocyjnych, reklamowych i PR. Potrafią w sposób świadomy i zgodny z zasadami etyczno-moralnymi pośredniczyć w procesach komunikacji społecznej, analizować przekazy i ich przewidywać konsekwencje.

Studia miejskie. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, a zwłaszcza w tych, które są związane z funkcjonowaniem miasta, w szczególności w: instytucjach administracji publicznej, w jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów, w instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, agencjach rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym, ośrodkach badań opinii społecznej oraz jako specjalista/doradca w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich

return to top