Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Socjologia, studia II stopnia

Oferowane specjalności:

 1. Human Resources w nowoczesnej organizacji – HR
 2. Socjologia biznesu i nowych mediów – BM

UWAGA: O uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami.

Charakterystyka kierunku i oferowanych specjalności:

Studia socjologiczne osadzone są w obszarze nauk społecznych. Kształcenie studentów jest zorientowane na przekazanie pogłębionej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie wśród studentów umiejętności zastosowania tej wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii, dyscyplin pokrewnych oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii. Poza wiedzą i umiejętnościami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych, każdy z nich wykształca i pogłębia w trakcie studiów szereg umiejętności osobistych i interpersonalnych adekwatnych do wyzwań stawianych im w przyszłej pracy zawodowej. Naszych absolwentów charakteryzuje i wyróżnia:

 • pasja poznawania
 • interdyscyplinarna wiedza
 • specjalistyczna terminologia
 • zainteresowania sprawami ludzi
 • warsztat badawczy
 • analiza i diagnoza
 • kreatywne myślenie
 • posługiwanie się językiem obcym
 • efektywna komunikacja
 • komunikowanie z otoczeniem
 • rozwiązywanie konfliktów
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • kierowanie zespołami
 • etyczne postępowanie jako podstawa w działaniu
 • otwartość na uczenie się i stały rozwój

Human Resources w nowoczesnej organizacji. Specjalność łącząca wysoki poziom kształcenia teoretycznego z możliwością zdobycia umiejętności praktycznych, pożądanych na współczesnym rynku pracy. Przekazywana studentom wiedza naukowa uzupełniana jest zajęciami warsztatowymi prowadzonymi przez doświadczonych ekspertów-praktyków. Tak skonstruowany program pozwala na wielowymiarowe poznanie reguł funkcjonowania nowoczesnej organizacji, dając gwarancję rzetelności i aktualności przekazywanej studentom wiedzy. Specjalność dedykowana jest wszystkim zainteresowanym pracą w działach Human Resources, doradztwie zawodowym, agencjach zatrudnienia i publicznych instytucjach rynku pracy. W trakcie studiów istnieje możliwość podjęcia praktyk i staży zawodowych w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach biznesu. Absolwent specjalności wyposażony jest w kompetencje konieczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zna realia współczesnego rynku pracy, metody rekrutacji, motywacji i oceny pracowników oraz potrafi zbudować silny zespół pracowniczy i efektywnie współpracować z otoczeniem. Komunikacja personalna w organizacji wyposaża studentów w kompetencje pozwalające na sprawne poruszanie się na współczesnym, dynamicznie się zmieniającym rynku pracy.

 

Studia na specjalności Socjologia biznesu i nowych mediów mają na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianego biznesu w powiązaniu z kompetencjami umożliwiającymi im wykorzystywania mediów i technologii cyfrowych w praktyce biznesowej. Program studiów jest osadzony na gruncie socjologii, przy tym ma charakter interdyscyplinarny – integruje wiedzę z zakresu socjologii, zarządzania, psychologii, przedsiębiorczości oraz nowych mediów. Zaprojektowana w ten sposób ścieżka kształcenia ma umożliwić absolwentom elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków i wymogów rynku pracy. W programie studiów przewidziano zajęcia, które mają na celu dostarczanie wiedzy i kształtowanie kompetencji w zakresie zarządzania organizacją i przedsięwzięciami biznesowymi, diagnozowania problemów pojawiających się w praktyce biznesowej, jak  również ich rozwiązywania za pomocą nowoczesnych metod i podejść. W szczególności zajęcia, w których uczestniczą studenci przygotowują ich do podejmowania własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowych mediów.

 

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 • Human Resources w nowoczesnej organizacji. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach Human Resources oraz komórkach związanych z zarządzaniem kadrą pracowniczą. Mogą również znaleźć zatrudnienie w instytucjach pośredniczących w zatrudnieniu, przygotowujących pracownika do wejścia na rynek pracy (np. publiczne służby zatrudnienia czy firmy rekrutacyjne). Profil studiów predestynuje absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających elastycznego podejścia do nowoczesnej gospodarki oraz kompetencji w zakresie komunikacji i kreatywności, niezbędnej dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania organizacji.
 • Socjologia biznesu i nowych mediów. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach i organizacjach, które funkcjonują w obszarze społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w: agencjach interaktywnych, PR i reklamowych, firmach konsultingowych, mediach, ośrodkach badań opinii społecznej, firmach szkoleniowych, organizacjach cyfrowej gospodarki, instytucjach zajmujących się e-handlem, jak również w instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych.

return to top