Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów podejmuje decyzje administracyjne związane z tokiem studiów oraz rozstrzyga sprawy sporne w indywidualnych sprawach studenckich.

Dyrektor Kierunku i Zastępca Dyrektora Kierunku podejmuje decyzje w sprawach dotyczących kształcenia na kierunku studiów
w tym:
• kontroluje harmonogramy zajęć oraz obciążenia sal dydaktycznych
• kontroluje rejestracje studenckie w USOSweb na zajęcia fakultatywne
• weryfikuje harmonogramy sesji egzaminacyjnych
• decyduje w sprawach związanych z dyplomowaniem

podejmuje decyzje związane z regulaminem studiów
w tym:
• kwestie związane z przyznaniem ITS , IOS, IDS
• przeniesienia na inny kierunek, specjalność lub studia stacjonarne i niestacjonarne
• decyduje o uznaniu efektów uczenia się
• określa tzw. różnice programowe dla studenta wznawiającego studia

Sekretariat dydaktyczny zajmuje się organizacją toku studiów
w tym:
• harmonogramami zajęć i obciążeniami sal dydaktycznych – przyjmuje zgłoszenia zmian terminów prowadzenia zajęć oraz koordynuje zmiany sal dydaktycznych,
• rejestracjami na zajęcia fakultatywne – wprowadza zmiany w logowaniu tylko za zgodą Dyrektora Kierunku w terminie 7 dni od zakończenia rejestracji w USOSweb,
na podstawie podania zawierającego następujące informacje: imię i nazwisko, nr albumu, wyrejestrowanie z modułu i rejestracja na moduł,
• przygotowuje harmonogramy sesji egzaminacyjnych,
• rejestruje tytuły prac dyplomowych w APD,
• prowadzi dokumentację praktyk oraz staży studenckich.

Opiekun roku:
Do obowiązków opiekuna roku należy utrzymywanie kontaktu i współpraca w sprawach dotyczących danego roku z:
• z dyrektorami kierunku i władzami dziekańskimi,
• z osobą odpowiedzialną w dziekanacie za prowadzenie toku studiów na danym kierunku,
• ze starostą roku w sprawach dotyczących danego rocznika.

Służy radą i pomocą studentom we wszystkich sprawach związanych z odbywaniem studiów.

Opiekun praktyk studenckich koordynuje sprawy związane z:
• wydawaniem dzienniczków praktyk studentom,
• wydawaniem skierowań na praktyki,
• zbieraniem zaświadczeń o przyjęciu na praktykę zawodową studenta przez praktykodawcę,
• zawieraniem porozumień o organizacji praktyk zawodowych,
• zbieraniem dzienniczków praktyk i pozostałej dokumentacji po odbytej praktyce.

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich:
• wspiera i koordynuje działalność studencką tj. samorząd studencki, koła naukowe, wyjazdy studenckie, konferencje, konkursy etc.,
• koordynuje i sygnuje porozumienia o organizacji praktyk zawodowych,
• sygnuje porozumienia dotyczące wymiany studenckiej.

Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany akademickiej:
• współpracuje z Dyrektorami kierunków oraz z jednostką właściwą do spraw wymiany międzynarodowej studentów w zakresie kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne,
• sprawuje opiekę nad studentami wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi w ramach programu Erasmus+ i innych programów wymiany międzynarodowej i krajowej (program MOST).

Pełnomocnik Dziekana ds. dostosowania:
• pomaga i doradza w zakresie Indywidualnego Dostosowania Studiów,
• podejmuje działania w zakresie zapewniania dostępności wydziału dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

return to top