Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Informacje dot. sesji egzaminacyjnej i obron dyplomowych

09.06.2020 - 15:37 aktualizacja 10.06.2020 - 13:06
Redakcja: andrzejzczurek

Informacja dla studentów ostatnich lat studiów Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dotycząca egzaminu dyplomowego w roku akad. 2019/2020

1. Promotor przesyła mailem informacje do Dziekanatu o przyjęciu pracy dyplomowej, terminie obrony, recenzje oraz raport antyplagiatowy.

2. Student kontaktuje się telefonicznie z Dziekanatem, aby ustalić termin dostarczenia kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia obrony tj.:

  • wydrukowany z APD z kodami egzemplarz pracy dyplomowej, podpisany własnoręcznie przez studenta. Egzemplarz pracy powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany,
  • indeks (w przypadku, gdy nie został on złożony w dziekanacie do zaliczenia w sem. zimowym)
  • deklarację przystąpienia do bazy absolwentów (USOS Web zakładka Dla Wszystkich),
  • 4 podpisane zdjęcia (format 4,5×6,5),
  • dowód wpłaty za dyplom (60zł)
  • oraz swój login do MS Teams

Dokumenty powinny być dostarczone osobiście (po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny) lub pocztą tradycyjną – nie mniej niż 2 tygodnie przed planowaną obroną.

3. Zgodnie z postanowieniem JM Rektora egzaminy dyplomowe powinny być przeprowadzane w trybie zdalnym. Egzamin przeprowadzany jest z wykorzystaniem platformy Teams pakietu Office 365 oraz uczelnianej skrzynki e-mail.

Podstawowe wiadomości na temat jak w Microsoft Teams prowadzić wideokonferencje znajdują się w materiale UŚ TV pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=txqGkuQS7ns

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego stacjonarnie (DOTYCZY TO SZCZEGÓLNIE KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH)

4. Przewodniczący Komisji prowadzi egzamin z siedziby Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji za pomocą platformy Teams pakietu Office 365 lub w przypadku braku technicznych możliwości, za pomocą innego urządzenia umożliwiającego kontrolę przebiegu egzaminu i bezpieczeństwo danych osobowych zaakceptowanego przez Dziekana.
O określonej godzinie Członkowie Komisji oraz Student spotykają się zdalnie przy użyciu wcześniej ustalonego narzędzia. Obrona powinna podlegać rejestracji. (rejestracja audio-video lub audio). W razie konieczności Komisja weryfikuje tożsamość studenta poprzez sprawdzenie legitymacji studenckiej. Po zakończeniu egzaminu Członkowie Komisji komunikują się zdalnie bez udziału studenta i ustalają ocenę końcową egzaminu. Przewodniczący uzupełnia protokół egzaminu. Po ustaleniu oceny Członkowie Komisji łączą się ponownie ze Studentem i informują go o wyniku egzaminu.

mgr Patrycja Dudek-Trombik
kierownik dziekanatu WSNE

Informacja dotycząca egzaminu dyplomowego

return to top