Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Komunikat w sprawie harmonogramu sesji letniej i poprawkowej

10.06.2020 - 12:55 aktualizacja 10.06.2020 - 12:59
Redakcja: andrzejzczurek

KOMUNIKAT
DZIEKANA WYDZIAŁU SZTUKI I NAUK O EDUKACJI
Z DNIA 25 MAJA 2020 ROKU
W SPRAWIE HARMONOGRAMU SESJI LETNIEJ I POPRAWKOWEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Dla większości modułów realizowanych na kierunkach studiów prowadzanych
na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji terminy sesji letniej oraz sesji poprawkowej semestru letniego nie ulegają zmianie i są zgodne z Zarządzeniem nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020,
a mianowicie:

  • egzaminacyjna sesja letnia: 8.06.2020-30.06.2020,
  • egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego: 1.09.2020-25.09.2020.

W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnej na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji, odbywa się w trybie on-line. Z reguły tej, wyjęte są moduły artystyczne, których realizacja (osiągnięcie efektów kształcenia) wymaga obecności studenta na terenie Wydziału.

Uwzględniając specyfikę kształcenia w zakresie sztuk muzycznych i sztuk plastycznych oraz zróżnicowane formy i czas potrzebny do uzyskania wymaganych programem studiów efektów kształcenia, decyzją Dziekana WSNE odstępuje się od opracowania szczegółowego harmonogramu zajęć, zaliczeń i egzaminów dla kierunków artystycznych , pozostawiając decyzję dotyczącą ich czasu i przebiegu koordynatorom modułów lub dyrektorom kierunków.

Studenci zobowiązani są do kontaktu z prowadzącymi przedmiot w celu ustalenia indywidualnego przebiegu kształcenia i warunków uzyskania zaliczeń. Ustalając terminy prowadzący powinni kierować się zasadą dostępności dla studenta, tak aby umożliwić wymagany kontakt oraz zapewnić właściwy czas i miejsce realizacji modułu.

Wszyscy uczestnicy procesu kształcenia zobowiązani są do bezwzględnego respektowania wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

 

                                                           Z wyrazami szacunku

                                                           Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk i Nauk o Edukacji

                                                           dr hab.,Krzysztof Marek Bąk, prof. UŚ

Komunikat Dziekana WSNE dotyczacy sesji

return to top