Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nowe władze dziekańskie

01.02.2023 - 08:34 aktualizacja 01.02.2023 - 09:57
Redakcja: Andrzej Szczurek

Rektor powołał nowe władze dziekańskie Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji ze względu na rezygnację z funkcji dziekana dr hab. Krzysztofa Marka Bąka, prof.UŚ. Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego nr 345 z 24 stycznia 2023 roku na funkcję dziekana Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ powołana została dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ. Od 1 lutego 2023 roku wydziałem kierować będą również: dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ – prodziekan ds. nauki i twórczości artystycznej, dr Ilona Fajfer-Kruczek – prodziekan ds. kształcenia i studentów oraz dr hab. Natalia Pawlus, prof. UŚ – prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem.

Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji

dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ

Antropolożka kultury, badaczka społeczności zróżnicowanych językowo, kulturowo i wyznaniowo.

Specjalizuje się w antropologii lingwistycznej, folklorystyce, ekologii kulturowej. Związana zawodowo z cieszyńskim wydziałem Uniwersytetu Śląskiego od 2000 roku. W latach 2012 – 2016 pełniła funkcję prodziekana ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Pracę naukową realizuje w oparciu o badania terenowe na Śląsku Cieszyńskim, w jego historycznych granicach, oraz w serbskim Banacie. Analizuje językowe konstruowanie obrazu świata, transmisję tekstów kultury w środowiskach wieloetnicznych oraz wpływ polityki na społeczności lokalne.

img

Prodziekan ds. nauki i twórczości artystycznej

dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ

Etnomuzykolożka, folklorystka, pedagożka, instrumentalistka w klasie skrzypiec.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Sztuk Muzycznych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. Jest również dyrektorem jednostki uniwersyteckiej Centrum Badań Interdyscyplinarnych nad Folklorem Karpat.

Bierze udział w licznych konferencjach, seminariach i warsztatach w kraju i zagranicą, gdzie propaguje folklor muzyczny Śląska Cieszyńskiego. Od 20 lat prowadzi badania związane z tym regionem (folklor muzyczny mniejszości polskiej na Zaolziu i górali śląskich w Trójwsi, przekształcenia folkloru muzycznego we współczesności).

img

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr Ilona Fajfer-Kruczek

Pedagożka specjalna, socjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna, badaczka wykluczenia społecznego i sytuacji wybranych grup defaworyzowanych społecznie.

Z cieszyńskim wydziałem związana od czasów studenckich, a od 2006 roku zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym. Współautorka programów studiów pedagogicznych i działań w zakresie jakości kształcenia. Zaangażowana w działania społecznie na rzecz osób potrzebujących, społeczności akademickiej, a także współpracy instytucjonalnej – jako ekspert.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym.

img

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem

dr hab. Natalia Pawlus, prof. UŚ

Artystka, zajmuje się grafiką warsztatową – w szczególności linorytem – oraz rysunkiem i malarstwem.

Od 2008 roku pracuje na macierzystej uczelni – Uniwersytecie Śląskim, prowadzi pracownię grafiki oraz jest opiekunem Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Drzeworytników i Linorytników „DEHA”. Brała udział w ponad trzystu wystawach w Polsce i za granicą. Wystawy indywidualne: Polska, Meksyk, Chiny, Czechy i Włochy. Laureatka nagród i wyróżnień w kraju i poza zagranicami. W roku 2020 została stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Stypendium dla wybitnych młodych naukowców”.

Od roku 2017 współpracuje z Uniwersytetami w Chinach, gdzie prowadzi wykłady i zajęcia artystyczne ( MIADA / Modern Internation Art & Design Academy, Chongqing, oraz  Zhengzhou University of Aeronautics, Art Design College, Zhengzou).

img
return to top