Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Etnologia i antropologia kulturowa

STUDIA STACJONARNE I stopnia

Studia z zakresu najbardziej wpływowych trendów poznawczych wśród nauk społecznych i humanistycznych w XXI wieku.  Pozwalają zrozumieć funkcjonowanie nie tylko społeczeństw tradycyjnych czy pozaeuropejskich, ale mechanizmy wszystkich kultur.
Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i  kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności. Program kształcenia umożliwia zrozumienie wielu kluczowych dla współczesnego świata zjawisk. Wśród wielu szczegółowych zagadnień student zdobywa wiedzę na temat etnologii Polski i Europy, kultury tzw. Globalnego Południa oraz wybranych aspektów ekologii kulturowej, antropologii migracji, antropologii płci i seksualności, czy dziedzictwa kulturowego. Ważnym elementem współczesności są media (szczególnie tzw. nowe media), w ramach których dokonuje się swoiście rozumiane kształtowanie świadomości kulturowej (w programie nauczania znajdują się moduły dotyczące specyfiki internetu, mediów społecznościowych, gamingu, e-sportu).

 

Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym na różnych obszarach kulturowych   w Polsce i zagranicą, w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego

Perspektywy zawodowe:

Koordynator programów rozwojowych; specjalista ds.: imigrantów, rewitalizacji społecznej; edukator z zakresu dziedzictwa i ekologii kulturowej; ekspert ds. prowadzenia badań w branży gier wideo, biznesie i mediach.

Szczegóły w załącznikach

Etnologia i antropologia kulturowa – I stopień

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów  –  rok akademicki  2021/2022

Internetowa Rejestracja Kandydatów I stopień

Etnologia i antropologia kulturowa

STUDIA STACJONARNE II stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa stanowią pogłębienie oraz poszerzenie wiedzy etnologicznej i antropologicznej. Program nauczania kładzie nacisk na kształcenie kompetencji społecznych oraz umiejętność działania w wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielojęzykowym otoczeniu. Wśród zagadnień znajdują się teoretyczne rozważania dotyczące antropologicznych aspektów kultury (między innymi: Teorie antropologiczne 1-4), a także wiedza dotycząca praktycznych możliwości zastosowania etnologii i antropologii kulturowej w realizacji kariery między innymi w edukacji, dziennikarstwie, biznesie czy też w sektorze kreatywnym (Antropologia stosowana 1-3).

Treści kształcenia obejmują zarówno problemy etnologicznej interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych i antropologii kultury współczesnej, jak również zagadnienia z zakresu ekologii kulturowej oraz antropologii stosowanej. Student uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat głównych stanowisk metodologicznych współczesnej antropologii kultury oraz jej praktycznego zastosowania w planowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. W ramach studiów kładzie się nacisk, by słuchacze poznali najważniejsze zagadnienia i problemy, dotyczące uwikłań człowieka we wzory kultury, interakcje społeczne i uwarunkowania przyrodnicze. W wymiarze teorii studia pozwalają na zapoznanie się z modelowymi wyjaśnieniami oraz interpretacjami znaczeniowymi kultury. Wiedza teoretyczna będzie miała również bezpośrednie przełożenie na praktykę. W procesie kształcenia duży nacisk zostanie położony na kontakt z różnymi instytucjami, w których niezbędne są kompetencje absolwentów kierunku. Studia II stopnia kończą się egzaminem dyplomowym (magisterskim).

Perspektywy zawodowe:

– koordynator programów rozwojowych (m. in. aktywizujących osoby defaworyzowane ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, wiek, status ekonomiczny),

– doradca i specjalista ds. rewitalizacji społecznej i zagadnień ekologii kulturowej,

– edukator z zakresu ekologii kulturowej (organizowanie warsztatów, szkoleń, wystaw, happeningów),

– specjalista w branży turystycznej (np. ekoturystyka),

– ekspert ds. prowadzenia badań jakościowych w sektorze kreatywnym, zwłaszcza w branży gier wideo,

– researcher w instytucjach naukowych, biznesie oraz redakcjach prasowych,

– pracownik agencji badań rynku,

– analityk potrzeb konsumenckich.

 

Szczegóły w załącznikach

Etnologia i antropologia kulturowa – II stopień

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów  –  rok akademicki  2021/2022

Internetowa Rejestracja Kandydatów II stopień

return to top