Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE)

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Student  poznaje, doświadcza, realizuje w praktyce i kształtuje relacje ze środowiskiem społecznym na bazie podstaw i pogłębionych treści teoretycznych i praktycznych (metodycznych w tym nauczycielskich) z zakresu modułów ogólnopedagogicznych i specjalnościowych.  Na kierunku pedagogika są realizowane treści zgodnie z przyjętymi efektami uczenia się. Student w zakresie efektów uczenia się  wiedzy poznaje pedagogikę jako naukę, jej związki z innymi subdyscyplinami naukowymi . Zna elementarną i pogłębioną terminologię pedagogiczną, teorie wychowania i uczenia się i nauczania. Zna teorie rozwoju człowieka w toku życia. Ma podstawową wiedzę o strukturze i  funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych. W zakresie efektów uczenia się w obszarze umiejętności absolwent potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności pedagogicznej. Potrafi badać środowisko przedszkolne, szkolne i społeczne dziecka, ucznia. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji. Potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne. W obszarze efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych jest świadomy etycznego wymiaru badań naukowych, realizacji praktyki pedagogicznej.

 

Perspektywy zawodowe: nauczyciel w przedszkolu i szkole podstawowej

Absolwent kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola, klas I-III w szkołach podstawowych, szkołach sanatoryjnych i prewentoryjnych w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto może wykonywać pracę opiekunki dziecka młodszego w klubach dziecięcych, żłobkach, w charakterze opiekuna dziennego i niani, co otwiera absolwentom studiów szerokie możliwości zatrudnienia w istniejących placówkach opieki, a także nowych formach opieki tworzonych w oparciu o Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Absolwent dysponuje dodatkowymi umiejętnościami niezbędnymi w pracy pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej lub środowiskowej, jest również w pełni kompetentny do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej, wolontaryjnej lub charytatywnej. Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego). Absolwent posiada pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie.

 

Szczegóły w załączniku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

https://irk.us.edu.pl/irk/application/catalog?TimelineSearch%5Bprogram_name%5D=&TimelineSearch%5Bfaculty_id%5D=W6

Studia stacjonarne

Zapisz się

Studia niestacjonarne

Zapisz się
return to top