Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika

STUDIA

STACJONARNE I stopnia, II stopnia,
NIESTACJONARNE I stopnia, II stopnia

Zdecydowane „TAK” dla decyzji o podjęciu studiów na kierunku Pedagogika, których ranga, aktualność wciąż wzrasta. Spowodowane jest to pojawianiem się na rynku pracy coraz to większej liczby ofert na stanowisku nauczyciela-wychowawcy, wzmożonym zapotrzebowaniem na pedagogów, specjalistów w zakresie odpowiedniej specjalności pedagogicznej, którzy będą wspierali rodziców w procesach wychowawczych, koniecznością nabycia uprawnień w ramach przygotowania pedagogicznego nie tylko przez nauczycieli, pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach), ale przez wszystkie osoby, które zamierzają prowadzić zajęcia edukacyjne w instytucjach kultury, klubach sportowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach młodzieżowych, w ramach szkoleń, kursów, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych itp.

Pedagogika dotyczy wielu aspektów życia jednostki ludzkiej, będącej na różnym etapie rozwoju (w okresie dzieciństwa, dorastania, dorosłości i starości), z jednej strony będą to różnego rodzaju skuteczne zabiegi edukacyjne (wiążące się z wychowaniem, nauczaniem-uczeniem się), a z drugiej – samowychowanie i samokształcenie młodzieży, dorosłych oraz prowadzenie działalności opiekuńczej, pomocowej, wspierającej na rzecz wychowanka-podopiecznego i jego rodziny, zapobiegawczej (profilaktycznej) i polegającej na zahamowaniu zachowań ryzykownych, aspołecznych, patologicznych poprzez  identyfikowanie i monitorowanie czynników ryzyka, zastosowanie środków naprawczych, analizę przyczyn w odniesieniu do kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Absolwent studiów na kierunku Pedagogika przekonuje się, że może podejmować te zwyczajne, codzienne, działania nadzwyczajnie dobrze i skutecznie.

Na studiach pedagogicznych istotne znaczenie ma dobór specjalności.

WAŻNE – wyspecjalizowanie się w określonym obszarze pedagogicznym przekłada się na określone możliwości zawodowe.

Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w ramach poszczególnych specjalności.

Specjalności na studiach I stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie
 • pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia 
 • pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 

Specjalności na studiach II stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie
 • pedagogika resocjalizacyjna i edukacja międzykulturowa
 • pedagogika korekcyjna i opiekuńczo-wychowawcza 

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

STUDIA I stopnia

Jest to niepowtarzalna, unikatowa oferta edukacyjna. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – tylko na cieszyńskim wydziale  jest realizowana ta specjalność i student podejmuje jednorazowe studia pozwalające uzyskać dwojakiego rodzaju przygotowanie zawodowe.

Studia przygotowują do rozpoznawania indywidualnych potrzeb wychowanków, analizy przyczyn trudności zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym, do stawiania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej, będącej punktem wyjścia do zaplanowania programu naprawczego, optymalnej strategii wychowawczej, projektowania programów korekcyjnych i profilaktycznych oraz ścieżki wsparcia rozwoju jednostek z rodzin dysfunkcyjnych i ze środowisk społecznie zmarginalizowanych. Na studiach prowadzi się kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie na jego pierwszym etapie.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni:

 • jako nauczyciele przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – absolwenci osiągają efekty uczenia się odpowiadające wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania w szkole podstawowej;
 • jako pedagodzy szkolni;
 • na koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach;
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (interwencyjnych, socjalizacyjnych) oraz rodzinnych formach opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą;
 • w placówkach pomocy społecznej dla osób dorosłych np. domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, klubach samopomocy, ośrodkach/domach dziennego pobytu;
 • w ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, kurateli sądowej, organizacjach pozarządowych działających na rzecz wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, instytucjach organizujących czas wolny dzieciom i młodzieży;
 • w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty).

 

Studia I stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia I stopnia - niestacjonarne

Zapisz się

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I SOCJOTERAPIA

STUDIA I stopnia

Studenci nabywają podstawowe kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym, osobami w trudnych życiowych sytuacjach, osobami wchodzącymi w konflikt z prawem. Studia przygotowują w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności rozumienia, diagnozowania i zastosowania adekwatnych metod pracy w odniesieniu do: dewiacji społecznych; procesu resocjalizacji; diagnozy psychopedagogicznej w resocjalizacji; uwarunkowań prawno-społecznych procesu resocjalizacji; sytuacji edukacyjnej uczniów, nauczycieli, rodziców z perspektywy zjawisk niepożądanych w kontekście nieprawidłowej socjalizacji; zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży; instytucji o charakterze zamkniętym takich jak zakłady karne, placówki o charakterze resocjalizacyjnym; probacji; interwencji kryzysowej; uzależnień i ich skutków. Ponadto przygotowują w zakresie umiejętności prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych oraz zajęć socjoterapeutycznych w środowisku otwartym i placówkach resocjalizacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni jako:

 • pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta w placówkach i instytucjach poza oświatowych,
 • nauczyciel w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 • nauczyciel, wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
 • pedagog w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ogniskach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach terapii uzależnień dzieci i młodzieży, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • wychowawca w jednostkach penitencjarnych,
 • kurator sądowy.

 

Studia I stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia I stopnia - niestacjonarne

Zapisz się

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA)

STUDIA I stopnia

Studia wyposażają studenta w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się (specyficzne trudności w uczeniu się) i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także umożliwiają zdobycie kompetencji umożliwiających stworzenie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwent nabędzie również umiejętność rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni:

 • w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych,
 • w placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w zakresie: planowania i przeprowadzania diagnozy zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym i trudności w uczeniu się; projektowania terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami zachowania się; prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wspierających rozwój ucznia.

Studia I stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia I stopnia - niestacjonarne

Zapisz się

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

STUDIA II stopnia

Studia te stanowią drugi etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”, prowadzonego (kontynuowanego) na tym samym kierunku, którego program studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania w szkole ponadpodstawowej. Uwzględniają poznawanie norm i standardów społecznych, kształtowanie postaw prorodzinnych, omawianie problemów moralnych, problemów w życiu małżeńskim i rodzinnym, przewidywanie skutków własnych zachowań, uczenie miłości, odpowiedzialności i szacunku dla ludzkiego życia, a także  zachęcanie do samowychowania i samorozwoju. Ponadto studia na tej specjalności przygotowują do organizacji i podejmowania opieki, wychowania, pomocy względem dzieci, młodzieży wychowujących w rożnych formach pieczy zastępczej  (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, pogotowia rodzinne, placówki opiekuńczo-wychowawcze), a także doskonalą umiejętności w zakresie diagnozowania, monitorowania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo i podejmowania stosownych działań wobec dziecka i w ramach pracy z rodziną (poradnictwa, wsparcia, współpracy, aktywizacji społeczno-kulturalnej osób starszych).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów o tej specjalności:

 • ma pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;
 • potrafi włączać się w istniejące projekty lub tworzyć własne projekty i programy wychowawcze, profilaktyczne, zagospodarowania czasu wolnego dzieciom, młodzieży i osobom starszym;
 • jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, opiekuna dziecięcego, wychowawcy w świetlicach (szkolnych, środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych), wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i instytucjach (żłobek, dom dziecka, rodzinny dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, ognisko wychowawcze ), jako asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej.

Studia II stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia II stopnia - niestacjonarne

Zapisz się

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

STUDIA II stopnia

Studia wdrażają nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, terapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem.  Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, socjoterapii, twórczej resocjalizacji. Zajęcia prowadzone są przez praktyków i trenerów na co dzień zajmujących się opieka i wychowaniem dzieci i młodzieży. Dodatkowa wiedza z zakresu innych kultur i religii, mechanizmów społecznych wobec mniejszości i imigrantów – wykształca kompetencje animowania i integracji w środowiskach wielokulturowych. Absolwent zna i jest świadomy problemów w pracy wychowawców i funkcjonowania placówek resocjalizujących, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, a co najważniejsze zna potrzeby i problemy osób wymagających resocjalizacji, opieki i pomocy w różnych zakresach. Potrafi samodzielnie rozpoznawać potrzeby osób należących do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych; ma także zdolności do współpracy w relacjach międzyludzkich; potrafi podejmować działania edukacyjne, terapeutyczne i interwencyjne na rzecz nadawania rangi Innemu.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna można uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

 

Perspektywy zawodowe:

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze i karne, schroniska dla nieletnich, ogniska wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, placówki resocjalizacyjne.

Studia II stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia II stopnia - niestacjonarne

Zapisz się

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

STUDIA II stopnia

Ukończenie tych studiów gwarantuje uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej). Oprócz tego studiując tą specjalność student ma okazję zwiększyć swe kompetencje w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, czyli jest przygotowywany do sprawowania opieki, wychowania, udzielania pomocy i wsparcia osobom w różnym wieku (w tym niepełnosprawnym) w specjalistycznych placówkach wparcia rodziny i instytucjach pieczy zastępczej oraz w placówkach wsparcia dziennego. Pedagogika korekcyjna i opiekuńczo-wychowawcza to oferta edukacyjna dla osób kreatywnych, wrażliwych, odznaczających się naturalną skłonnością do zaangażowania się w ramach:

–  diagnozowania dziecka, tworzenia programów terapeutycznych i przygotowania do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz różnych form terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym;

– terapii pedagogicznej, aby usprawnić rozwój wychowanków, wyrównać braki w ich wiadomościach i umiejętnościach;

– prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Perspektywy zawodowe:

Przygotowanie w zakresie pedagogiki korekcyjnej daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach terapeuty, nauczyciela terapeuty, nauczyciela pedagoga specjalnego, stosownie w placówkach oświatowych, specjalistycznych placówkach oświatowych szkolnych jak i pozaszkolnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, specjalistycznych placówkach wparcia rodziny i pieczy zastępczej np. świetlicach specjalistycznych, prowadzących pracę terapeutyczną.

Dzięki połączeniu specjalności opiekuńczo-wychowawczej z pedagogiką korekcyjną, studenci uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach resortu oświaty: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli), placówki oświatowo-wychowawcze wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe) na stanowisku nauczyciela, wychowawcy.

Studia II stopnia - stacjonarne

Zapisz się

Studia II stopnia - niestacjonarne

Zapisz się

Szczegóły w załączniku

Pedagogika_studia I stopnia

Wypowiedzi absolwentów kierunku pedagogika

https://irk.us.edu.pl/irk/application/catalog?TimelineSearch%5Bprogram_name%5D=&TimelineSearch%5Bfaculty_id%5D=W6

return to top