Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk Politycznych

dr Anna Muś

anna.mus@us.edu.pl

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł magistra prawa zdobyła w 2016 roku, a stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce i administracji obroniła w 2019 roku. Obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych.

Jeszcze jako studentka brała udział w konkursie 2016 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Swoje zainteresowania rozwijała także za granicą w ramach mobilności finansowanej przez program Erasmus + współpracując z NISE (National Movements and Intermediary Structures in Europe w Antwerpii) oraz ECMI (European Centre for Minority Issues we Flensburgu). Jako stypendystka przebywała na Slezská univerzita v Opavě, prowadząc badania naukowe dotyczące ruchu etnoregionalistycznego na Morawach i Śląsku Opawskim.

Jedna z inicjatorek akcji „Napraw Sobie Uniwersytet!”, a także sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Vademecum Śląsk”. Organizatorka cyklu szkoleń „Zamówienia publiczne dla początkujących” oraz wielu konferencji naukowych, współpracowała także z Centrum Badawczym Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych.

Jej zainteresowania badawcze związane są z ruchami etnoregionalistycznymi w Europie Środkowej, a przede wszystkim na Śląsku. Ponadto prowadzi badania oraz publikuje w obszarze polityki etnicznej oraz praw mniejszości narodowych i etnicznych.

Publikacje naukowe:

Anna Muś, Wolny Region Śląsk. Refleksja nad genezą poszukiwania nowych rozwiązań dla Górnego Śląska w okresie dwudziestolecia międzywojennego w: „Pogranicze. Polish Borderland Studies” t. 4 No 1, 2016, ISSN: 2353-3781, 43-59.

Anna Muś, Programy antykorupcyjne w administracji publicznej w: „Korupcja w administracji” (red.) A. Turska-Kawa, M. Myśliwiec, Katowice: Remar, 2016, 151-170.

Anna Muś, Ideologia euroregionalizmu w: „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” t. 6/2016, ISSN: 2083-9952, 85-110.

Anna Muś, Anna Depta (Wróblewska), Partycypacja studentów w życiu wspólnoty akademickiej. Raport z badań w: „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” t. 8/2017, ISSN: 0072-5013, 204-221.

Anna Muś, „Zjednoczeni dla Śląska” – Upper-Silesians Support for Regional Initiative w: „Political Preferences” t. 14/2017, ISSN: 2450-873X, 157-174.

Anna Muś, Self-determination and the Question of the Sovereignty over Falkland Islands/Malvinas w: “Silesian Journal of Legal Studies” t. 9/2017, ISSN: 0208-6336, 78-95.

Anna Muś, Ruch śląski – wskaźniki mobilizacji etnicznej i regionalnej w: „Miedzy tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości” (red.) A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2017, ISBN: 978-83-65817-08-2, 369-380.

Anna Muś, Górny Śląsk i etnoregionalizm. Droga do rejestracji partii Ślonzoki Razem i   Śląskiej Partii Regionalnej w: „Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku” (red.) A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2018, 169-179.

Anna Muś, Politicisation of Ethnicity. The Moravian-Silesian movement in the Czech Republic and the Silesian movement in Poland – A Comparative Approach w: „Nationalities Papers. The Journal of Nationalism and Ethnicity” Vol. 47 Issue 6, 2019, 1048-1066.

Anna Muś, Rewizja stosowania prawa do samostanowienia w XXI wieku. Nowe wyzwania dla prawa międzynarodowego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, ISSN: 0208-6336.

Anna Muś, Krystyna Mazalik, „Ukryta opcja niemiecka” – mniejszość niemiecka i śląska grupa etniczna w przestrzeni publicznej. Studium przypadku w: „Annales Universitatis   Mariae Curie-Skłodowska Sectio K: Politologia” Vol. 26 No. 1, 2019, 159-177.

Anna Muś, Od Quebecu do Kosowa. Problemy stosowania prawa do samostanowienia w: „Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej” (red.) L. Brodowski, D. Kuźniar, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, 24-36.

ResearchGate

GoogleScholar

ORCID

PBN

img
return to top