Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownicy

Czyż Anna, dr hab. prof. UŚ Czyż Anna, dr hab. prof. UŚ
Glajcar Rafał, dr hab. prof. UŚ Glajcar Rafał, dr hab. prof. UŚ

rafal.glajcar@us.edu.pl

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalność społeczno-ustrojowa) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1999 r.). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w listopadzie 2003 roku, zaś w czerwcu 2016 roku stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Jego badania koncentrują się wokół takich kwestii, jak: instytucje demokratyczne, systemy wyborcze i konsolidacja demokracji. Wszystkie trzy płaszczyzny stanowią spójną ścieżkę zainteresowań związanych z procesami transformacyjnymi w państwach, które pod koniec XX wieku objęte zostały trzecią falą demokratyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. Potwierdzeniem tego jest kilkadziesiąt publikacji naukowych, jak i udział w konferencjach naukowych oraz projektach badawczych.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

 

Grzywna Paweł, dr prof. UŚ Grzywna Paweł, dr prof. UŚ
left img

pawel.grzywna@us.edu.pl

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Politologia. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (rozprawa doktorska obroniona w 2016 roku z wyróżnieniem). Od 2009 roku zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku adiunkta. Jego zainteresowania naukowe wiążą się z polityką społeczną, w tym w szczególności z polityką zdrowotną, bezpieczeństwem społecznym i zdrowotnym oraz zrównoważonym rozwojem. Prowadził zajęcia dla studentów w Instytucie Nauk Politycznych, Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Instytucie Matematyki oraz Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki w Uniwersytecie Śląskim. Od 2014 roku prowadzi warsztaty i wykłady dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych w ramach Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży. W roku akademickim 2018/2019 pełnił funkcję koordynatora pierwszej edycji programu Uniwersytet Najlepszych — wspólnej inicjatywy UM Katowice i Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert zaangażowany w prace nad  Regionalną Polityką Zdrowia Województwa Śląskiego. Sekretarz Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Wiceprezes Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autor dwóch monografii naukowych i kilkunastu artykułów. Od 2019 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora kierunku studiów: Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, Doradztwo polityczne i publiczne oraz Politologia.

ResearchGate

ORCID

PBN

Kubas Sebastian, dr hab. prof. UŚ Kubas Sebastian, dr hab. prof. UŚ
left img

sebastian.kubas@us.edu.pl

Tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w 2018 roku, broniąc rozprawy habilitacyjnej pt. Proces demokratyzacji i jego determinanty. Analiza na przykładzie Republiki Czeskiej i Węgier (1990–2016).

Uczestnik polskich i zagranicznych konferencji, na których w formie referatów prezentuje wyniki swoich prac badawczych. Dwukrotnie uzyskał nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze. Od 2014 roku prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział w Katowicach. Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Recenzent książek i artykułów naukowych. Prowadził wykłady za granicą m.in. we Włoszech, w Hiszpanii, Turcji, Czechach i na Słowacji.

Jego obecne zainteresowania naukowe oraz prowadzone badania związane są z zagadnieniem demokratyzacji oraz procesów odwrotnych od demokratyzacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, a także jakością funkcjonowania jednostek pomocniczych w polskim samorządzie na przykładzie Katowic. Autor prac poświęconych problematyce systemów politycznych oraz historii politycznej Czech, Słowacji, Węgier i Polski i Japonii, a także samorządu III RP.

ResearchGate

PBN

Kubin Tomasz, dr hab. prof. UŚ Kubin Tomasz, dr hab. prof. UŚ

tomasz.kubin@us.edu.pl

Adiunkt, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński).

Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, szczególnie integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Polska w Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE).

Autor dwóch książek: Polityczne implikacje wprowadzenie unii walutowej w Europie, Katowice 2007 oraz Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, Katowice 2014). Współautor (wraz z: Małgorzata Myśliwiec, Małgorzata Lorencka) dwóch książek: Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch, Katowice 2017 oraz Impact of the 2008 economic crisis on the functioning of the political systems. A case study of Greece, Spain, and Italy, Katowice 2017. Współredaktor (wraz z M. Stolarczyk) książki Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Katowice 2018.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach specjalistycznych (,,Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, ,,Baltic Journal of European Studies”, ,,Current Politics and Economics of Europe”, ,,Ekonomista” ,,Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea”, ,,Politeja”, ,,Polski Przegląd Dyplomatyczny”, ,,Progress in Economics Research”, ,,Przegląd Europejski”, ,,Przegląd Politologiczny”, ,,Przegląd Zachodni”, ,,Rocznik Integracji Europejskiej”, ,,Stosunki Międzynarodowe”, ,,Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, ,,Studia Europejskie”, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, ,,Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, ,,Yearbook of Polish European Studies”) oraz w publikacjach zbiorowych.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

 

Lorencka Małgorzata, dr Lorencka Małgorzata, dr
left img

malgorzata.lorencka@us.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych. Skarbnik katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Członek redakcji czasopism „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” oraz „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”. Członek wielu międzynarodowych organizacji naukowych, m.in. Włoskiego Towarzystwa Nauki o Polityce (SISP – Società Italiana di Scienza Politica,), Włoskiego Towarzystwa Studiów Wyborczych (SISE – Società Italiana di Studi Elettorali), Greckiego Towarzystwa Nauk Politycznych (HPSA – Ελληνική Εταιπεία Πολιτικηής Επιστήμης), ECPR (European Consortium for Political Research), IPSA (International Political Science Association), PSA (Political Studies Association).

Zajmuje się problematyką systemów politycznych Republiki Włoskiej i Republiki Greckiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wyborczego i systemu partyjnego.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

Łapaj-Kucharska Justyna, dr Łapaj-Kucharska Justyna, dr
left img

justyna.lapaj@us.edu.pl

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Otrzymała wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego przyznane za osiągnięcia naukowe dla najlepszych absolwentów w roku akademickim 2011/2012. Przyznano jej stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2011/2012, a także stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowe w latach 2008–2012. W latach 2010–2018 członkini kolegium redakcyjnego Czasopisma UŚ „Pisma Humanistyczne”, zastępczyni redaktora naczelnego, redaktorka tematyczna w zakresie nauk o polityce. Od 2019 roku członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział w Katowicach.

Uczestniczka kilku grantów uczelnianych poświęconych zróżnicowanej tematyce z pogranicza mediów, teoretycznych aspektów demokracji, funkcjonowania Unii Europejskiej oraz relacji międzynarodowych. Uczestniczka projektów naukowo-badawczych m.in. w zakresie dostępu do informacji publicznej, we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy BONA FIDES w Katowicach.

W 2012 roku uzyskała uprawnienia trenera europejskiego z ramienia Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Od 2012 roku posiada uprawnienia edukatora praw człowieka z ramienia Amnesty International. Przeprowadziła szereg szkoleń i warsztatów w tych obszarach, na seminariach ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie szeroko pojętej tematyki stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego na kierunkach – politologia oraz bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Promotorka prac dyplomowych na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym wobec państw europejskich i pozaeuropejskich, Ameryki Łacińskiej (w wymiarze polityk wewnętrznych i zagranicznych państw latynoamerykańskich oraz ich pozycji na arenie międzynarodowej, a także relacji polsko-latynoamerykańskich), Bliskiego Wschodu (ze szczególnym uwzględnieniem państwa Izraela), a także kultury żydowskiej.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

Marmola Maciej, dr Marmola Maciej, dr
left img

maciej.marmola@us.edu.pl

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich z zakresu politologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz licencjackich z zakresu finansów i rachunkowości (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). W kwietniu 2019 roku obronił rozprawę doktorską „Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej” (promotor: dr hab. Waldemar Wojtasik). Autor publikacji naukowych z zakresu systemu partyjnego (szczególnie nowych partii politycznych), zachowań wyborczych i najnowszej historii politycznej Śląska. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o/Katowice, European Consortium for Political Research (ECPR) oraz Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych. Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej pełni m. in. funkcje: rzecznika prasowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Political Preferences”. Współpracuje również z kilkoma stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Prywatnie pasjonuje się historią (szczególnie dwudziestowiecznymi dziejami Śląska) oraz filmem. W wolnych chwilach tworzy scenariusze i zajmuje się realizacją historycznych filmów dokumentalnych, m. in. serii dokumentalnej Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich i filmowej serii popularnonaukowej Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy. Za działalność naukową i popularyzatorską nagradzany m.in.: I nagrodą w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 roku w dyscyplinie nauk o polityce, nagrodą Wydarzenie Historyczne Roku 2016 w kategorii Edukacja i Multimedia (za serię dokumentalną Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich), Złotym Kopernikiem na XI Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO 2020 (za film “Stefan Bryła” w ramach serii Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy), wyróżnieniem w XXXVII edycji konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016 – kategoria edukacja (za projekt Filmowa Encyklopedia Powstań Ślaskich), wyróżnieniem Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2017 – kategoria: dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (za projekt Filmowa Encyklopedia Powstań Ślaskich. Seria II), wyróżnieniem na 6. Zamojskim Festiwalu Filmowym “Spotkania z historią” (za reżyserię filmu dokumentalnego “Z Radzionkowa na ołtarze”) oraz 8. Zamojskim Festiwalu Filmowym “Spotkania z historią” (za reżyserię filmu “Stefan Bryła” w ramach serii Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy), wyróżnieniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych absolwentów roku akademickiego 2012/2013 oraz wyróżnieniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych doktorantów.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

Miarka Agnieszka, dr Miarka Agnieszka, dr
left img

agnieszka.miarka@us.edu.pl

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu politologii (specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe). W kwietniu 2021 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji na podstawie pracy doktorskiej pt. Separatyzm na obszarze poradzieckim w latach 1992–2019. Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku akademickim 2017/2018. Członkini Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ z ramienia doktorantów w roku akademickim 2017/2018.

Otrzymała wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych absolwentów roku akademickiego 2014/2015. Jest laureatką VII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia w działalności naukowej (2015), stypendystką stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Doktorantów w roku akademickim 2018/2019. W 2020 roku uzyskała indywidualną nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział Katowice. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych w pracach zbiorowych oraz prestiżowych, wysoko punktowanych czasopismach naukowych.

Zainteresowania naukowe: separatyzm na obszarze poradzieckim, Kaukaz Południowy
w stosunkach międzynarodowych, polityka państw Europy Wschodniej, konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w XXI w., bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarach politycznym i militarnym.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

Mitręga Marian, dr hab. Prof. UŚ Mitręga Marian, dr hab. Prof. UŚ
left img

marian.mitrega@us.edu.pl

Urodzony w dniu 20 lipca 1952 roku w Siemianowicach Śląskich. Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Od października 1975 roku pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień doktora nauk politycznych nadany w dniu 24 lutego 1979 roku przez Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie dysertacji doktorskiej pod tytułem „Konsekwencje migracji jako przesłanki regionalnego programu polityki społecznej (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego)”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: polityka społeczna nadany w dniu 23 kwietnia 2002 roku przez Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie ogólnego dorobku naukowego oraz przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węglowym”.

PBN

Myśliwiec Małgorzata, dr hab. prof. UŚ Myśliwiec Małgorzata, dr hab. prof. UŚ
left img

malgorzata.mysliwiec@us.edu.pl

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej na Wydziale Nauk Społecznych. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1994–1998 zrealizowała pięcioletni program studiów magisterskich na kierunku nauki polityczne, specjalność samorządowa. Egzamin magisterski zdała na podstawie pracy pt. Pozycja ustrojowa Wspólnoty Autonomicznej Katalonii w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. W 2002 roku obroniła pracę doktorską pt. Decentralizm i regionalizm w koncepcji politycznej Convergència i Unió. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie politologii nadany został uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 28.05.2002 roku. Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 29.09.2015 roku nadała jej stopień doktora habilitowanego.

W latach 2014–2017 kierowała grantem pt. „Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch” (czas trwania: 36 miesięcy; przyznana kwota: 131 560,00 zł) uzyskanym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu OPUS 5, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2013/09/B/HS5/00021 do wniosku nr 2013/09/B/HS5/00021).

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół: systemów politycznych państw Unii Europejskiej i Maghrebu (ze szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego Hiszpanii i Maroka), procesów decentralizacji i regionalizacji w Europie, teorii narodu i nacjonalizmu, mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, partii regionalnych i etnoregionalnych w Europie, a także administracji publicznej w państwach europejskich.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

Olszanecka-Marmola Agata, dr Olszanecka-Marmola Agata, dr
left img

agata.olszanecka-marmola@us.edu.pl

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu politologii i socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także studiów podyplomowych Psychologia społeczna w praktyce (Uniwersytet SWPS). W marcu 2020 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych na podstawie rozprawy doktorskiej „Oddziaływanie telewizyjnej reklamy politycznej na zmianę postrzegania wizerunku kandydatów w wyborach prezydenckich w 2015 roku w Polsce”, napisanej pod kierunkiem dra hab. Mariusza Kolczyńskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psychologii polityki, marketingu politycznego (szczególnie telewizyjnej reklamy politycznej) oraz zachowań wyborczych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o/Katowice (od 2014 członek Komisji Rewizyjnej) oraz European Consortium for Political Research (ECPR). Za działalność naukową nagrodzona m.in.: wyróżnieniem w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2020 roku w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, Wyróżnieniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych absolwentów roku akademickiego 2012/2013 oraz Wyróżnieniem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych doktorantów.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

Proń Elżbieta, dr Proń Elżbieta, dr
left img

elzbieta.pron@us.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Doktorat uzyskała w 2015 roku w zakresie Contemporary Chinese Studies na University of Nottingham (Wielka Brytania). Uzyskała dwa tytuły magistra: z sinologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007) oraz z rozwoju narodowego o specjalności: rozwój polityczny i konstytucja na National Taiwan University (2009).

Wielokrotnie przebywała jako research fellow w instytucjach zagranicznych: American University in Central Asia w Kirgistanie, Kazakhstan Institute for Management, Economic and Strategic Research w Kazachstanie, Shanghai Academy of Social Sciences w Chinach oraz China Policy Insttute w Wielkiej Brytanii. Była też uczestnikiem międzynarodowego grantu badawczego „The analysis of the One Belt One Road initiative and the social stability of religious and ethnic communities in China’s western regions” (2016–2019) pod kierownictwem profesora Jin Wei z Party School of the Central Committee of Chinese Communist Party w Pekinie. Przed dołączeniem do zespołu INP w 2019 roku pracowała jako wykładowca w OSCE Academy w Kirgistanie (2011–2012) oraz jako adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ (2015–2019). Aktualnie jest kierownikiem projektu badawczego „Chińskie Nowe Jedwabne Szlaki w Azji Centralnej – środki, strategie i aktorzy Inicjatywy Pasa i Drogi” (2019–2022) i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (budżet: 416 745 zł), numer projektu: 2018/31/D/HS5/03371

W swoich badaniach naukowych zajmuje się polityką zagraniczną Chin, zwłaszcza relacjami Chin z Azją Środkową, polityką bezpieczeństwa ChRL, polityką etniczną w zachodnich rejonach Chin, a także stosunkami chińsko-tajwańskimi.

Radek Robert, dr Radek Robert, dr
left img

robert.radek@us.edu.pl

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalność: samorządowa i nauczycielska). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (rozprawa doktorska obroniona w 2008 roku z wyróżnieniem), zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prezes Towarzystwa Inicjatyw Naukowych w Katowicach. Członek Kolegium w Ogólnopolskim Czasopiśmie Politologicznym „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Pogranicze. Polish Borderland Studies”. Uczestnik licznych krajowych konferencji naukowych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w tym również obejmujące prowadzenie zajęć w języku angielskim ze studentami uczestniczącymi w wymianach międzynarodowych. Wielokrotny stypendysta w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Akademicka. W ramach programów prowadził wykłady m.in. w: Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Masarykova Univerzita w Brnie (Czechy), Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania) i Universität Stuttgart (Niemcy). Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w latach 2013–2014. Autor dwóch monografii i wielu artykułów naukowych, a także redaktor trzech prac zbiorowych.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów funkcjonowania egzekutywy w tym zwłaszcza jakości i skuteczności jej działania, a także zjawiska tzw. rządów mniejszościowych w różnych państwach na świecie. Poza rozwijanym obecnie nurtem badawczym zajmuje się również zagadnieniami lokalizmu i regionalizmu w jednoczącej się Europie, w tym zwłaszcza problematyką współpracy transgranicznej, a także różnymi aspektami funkcjonowania systemów politycznych, a w szczególności systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

ResearchGate

ORCID

PBN

Stępień-Lampa Natalia, dr Stępień-Lampa Natalia, dr
left img

natalia.stepien-lampa@us.edu.pl

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Pełni funkcję skarbnika w Towarzystwie Inicjatyw Naukowych. W 2010 roku ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu, a w 2018 roku Szkołę Tutorów Akademickich. Jest koordynatorem Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży oraz Uniwersytetu Najlepszych – inicjatywy edukacyjnej UŚ skierowanej do uczniów szczególnie uzdolnionych. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim Maturzystów i Uniwersytetem Śląskim dla Nauczycieli.

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką wyrównywania szans edukacyjnych, polityką edukacyjną, zjawiskiem ubóstwa, w tym jego przestrzennej koncentracji.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

Szynol Monika, mgr Szynol Monika, mgr
left img

monika.szynol@us.edu.pl

Asystent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w zakresie nauk o polityce. Magister politologii, specjalność: samorządowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), absolwentka studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział w Katowicach. W latach 2010–2016 związana z sektorem pozarządowym. Realizatorka projektów współfinansowanych ze środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji Komisji Europejskiej) i krajowych (w ramach dofinansowań Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Konsultantka ds. europejskich w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, działającym w ramach sieci informacyjnej zarządzanej przez Komisję Europejską (2011–2016), konsultantka ds. europejskich w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach (2011–2012) oraz konsultantka ds. międzynarodowych w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach (2013–2015), działających w ramach sieci informacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Redaktorka dwóch recenzowanych monografii naukowych, autorka kilkunastu rozdziałów i artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych oraz czasopismach naukowych. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji popularnonaukowych i dydaktycznych.

Prowadzone przedmioty (wybór): polityka zagraniczna Polski po 1989 roku; wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE; terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw; protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w praktyce; upadek państw w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku (konwersatorium monograficzne).

Przygotowywana rozprawa doktorska: Współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej Polski w latach 1989–2017.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: międzynarodowej i polskiej współpracy rozwojowej, polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, integracji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia UE, polityki rozwojowej UE, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE), terroryzmu międzynarodowego oraz upadku państw w stosunkach międzynarodowych.

ResearchGate

GoogleScholar

ORCID

PBN

Turoń-Kowalska Agnieszka, dr Turoń-Kowalska Agnieszka, dr
left img

agnieszka.turon@us.edu.pl

Absolwentka dwóch kierunków studiów w Uniwersytecie Śląskim politologii oraz filozofii, które konsekwentnie łączy w ramach działalności naukowej. Studia z nauk o polityce ukończyła z wyróżnieniem w roku 2007 broniąc pracy „Cywilizacja i kultura XX wieku w myśli Tomasza Manna” pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Kaute. Studia z filozofii ukończyła z wyróżnieniem w roku 2009 broniąc pracy „Oblicza sceptycyzmu… Spotkanie Leszka Kołakowskiego z myślą chrześcijańską” pod kierunkiem prof. dra hab. Czesława Głombika. W lutym 2009 roku była uczestniczką prestiżowego Seminarium „Chrześcijanie na współczesnych areopagach”, organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Stopień doktora uzyskała w 2016 roku broniąc pracy „Intelektualista w ładzie jałtańskim. Wokół »heglowskiego ukąszenia« Leszka Kołakowskiego” pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Kaute.
W październiku 2007 roku została zatrudniona w Instytucie Nauk o Polityce i Dziennikarstwa w charakterze asystenta w Zakładzie Historii Myśli Społecznej i Politycznej, następnie w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycznej. W latach 2012-2014 była uczestniczką wyjazdów w ramach programu Erasmus z wykładami na Uniwersytecie w Padwie. Od października 2016 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta.
Jej zainteresowania naukowe skupiają się na doktrynach europejskiej myśli społecznej i politycznej XIX i XX wieku, które stanowią dorobek czasów nowożytnych i pozwalają na podjęcie refleksji nad problemami cywilizacji i kultury czasów współczesnych. Wyrazem tych zainteresowań była obroniona praca magisterska na kierunku nauk o polityce. Podejmowane zagadnienia znajdują się w obrębie szeroko rozumianej historii idei, filozofii polityki, filozofii społecznej oraz kwestii z zakresu antropologii filozoficznej. Ponadto zainteresowania koncentrują się również na polskiej filozofii i myśli społeczno-politycznej II połowy XX wieku, w szczególności nad zagadnieniem „heglowskiego ukąszenia”. Wyrazem tych zainteresowań była obroniona praca magisterska na kierunku filozofia oraz dysertacja doktorska z zakresu nauk o polityce. Badania naukowe skupiają się przede wszystkim na myśli wybitnego polskiego intelektualisty – Leszka Kołakowskiego.

PROJEKTY:

2015-2016: Demokracja deliberatywna: utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości? (kierownik, zespołowy)

2016-2018: Problem wolności negatywnej i pozytywnej w demokracji. Teoria i praktyka. (kierownik, zespołowy)

2018-2019: „Hańba domowa”. Intelektualista wobec totalitaryzmu. (kierownik, indywidualny)

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

Wajzer Mateusz, dr Wajzer Mateusz, dr
left img

mateusz.wajzer@us.edu.pl

Doktor politologii, od 2017 roku pracownik Instytutu Nauk Politycznych. Zainteresowania badawcze: teoria gier, genetyka polityki, ewolucja społeczna, partycypacja polityczna, metodologia nauk społecznych.

ResearchGate

GoogleScholar

PBN

Widera Wiktor, dr Widera Wiktor, dr
left img

wiktor.widera@us.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych. Doktor nauk społecznych. Absolwent studiów licencjackich na kierunku politologia, studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów doktoranckich na kierunku zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Uczestnik Europejskiej Akademii Dyplomacji na kierunku Polska Służba Zagraniczna. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, czynny uczestnik międzynarodowych konferencji oraz projektów badawczych.

Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in.: problematykę dotycząca migracji w kontekście rynku pracy w Europie, zagadnienia związane z projektowaniem oraz organizacją strategii rozwoju i strategii marketingowych dla jednostek samorządów terytorialnych, obszar komunikacji społecznej i marketingowej, mediów, a także polityki regionalnej, polityki migracyjnej oraz polityki klimatycznej.

 

return to top