Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Czym są organizacje studenckie?

Wszyscy studenci mają prawo zrzeszać się w uczelnianych organizacjach studenckich (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Organizacje studenckie to przede wszystkim Koła Naukowe, których na Uniwersytecie Śląskim aktywnie działa prawie 250, jak również organy Samorządu Studenckiego czy organizacje o charakterze kulturalnym, artystycznym oraz sportowym. 

Organizacje skupiają osoby chcące rozwijać indywidualne zainteresowania, zdobywać umiejętności i poszerzać wiedzę z różnych dziedzin nauki. Częstą formą uczestnictwa są szkolenia, sympozja oraz konferencje naukowe, o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Członkowie tych organizacji pogłębiają swoją wiedzę, prowadząc rozmaite badania naukowe, w ramach których wydawane są publikacje, czy też organizowane szkolenia i warsztaty naukowe. Poza tym, w ramach uczestnictwa w uczelnianych organizacjach odbywają się akcje charytatywne, wydarzenia sportowe oraz liczne wydarzenia kulturalne czy popularnonaukowe.

Uczelniane organizacje, a także działające w uczelni stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów lub doktorantów, mogą występować z wnioskami do organów uczelni, organów samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów w sprawach ich dotyczących.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat tego jakie organizacje studenckie funkcjonują w Uniwersytecie Śląskim oraz jak wygląda proces założenia organizacji studenckiej.

return to top