Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

O praktykach

Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskichczytaj na stronie 

INFORMACJA W SPRAWIE ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

PRAKTYKI KROK PO KROKU

Miejsce praktyki:
Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Przy wyborze miejsca odbywania praktyki  warto wziąć pod uwagę instytucję, z którymi Uniwersytet Śląski zawarł umowy o współpracy.

Porozumienie o organizacji praktyk i skierowanie na praktyki
Praktyki odbywają się na podstawie porozumień o organizacji praktyk zawieranych z zakładami pracy, szkołami i placówkami pedagogicznymi. Do zawierania porozumień upoważnienie są dziekani wydziałów. Na podstawie zawartych porozumień opiekun praktyk wydaje studentom skierowania na praktyki.

Ubezpieczenie
Studenci kierowani na praktyki są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Świadczenie to finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Zaliczenie praktyki
Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana. Za praktykę będącą częścią programu studiów przypisuje się określoną w tym programie liczbę punktów ECTS.

Zaliczenie praktyki na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej
Dziekan może także zaliczyć praktykę na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej studenta w kraju lub za granicą, zgodnie z profilem kształcenia na kierunku studiów lub specjalności, wykonywanej w okresie nie krótszym niż określony w planie studiów. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako odbytej praktyki student składa do dziekana wniosek.
Wzór wniosku: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20176802.pdf

return to top