Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O praktykach:

INFORMACJA W SPRAWIE ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM w roku akademickim 2020/2021

INFORMACJA W SPRAWIE ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

PRAKTYKI KROK PO KROKU

Miejsce praktyki:
Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Przy wyborze miejsca odbywania praktyki  warto wziąć pod uwagę instytucję, z którymi Uniwersytet Śląski zawarł umowy o współpracy.

Porozumienie o organizacji praktyk i skierowanie na praktyki
Praktyki odbywają się na podstawie porozumień o organizacji praktyk zawieranych z zakładami pracy, szkołami i placówkami pedagogicznymi. Do zawierania porozumień upoważnienie są dziekani wydziałów. Na podstawie zawartych porozumień opiekun praktyk wydaje studentom skierowania na praktyki.

Ubezpieczenie
Studenci kierowani na praktyki są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Świadczenie to finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Zaliczenie praktyki
Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana. Za praktykę będącą częścią programu studiów przypisuje się określoną w tym programie liczbę punktów ECTS.

Zaliczenie praktyki na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej
Dziekan może także zaliczyć praktykę na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej studenta w kraju lub za granicą, zgodnie z profilem kształcenia na kierunku studiów lub specjalności, wykonywanej w okresie nie krótszym niż określony w planie studiów. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako odbytej praktyki student składa do dziekana wniosek.
Wzór wniosku: Zarządzenie Rektora nr 92/2020 (us.edu.pl)

 


INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM w roku akademickim 2021/2022 – pobierz plik

INFORMACJA W SPRAWIE STACJONARNEGO ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM w roku akademickim 2020/2021

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w Polsce i powszechną dostępnością szczepień przeciwko COVID-19 oraz łagodzeniem kolejnych obostrzeń informuję, że studenci, z własnej inicjatywy, mogą realizować praktyki zawodowe w sposób tradycyjny (stacjonarny). W celu odbycia praktyki w formie stacjonarnej, student powinien dostarczyć opiekunowi praktyk oświadczenie mówiące o tym, że dobrowolnie decyduje się na realizację studenckiej praktyki zawodowej, jest świadomy ryzyka związanego ze stacjonarnym odbyciem praktyk zawodowych oraz zobowiązuje się ściśle przestrzegać procedur bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w miejscu odbywania praktyk.

Jednocześnie przypominam, że cały czas obowiązują również wcześniejsze rekomendacje w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych:  https://us.edu.pl/pracownik/wp-content/uploads/sites/2/Editor/sprawy-dydatktyczne/praktyki-studenckie/praktyki-2020.pdf a decyzja o sposobie realizacji studenckich praktyk zawodowych leży w gestii dziekanów.

Załącznik: Wzór oświadczenia studenta

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ

return to top