Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O praktykach:

INFORMACJA W SPRAWIE ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM w roku akademickim 2020/2021

INFORMACJA W SPRAWIE ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

PRAKTYKI KROK PO KROKU

Miejsce praktyki:
Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Przy wyborze miejsca odbywania praktyki  warto wziąć pod uwagę instytucję, z którymi Uniwersytet Śląski zawarł umowy o współpracy.

Porozumienie o organizacji praktyk i skierowanie na praktyki
Praktyki odbywają się na podstawie porozumień o organizacji praktyk zawieranych z zakładami pracy, szkołami i placówkami pedagogicznymi. Do zawierania porozumień upoważnienie są dziekani wydziałów. Na podstawie zawartych porozumień opiekun praktyk wydaje studentom skierowania na praktyki.

Ubezpieczenie
Studenci kierowani na praktyki są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Świadczenie to finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Zaliczenie praktyki
Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w ustalonym terminie i wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, dla których praktyka została zorganizowana. Za praktykę będącą częścią programu studiów przypisuje się określoną w tym programie liczbę punktów ECTS.

Zaliczenie praktyki na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej
Dziekan może także zaliczyć praktykę na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej studenta w kraju lub za granicą, zgodnie z profilem kształcenia na kierunku studiów lub specjalności, wykonywanej w okresie nie krótszym niż określony w planie studiów. W celu zaliczenia pracy zawodowej jako odbytej praktyki student składa do dziekana wniosek.
Wzór wniosku: Zarządzenie Rektora nr 92/2020 (us.edu.pl)

 


INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM w roku akademickim 2021/2022 – pobierz plik

INFORMACJA W SPRAWIE STACJONARNEGO ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM w roku akademickim 2020/2021

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w Polsce i powszechną dostępnością szczepień przeciwko COVID-19 oraz łagodzeniem kolejnych obostrzeń informuję, że studenci, z własnej inicjatywy, mogą realizować praktyki zawodowe w sposób tradycyjny (stacjonarny). W celu odbycia praktyki w formie stacjonarnej, student powinien dostarczyć opiekunowi praktyk oświadczenie mówiące o tym, że dobrowolnie decyduje się na realizację studenckiej praktyki zawodowej, jest świadomy ryzyka związanego ze stacjonarnym odbyciem praktyk zawodowych oraz zobowiązuje się ściśle przestrzegać procedur bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w miejscu odbywania praktyk.

Jednocześnie przypominam, że cały czas obowiązują również wcześniejsze rekomendacje w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych:  https://us.edu.pl/pracownik/wp-content/uploads/sites/2/Editor/sprawy-dydatktyczne/praktyki-studenckie/praktyki-2020.pdf a decyzja o sposobie realizacji studenckich praktyk zawodowych leży w gestii dziekanów.

Załącznik: Wzór oświadczenia studenta

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ

Komunikat w sprawie zaświadczenia o niekaralności dla Studentów realizujących praktyki

15 lutego 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określana w przestrzeni publicznej jako tzw. „ustawa Kamilka”. W praktyce oznacza to nowy obowiązek ustawowy dla studentów, którzy mają zostać dopuszczeni, w ramach realizacji obowiązującego ich programu studiów do działalności m.in. związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, opieką nad małoletnimi lub świadczeniem usług psychologicznych (tj. osobami poniżej 18 roku życia).

W związku z wyżej wymienioną zmianą przepisów, tj. ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.)  studenci którzy realizują praktyki nauczycielskie albo praktyki zawodowe związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich czy opieką nad małoletnimi są zobowiązani do złożenia:

  1. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – obywatel RP i cudzoziemiec,
  2. oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – obywatel RP i cudzoziemiec,

III. informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym – cudzoziemiec oraz studenci, którzy zamieszkiwali w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwo obywatelstwa.

Ad. I. ZAŚWIADCZENIE Z KRK można uzyskać:

  1. osobiściew jednym z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego znajdujących się przy sądach powszechnych (wykaz Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego). W Katowicach taki punkt znajduje się przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, ul. Francuska 38, 40-028 KatowiceKrajowy Rejestr Karny – Sąd Okręgowy Katowicach (katowice.so.gov.pl)

Koszt wydania zaświadczenia – 30 zł,

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia z KRK (Zapytanie o udzielenie informacji o osobie) znajduje się tutaj:  https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania2

Formularz należy wypełnić swoimi danymi osobowymi oraz:

  1. a) w pkt 11 należy wpisać: „dopuszczenie do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, opieką nad małoletnimilub świadczeniem usług psychologicznych w związku z realizacją programu studiów”,
  2. b) w pkt 12 należy zaznaczyć: „kartoteka karna” oraz „kartoteka nieletnich”,
  3. c) w punkcie 13 należy wpisać:  „przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii”.
  4. elektroniczniepod adresem:  https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK drogą elektroniczną należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty. Koszt wydania zaświadczenia – 20 zł.

Uniwersytet Śląski nie zwraca kosztów zaświadczenia.

Więcej informacji dotyczących sposobu pobrania zaświadczenia z KRK można znaleźć poniżej:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

Oryginał wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia o niekaralności, osoby studiujące są zobowiązane przedłożyć opiekunowi praktyk przed rozpoczęciem praktyki. Kserokopia zaświadczenia po uwierzytelnieniu jej przez opiekuna zostaje dołączona do akt osobowych osoby studiującej.

W przypadku „oświadczeń”, o których mowa w pkt. II i III niniejszego komunikatu prosimy o kontakt z Działem Kształcenia, tel. 32/359 16 22, e-mail: anna.laskowska@us.edu.pl

 

return to top