Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Finansowanie działalności studenckiej i naukowej

Działalność w zakresie kulturalno-artystycznym, sportowym i naukowym uczelnianych organizacji działających w Uczelni i stowarzyszeń może być dofinansowana w szczególności z:

 • podziału środków dokonywanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego;
 • środków pozostających w dyspozycji Rektora przeznaczonych na działalność dydaktyczną, czyli tzn. Rezerwa Rektora;
 • dotacji celowych, darowizn i zapisów otrzymanych na działalność kulturalno-artystyczną, sportową i naukową;
 • przychodów z działalności organizacji;
 • środków pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych (dotacja Dziekana);

Podział środków dokonywany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego

W podziale środków mogą wziąć udział wszystkie podmioty, mające nadany status organizacji Uniwersytetu Śląskiego, czyli wszystkie organizacje znajdujące się w wykazie uczelnianych organizacji studenckich oraz stowarzyszenia działające przy Uniwersytecie.

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego dokonuje podziału środków na działalność studencką, na dane półrocze, w oparciu o regulamin podziału środków, w terminach: 

 • do 15 lutego obejmuje okres od stycznia do sierpnia
 • do 15 października obejmuje okres od września do grudnia

Podział środków następuje pomiędzy organizacje i stowarzyszenia, które złożyły w wyznaczonym terminie sprawozdania merytoryczne i rozliczenia finansowe z otrzymanych wcześniej dotacji (dot. poprzedniego półrocza) oraz wnioski wraz z kosztorysami o dofinansowanie przedsięwzięć na kolejny okres.

Wszystkie informacje dotyczące podziału środków na działalność studencką można znaleźć na stronie http://www.studenci.us.edu.pl/?page_id=509

Rezerwa Rektora

Rezerwę stanowią środki pozostające do dyspozycji Rektora, uzgadniane przez Rektora z URSS i URSD. Rezerwa jest przeznaczona na dofinansowania:

 • wyróżniających się przedsięwzięć uczelnianych organizacji,
 • wyróżniających się indywidualnych przedsięwzięć studentów i doktorantów, związanych z ich działalnością naukową, twórczą bądź sportową.

Jak ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z Rezerwy Rektora?

Pisemny wniosek skierowany do Prorektora ds. kształcenia i studentów należy złożyć do Centrum Obsługi Studentów w pokoju 127. Ze względu na unikalny charakter finansowania działalności, wnioski przed złożeniem winny być pozytywnie zaopiniowane przez właściwego dziekana oraz Samorząd Studencki wraz z adnotacją o partycypacji finansowej.

PAMIĘTAJ!

Przed zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych, w ramach przyznanych środków, skonsultuj się z osobą odpowiedzialną za ewidencję kosztów na wydziale bądź z Centrum Obsługi Studentów!

return to top