Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Obszary działalności i osiągnięć studentów i doktorantów zostały pogrupowane w następujące kategorie:

Osiągnięcia naukowe

w szczególności autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych, książek, patentów, kierowanie własnymi projektami naukowymi lub znaczny udział w projektach, wystąpienia na konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, reprezentowanie Uczelni w konkursach krajowych i zagranicznych, praca w charakterze głównego organizatora konferencji naukowej o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

img

Osiągnięcia artystyczne

film, teatr, powieść, poezja, plastyka, grafika, malarstwo, muzyka i in. jako twórca lub współtwórca, np. autorstwo powieści, sztuki teatralnej itp.;

img

Osiągnięcia sportowe

dowolne dyscypliny, zwycięstwa lub udział w konkursach i zawodach na poziomie mistrzostw akademickich, lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
img

Działalność popularnonaukowa

a zatem skierowana do osób nie związanych zawodowo z nauką, np. autorstwo publikacji popularnonaukowych (zwłaszcza ogólnodostępnych), aktywny udział w festiwalach nauki, dniach otwartych, w tym w szczególności realizacja autorskich pomysłów własnych stoisk tematycznych, warsztatów, prelekcji, wykładów oraz działalność taka jak prowadzenie zajęć popularnonaukowych w szkołach, organizacja konferencji naukowych i szkoleniowych, których głównymi odbiorcami były osoby spoza uczelni i działalność w mediach.
img

Działalność społeczna

działania podejmowane na rzecz drugiego człowieka, określonych grup społecznych, społeczności lokalnej, zwierząt, środowiska przyrodniczego, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, sportowej (np. akcje społeczne, zbiórki charytatywne).
img

Działalność kulturalna

realizacja własnych projektów kulturalnych lub aktywny udział w nich jako wykonawca, np. spotkania z twórcami, organizacja wystaw, akcji ułatwiających udział w kulturze, popularyzujących czytelnictwo, kulturę polską lub międzynarodową.
img

Inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego

np. organizacja wydarzeń, spotkań, szkoleń, wyjazdów wykraczających poza program studiów.
img
return to top