Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Doktoranci

Christian Jakob Altmann

Doktorant III roku literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ. Autor trzech artykułów opublikowanych w czasopiśmie naukowym „Przekłady Literatur Słowiańskich” oraz pięciu rozdziałów w monografiach. Wystąpił na siedmiu konferencjach międzynarodowych. Uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odbył półroczny pobyt studyjny w ramach programu LLP Erasmus w Brnie (Czechy). Posługuje się kilkoma językami, a wśród swoich największych osiągnięć wymienia opanowanie języka polskiego. Śpiewa w Chórze Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach oraz w Chórze Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Uniwersytet Śląski jest dla niego miejscem, gdzie może spełniać się językowo, naukowo i kulturalnie.
img

Wiola Friedrich

Doktorantka IV roku psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Ukończyła również prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (2015). Autorka lub współautorka 8 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych oraz 2 rozdziałów książkowych. Prowadziła autorskie badania dotyczące uwarunkowań skuteczności kary pozbawienia wolności. Była wykonawcą oraz stypendystką grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej”. Prowadziła również badania w grancie NCN pt. „Forma kształcenia a trajektorie rozwoju teorii umysłu” oraz w innym zespołowym projekcie pt. „Situational suppression use and social hierarchy in non-individualistic and hierarchic society”. Wystąpiła na 5 konferencjach ogólnopolskich, 5 zagranicznych konferencjach naukowych, m.in. w Belgii, Francji i Niemczech oraz na 5 międzynarodowych konferencjach zorganizowanych w Polsce. Była recenzentką w The Psychology Law Evidence Database, współpracuje z Aresztem Śledczym w Katowicach oraz z Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja. Wśród swoich pasji wymienia fotografię, grę na gitarze, spacery i literaturę piękną.
img

Katarzyna Gielecka-Grzemska

Jest na IV roku studiów doktoranckich w zakresie sztuk plastycznych (sztuki piękne) na Wydziale Artystycznym UŚ. Uczestniczyła i pełniła rolę opiekuna artystycznego osoby niepełnosprawnej podczas III Artystycznego Pleneru Integracyjnego w Skoczowie (2015). Była organizatorką oraz prowadzącą dwóch edycji warsztatów litograficznych „Kitchen – litografia” dla studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie (2017). Pracowała także w zespole przygotowującym I Międzynarodowy Festiwal Plakatu Plakatfest w Chorzowie (2016). Była współkoordynatorką wystawy grafiki śląskich artystów „Odbicie” (2016), wykonawcą projektu graficznego katalogu wystawy „Razem i osobno” (2017), wykonawcą i projektantem pamiątkowego medalu, który był częścią statuetek na International Print Triennial w Cieszynie (2017). Autorka licznych dzieł plastycznych, prezentowanych i publikowanych w Polsce i za granicą (m.in. algrafii “Origami 6”, „kobieta” i sitodruków „Modlitwa 2” oraz „Reinterpretacje codzienności”). Angażowała się również w działalność popularyzującą naukę i sztukę podczas takich inicjatyw jak Dni Otwarte pracowni grafiki Instytutu Sztuki UŚ (2017), Śląski Festiwal Nauki (2017) i Katowicka Noc Galerii (2016, 2017). Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Jak sama mówi, bardzo cieszą ją wszelkie wystawy zagraniczne, gdzie jury kwalifikując jej prace do wystaw umacnia ją w przekonaniu, że sztuka nie ma granic.
img

Maciej Klimek

Doktorant IV roku socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Jeden z pomysłodawców utworzenia w 2015 roku Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior i do tej pory jego fundraiser. Stowarzyszenie to zrealizowało liczne projekty m.in. promujące aktywność fizyczną, integrujące społecznie czy uświadamiające w zakresie zdrowia psychicznego. Organizator wydarzeń naukowych i popularyzujących naukę takich jak m.in. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rewitalizacja – Kultura – Innowacje. Współczesne wyzwania pracy socjalnej” (2016), seminarium poświęconego organizowaniu społeczności lokalnej (2017). Współredaktor książki „Wojkowickie Laboratorium Rewitalizacji Społecznej” (2017), autor lub współautor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. ekonomii społecznej. Współautor raportów z badań i diagnoz społecznych. Autor „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wojkowice na lata 2014 – 2020”. Kierownik i główny wykonawca projektów „Diagnoza zasobów i potrzeb wojkowickiej społeczności lokalnej w zakresie kultury” oraz „Wojkowicki Inkubator Działań Społeczno-Kulturalnych
w ramach grantów Narodowego Centrum Kultury. Kierownik i wykonawca projektu „Wojkowickie Laboratorium Rewitalizacji Społecznej” z grantu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Uczestnik innych projektów oraz autor wystąpień konferencyjnych o statusie międzynarodowym i ogólnopolskim. Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy Zarządzie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (od 2016). Jego pasje to taniec towarzyski, kryminały, muzyka od Ireny Santor do Korteza itd. oraz saunowanie.
img

Sonia Kotowicz

Doktorantka III roku chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Jako swoje największe osiągnięcie wymienia otrzymanie fotoluminescencyjnych związków organicznych o możliwościach aplikacyjnych w organicznych diodach elektroluminescencyjnych. W swoim dorobku publikacyjnym posiada 16 artykułów naukowych publikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Prezentowała wyniki swoich badań na kilku konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Wśród swoich zainteresowań wymienia projektowanie oraz budowę organicznych ogniw fotowoltaicznych i diod elektroluminescencyjnych, a także historię rodzinnego regionu (zwłaszcza, gdy można poznawać ją podczas wycieczek rowerowych). Gra na gitarze.

img

Dorota Lipińska

Doktorantka III roku językoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ. Autorka 18 publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach oraz rozdziałów w monografiach. Wystąpiła na 5 konferencjach zagranicznych, 13 konferencjach międzynarodowych organizowanych w Polsce oraz 3 ogólnopolskich konferencjach. Współorganizowała takie konferencje jak „LISLAC – Language and Cognition” oraz „Languages and Emotions” w latach 2013-2018. Jest członkiem towarzystw naukowych. Posiada czteroletnie doświadczenie radnej Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca. Jej zainteresowania pozanaukowe to podróże, nurkowanie, łucznictwo i żeglarstwo – posiada patent żeglarza jachtowego.

img

Agnieszka Loska

Doktorantka IV roku literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ. Koordynatorka warsztatów studenckich, zorganizowanych przez studentów Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki (2015), pomysłodawczyni, organizatorka i koordynatorka spotkania naukowego dla doktorantów (2017), współorganizatorka (wraz z dr. Adamem Knapikiem) IV Symulacji Konferencji pt. „Wielojęzyczność w Unii Europejskiej” (2015), współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Poe, Grabiński, Ray, Lovecraft. Współzależności, paralele, przenikanie” (2016), wykładowca podczas warsztatów z języka francuskiego dla licealistów (2014), współorganizatorka Dni Frankofonii (2016), reprezentantka Wydziału Filologicznego m.in. podczas Europejskiego Dnia Języków (2015). Autorka 11 publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach oraz rozdziałów w monografiach. Przedstawicielka Doktorantów w Wydziałowej Radzie Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego od roku akademickiego 2015/2016. Wśród swoich pasji wymienia czytanie kryminałów oraz bieganie.

img

Katarzyna Łuszczyńska

Doktorantka III roku geografii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „TRACE 2016 – Tree-rings in Archaeology, Climatology and Ecology” (2016) oraz konferencji międzynarodowej „11th Geosymposium of Young Researchers Silesia” (2018). Członek komitetu naukowego III Konferencji Kół Naukowych WNoZ „Barbórka” (2017). Współautorka publikacji naukowych, w tym artykułów publikowanych w parametryzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziału w monografii. Kierownik i główny wykonawca m.in. projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Ocena znaczenia spełzywania i osuwania w kształtowaniu rzeźby zalesionych stoków górskich w oparciu o metody geomorfologiczne, dendrochronologiczne, sedymentologiczne i geofizyczne” oraz wykonawca w kilku innych projektach z NCN i NCBiR. Wystąpiła na 4 konferencjach zagranicznych, 3 konferencjach międzynarodowych w Polsce oraz 4 konferencjach ogólnopolskich. Jej praca magisterska została wyróżniona w ramach XXXII Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Wśród swoich pasji wymienia dendrochronologię, geomorfologię, trekking górski, muzykę rock’n’roll i grunge.
img

Miłosz Markiewicz

Doktorant IV roku kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ. Ukończył historię sztuki na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Jednym z jego ważniejszych osiągnięć, jak sam mówi, jest współpraca przy realizacja spektaklu „Spójrz na mnie” w reż. A. Ziajskiego, poświęconego doświadczeniu niewidzenia, zrealizowanego z osobami niewidomymi w Teatrze Śląskim w Katowicach. Autor lub redaktor 19 publikacji naukowych, w tym artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Kierownik i wykonawca indywidualnego grantu badawczego „Aesthetic Understanding In New Materialist Perspective. The First Look” w ramach szerszego projektu „New Materialism: Networking European Scholarship on How Matter Comes to Matter” w grancie Horizon 2020 (od 2016). Realizował badania również w innych projektach, m.in. w projekcie „Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia” (od 2016). Wystąpił podczas 4 konferencji międzynarodowych w Polsce oraz w trakcie 14 konferencji ogólnopolskich i lokalnych. Działa w Kole Naukowym Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ (od 2014). Jest członkiem redakcji dwóch czasopism naukowych punktowanych. Ukończył Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru, a wśród swoich zainteresowań wymienia m.in. sztukę współczesną, polską dramaturgię najnowszą, myśl i recepcję markiza de Sade oraz związki etyki i estetyki.
img

Michał Pielka

Doktorant I roku informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Naukowiec, wynalazca i popularyzator nauki. Jego praca magisterska została zakwalifikowana do drugiego etapu konkursu ABB na najlepszą pracę dyplomową z 2017r. Jeszcze przed rozpoczęciem doktoratu rozpoczął realizację projektu w ramach Inkubatora Innowacyjności+, który zakończył się sukcesem i był szeroko komentowany w mediach jako monitor snu dla noworodków. Ponad to zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Student wynalazca 2018” za dwa zgłoszenia patentowe. Komisja konkursowa doceniła projekt dwóch układów pozwalających monitorować: czynności oddechowe oraz częstotliwość i siłę oddechu (współtwórcami wynalazku są pracownicy Instytutu Informatyki UŚ: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik oraz prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel). Jest współautorem czterech zgłoszeń do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo dwa wzory przemysłowe, których jest głównym autorem zostały zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej. Poza pracą naukową udziela się społecznie oraz popularyzuje informatykę, elektronikę i inżynierię biomedyczną, czego wyrazem są liczne wywiady i prezentacje z jego udziałem. Jedną z jego pozanaukowych pasji jest tenis stołowy, a także fotografia, podróże i origami. To właśnie tej starojapońskiej sztuce zawdzięcza, jak sam przyznaje, cierpliwość i pokorę wobec materii, która jest podstawą w pracy laboratoryjnej.
img

Katarzyna Słania

Doktorantka IV roku pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IV i V Spotkania z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (2017, 2018) – wydarzenia popularyzującego naukę, które cieszy się zainteresowaniem szkół z całego regionu. Inicjatorka i członek Komitetu Organizacyjnego dwóch edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej o zasięgu ogólnopolskim pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości” (2017, 2018 – wówczas jako Przewodnicząca KO). Zorganizowała dwukrotnie spotkanie promujące studia doktoranckie na Wydziale PiPs. Autorka 8 publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach naukowych. Kierowała autorskim projektem pt. „Młodzieżowi liderzy i ich rola w społeczeństwie – perspektywa jednostkowa i zbiorowa”. Wystąpiła podczas 4 konferencji międzynarodowych oraz 4 konferencji ogólnopolskich. Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018. Bardzo lubi podróże (te małe i te duże).
img

Agnieszka Sowa

Doktorantka na III roku Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Jej największym dotychczasowym osiągnięciem naukowym jest odkrycie i opisanie nowego gatunku pluskwiaka różnoskrzydłego dla Polski. Popularyzuje naukę poprzez teksty prasowe, prowadzenie zajęć, wygłaszanie wykładów i prelekcji w ramach trzech edycji Ogólnopolskiej Nocy Biologów  (2016-2018), Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności (2017), w ramach projektu „Uniwersytecka Emilka” (2017) czy podczas obchodów Świąt Ekologicznych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie (2017). Aktywny uczestnik podczas Śląskiego Festiwalu Nauki – prowadząca konkursy i zabawy dla dzieci (2016) oraz koordynatorka stanowiska pokazowego (2017). Kierowała autorskim wydziałowym projektem naukowym pt. „Wpływ zanieczyszczenia metalami ciężkimi na różnorodność zgrupowań makrobezkręgowców bentosowych w gradiencie zasolenia wód”. W swoim dorobku posiada 7 wystąpień podczas konferencji naukowych oraz 5 artykułów naukowych publikowanych w parametryzowanych czasopismach naukowych. Wśród swoich pasji wymienia astronomię, taniec, oceanobiologię, przyrodę oraz kulturę krajów skandynawskich.
img

Jakub Staroń

Doktorant IV roku w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Artystycznym UŚ. Pomysłodawca, główny organizator, prowadzący i koordynator projektu „Budowanie mostów przez integrację” (2015-2017). Pomysłodawca, główny organizator VI edycji akcji „Święty Mikołaj na Uniwersytecie” (2016) dla uczniów szkoły podstawowej i studentów, wydarzenia „VI Uniwersytecki Dzień Dziecka” (2017) oraz wydarzenia „Przedświąteczne spotkanie” (2016) i „Kolędowanie u Bonifratrów” (2017) dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie. Działania te podejmowane były we współpracy z dr Renatą Stefańską-Klar. Pomysłodawca i główny organizator III seminarium z udziałem dr Wandy Półtawskiej, pn. „Pamięci więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet – więźniarek z Ravensbrück” (2017). Pomysłodawca, inicjator i koordynator współpracy Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie UŚ w Katowicach z Muzeum Śląska Cieszyńskiego w cyklicznym wydarzeniu „Nocy Muzeów” w Cieszynie (2011-2017). Inicjator, główny organizator, prowadzący warsztatów artystycznych „Muzealne obrazy” dla uczniów szkoły podstawowej (2017) oraz dla studentów pt. „W poszukiwaniu matrycy” (2017). Inicjator, pomysłodawca, wykonawca makowych warsztatów artystycznych pt. „Obraz na 550-lecie Drogomyśla” dla mieszkańców tej miejscowości (2017) oraz dla studentów pt. „Obraz do muzyki” (2017) i „Bożonarodzeniowe obrazy” (2016). Inicjator, pomysłodawca, wykonawca ekologicznych warsztatów artystycznych pt. „Personifikacja jesieni” (2016). Inicjator i współorganizator warsztatów pt. „Powidok – obraz zapamiętany” dla gimnazjalistów (2016). Autor cyklu prac plastycznych, interdyscyplinarnych oscylujących pomiędzy malarstwem a grafiką warsztatową pt. „Płótna żałobne” (2017). Prezentował swoje inne prace m.in. podczas wystawy zbiorowej „550 lat istnienia Drogomyśla” (2017), „Na ten nowy rok” (2016), „Muzealne odbicia” (2016), „Towarzysząca” (2016), „Grafika /Grafika” (2016). Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. ”Autyzm i zespół Aspergera w kontekście problemów zdrowia psychicznego” (2017). Jego pasje to historia z uwzględnieniem tej lokalnej, polityka, muzyka klasyczna, filmy Federico Felliniego, stare kino amerykańskie.
img

Anna Szeremeta

Doktorantka IV roku fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. W swoim dorobku naukowym ma 7 publikacji naukowych, w tym 6 artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych. Kierowała własnym projektem naukowym „Przewodnictwo elektryczne i właściwości dielektryczne perowskitów zawierających Mn i Bi”. Wystąpiła na 6 konferencjach międzynarodowych oraz 14 konferencjach ogólnopolskich i lokalnych. Działa w Kole Naukowym Fizyków UŚ, uczestniczyła w organizacji konferencji pt. ,,Piknik Naukowy 2015″.  Jej pasją jest freediving, a wśród swoich największych osiągnięć wymienia pogodzenie studiów z wychowaniem dwojga dzieci, przepłynięcie 90 m pod wodą na jednym oddechu podczas XIII Basenowych Mistrzostw Polski we Freedivingu w Lublinie (2016) oraz wykonanie diagramu fazowego, temperatura – koncentracja domieszki BM, ceramik (1-x)Pb(ZrTi)O3 – (x)BM (x= 0, 0.02, 0.055, 0.11, 0.15, 0.22).
img

Małgorzata Szymura

Doktorantka I roku fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Pomysłodawczyni, współorganizatorka i prowadząca zajęcia w ramach projektu „Gotowi do odlotu”, akademia konstruowania modeli latających, skierowanego do dzieci (2017). Pomysłodawczyni i prowadząca Klub Młodego Odkrywcy „Kamerlik” (od 2015) i „Wektorki” (od 2017). Pomysłodawczyni i współorganizatorka wojewódzkiego konkursu „Nowoczesne technologie a energia przyszłości o Puchar Wicestarosty Powiatu Rybnickiego (od 2010). Prowadząca warsztaty podczas Śląskiego Festiwalu Nauki (2017) oraz podczas Święta Liczby PI (2018). Koordynator i wykładowca projektu pt. „Życie z elektrosmogiem” (2017-2018). Współorganizowała konferencję naukowo-dydaktyczną „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie, czyli jak działają Kluby Młodych Odkrywców (KMO)” (2018). Otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Jak uczyć o świetle?” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację autorskiego projektu badawczego w ramach konkursu „Badacze KMO”. Jej największą pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą, a misją – szerzenie zainteresowania fizyką poprzez obserwacje i wyjaśnianie otaczającego nas świata.

img

Agnieszka Wójtowicz-Zając

Doktorantka IV roku literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ. Zaangażowana w działalność Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego jako jego sekretarz, a następnie przewodnicząca (2016/2017). Współorganizatorka i koordynatorka projektu naukowego „Kontr-interpretacje” (2015/2016), którego celem było przedstawienie nowatorskich ujęć w zakresie teorii literatury oraz sztuki interpretacji. Była odpowiedzialna za promocję spotkań „Kawa i Czasopisma” (2015) oraz „OPERAcje a due”, czyli cyklu spotkań seminaryjno-warsztatowych polegających na współpracy literaturoznawców, muzyków i muzykologów z Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (2015/2016). Główna organizatorka i pomysłodawczyni projektu „AUTORefleksje: Kim jest to „ja”, które mówi?” (2016/2017). Współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kontr-interpretacje” (2016) oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Absolwentów Studiów Międzyobszarowych „Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości” (2015). Prowadziła również warsztaty interpretacyjne i historycznoliterackie dla licealistów (2017). Współorganizowała dwie edycje wydarzenia „Dzień Otwarty Polonistów” (2017, 2018). Odpowiedzialna za redagowanie „Biuletynu Polonistycznego” z ramienia Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego (od 2016). W swoim dorobku naukowym ma wystąpienia na 5 konferencjach ogólnopolskich, 7 rozdziałów książkowych, artykuł naukowy oraz współredakcję książki „Skamander 11. Reinterpretacje” (2015). Otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2013/2014). Jej pasje to współczesna literatura polska, feministyczna krytyka literacka, teoria literatury, jazda konna.
img

Dawid Zych

Doktorant III roku chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Otrzymał i realizuje prestiżowy „Diamentowy Grant”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Binuklearne mono- i bimetaliczne związki kompleksowe mostkowane pochodnymi pirenu – synteza i właściwości” (2015-2019). Jest również głównym wykonawcą w projekcie Narodowego Centrum Nauki „Cykloaddycja Dielsa-Aldera pod wysokim ciśnieniem: nowe reakcje, nowe zastosowania” (2017-2020) oraz był wykonawcą w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki” (2014-2016). Jego dorobek naukowy stanowi 9 artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach naukowych. Wystąpił na 4 konferencjach międzynarodowych (w tym 3 zagranicznych) oraz 10 konferencjach ogólnopolskich. Odbył staże zagraniczne, trzykrotnie otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz dwukrotnie Stypendium Starosty Powiatu Tarnogórskiego dla najlepszych studentów. Otrzymał wyróżnienie w konkursie „Studencki Nobel 2015” organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej. Laureat I edycji konkursu o staż „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!”, organizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz konkursu Złoty Medal Chemii 2014, organizowanego przez Polską Akademie Nauk, Instytut Chemii Fizycznej w Warszawie oraz firmę DuPont. Gra na gitarze, a jego pasje to góry i turystyka krajoznawcza.
img

Joanna Żur

Doktorantka na III roku Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Pomysłodawczyni i wykonawca zajęć laboratoryjnych pt. „Chemiae plantarum” w ramach V Ogólnopolskiej Nocy Biologów (2016), pt. „Teoria wybuchu” w ramach VI Ogólnopolskiej Nocy Biologów (2017) oraz pt. „Tajemnice wody” w ramach VII Ogólnopolskiej Nocy Biologów (2018). Pomoc i organizacja I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (2015). Organizuje i prowadzi zajęcia laboratoryjne dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie (2016). W swoim dorobku naukowym posiada wystąpienia na 6 konferencjach naukowych, 4 publikacje naukowe, kierowanie własnymi autorskimi projektami naukowymi pt. „Degradacja paracetamolu przez immobilizowany szczep Pseudomonas moorei KB4” oraz „Konstrukcja konsorcjów bakteryjnych ukierunkowanych na kompleksową degradację niesteroidowych leków przeciwzapalnych” w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Była również zaangażowana w realizację 6 innych projektów krajowych i zagranicznych. Stypendystka programu Erasmus (Finlandia, lipiec-wrzesień 2013). Wiele lat grała w piłkę ręczną oraz uprawiała skok w dal. Jej pozauczelniane zainteresowania dotyczą głównie muzyki, kina oraz podróży.
img

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danych osób i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

return to top