Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Świadczenia dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

30.10.2023 - 10:50, aktualizacja 30.10.2023 - 12:03
Redakcja: JK

Uprzejmie zawiadamiamy, że  Prorektor ds. rozwoju kadry prof. dr hab. Ewa Jarosz oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ   w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjęła decyzje wynikające z par. 3 ust. 1 regulaminu świadczeń dla studentów.

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

– przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł –        2500,00 zł
od 200,01zł  do 400,00 zł –    2400,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł –    2200,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł –    2000,00 zł
od 800,01 zł do 1000,00 zł –  1700,00 zł
od 1000,01 zł  do 1294.40 zł  –  1500,00 zł

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 300 zł

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń dla studentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności studentowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Wysokość zapomogi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 1000,00 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.800,00 zł

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych:
– znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 1200,00 zł
– umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 1100,00 zł
– lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 1000,00 zł

Stypendium rektora dla studentów wynosi 1100  zł.

Liczba uprawnionych 6% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

Studentom, którzy uzyskali liczbę punktów 20 lub więcej rektor podwyższa kwotę stypendium do 1400   zł.

ŚWIADCZENIA DLA DOKTORANTÓW

Na mocy art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1-4 (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulamin świadczeń dla studentów, stosuje się odpowiednio do doktorantów.

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego wynosi: 1294,40 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio:

– przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł –        2500,00 zł
od 200,01zł  do 400,00 zł –    2400,00 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł –    2200,00 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł –    2000,00 zł
od 800,01 zł do 1000,00 zł –  1700,00 zł
od 1000,01 zł  do 1294.40 zł  –  1500,00 zł

 

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 300 zł

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń dla studentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności studentowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Wysokość zapomogi wynosi:
a) przyznawanej przez Dziekana – do 1000,00 zł
b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1800,00 zł

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:
– znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 1200,00 zł
– umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 1100,00 zł
– lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 1000,00 zł

Stypendium rektora dla doktorantów wynosi 2000 zł.

Liczbę uprawnionych 8% z liczby doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki .

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

  • Wypłata świadczeń z nadpłatą za październik jest planowana na dzień
    28 listopada 2023 r.
  • Kolejne wypłaty w semestrze zimowym zaplanowano na: 21 grudnia 2023 r., 26 stycznia 2024 r., 23 lutego 2024 r., 22 marca 2024 r.(stypendia rektora).
  • W roku akademickim  2023/2024 stypendia dla studentów  przyznaje się na okres 9 miesięcy tj. od października 2023 r. do czerwca 2024 r.
  • W roku akademickim  2023/2024 stypendia dla doktorantów  przyznaje się na okres 3 miesięcy tj. od października 2023 r. do grudnia 2023 r.

return to top