Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Słownik haseł studenckich i akademickich

Aula Aula

Jest to pojęcie mające kilka znaczeń. W starożytnym Rzymie tym słowem określany był budynek przeznaczony na przyjęcia dworskie. W średniowieczu aulą nazywano reprezentacyjny budynek, a także komnatę królewską. Natomiast od czasu baroku była to duża, przestronna sala, w której odbywały się uroczystosci, spotkania, konferencje, wykłady. Obecnie jest to miejsce, w którym odbywają się wykłady i spotkania. Najczęściej jest to największa sala na uczelni bądź wydziale, mieszcząca zazwyczaj około 350 osób, a czasami i więcej. Aulę łatwo znaleźć, ponieważ często ma swoją nazwę, umieszczoną w centralnym miejscu nad drzwiami wejściowymi, np: aula im. Kazimierz Lepszego w rektoracie UŚ.

Biblioteka Biblioteka

(z gr. bibliotheke, biblion – książka)

Jest to instytucja i równocześnie miejsce gromadzenia książek i innych materiałów bibliotecznych. W bibliotece przechowywane i udostępniane są rozmaite materiały czytelnicze oraz zbiory dokumentów stanowiące dobra i kultury. Zbiory biblioteczne i pozostałe materiały mogą być udostępniane w wersji papierowej lub elektronicznej.

Czytelnia Czytelnia

Jest to miejsce stanowiące zazwyczaj część biblioteki, w której student może w ciszy i spokoju przeczytać książkę. Czas spędzony w czytelni można także wykorzystać na naukę. Czytelnia daje studentowi możliwość poszerzania wiedzy i samodzielnej pracy nad własnym rozwojem.

Dziekan Dziekan

(z łac. decanus – dziesiętnik)

W szkolnictwie wyższym dziekan jest kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, czyli wydziału oraz zwierzchnikiem jego pracowników, studentów i doktorantów. Zastępcami dziekana są prodziekani. Kadencja dziekana i prodziekanów trwa cztery lata i może być przedłużona o kolejną, następującą po sobie, jedną kadencję. Z kompetencji ustawowych wynika, że dziekan pełniąc swoją funkcję ma obowiązek:
– przewodniczyć radzie wydziału,
– podejmować decyzje związane z funkcjonowaniem studenta w uczelni (np: decyzje o przeniesieniu studenta z innej uczelni bądź z innego wydziału, decyzje dotyczące świadczeń pomocy materialnej, czy decyzje w sprawie skreślenia z listy studentów)

Do kompetencji statutowych dziekana należą w szczególności zadania związane z zarządzaniem jednostką, takie jak:
– kierowanie działalnością wydziału,
– reprezentowanie wydziału na zewnątrz,
– podejmowanie decyzji w sprawach studenckich,
– nadzór i kierowanie finansami wydziału,
– koordynowanie prawidłową organizacją toku studiów.

Dziekanat Dziekanat

Dziekanat to działające na wydziale biuro, stanowiące wsparcie dla dziekana. Zdarza się, że pełni funkcję sekretariatu wydziału. Głównym zadaniem dziekanatu jest jednak szeroko pojęta obsługa studenta; to tam załatwia się najważniejsze sprawy, związane ze studiowaniem, a także stypendium, zapomogę i akademik.

Pamiętaj, nie błądź po całej uczelni, o wszystko zapytaj najpierw w dziekanacie!

Egzamin Egzamin

(z łac. examen – badanie)

Jest to jedna z form sprawdzenia wiedzy. Można zatem powiedzieć, że egzamin jest weryfikacją wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. W uczelni wyższej egzaminy są najważniejszą i zarazem końcową częścią sesji, a ich pozytywne zaliczenie daje możliwość przejścia na kolejny, wyższy semestr studiów, bądź ich zakończenia. Wyróżnia się dwie formy egzaminów: ustny i psemny. Egzamin ustny wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą egzaminującą (nauczycielem akademickim). Egzamin pisemny odbywa się w auli bądź dużej sali. Uczestniczy w nim większa grupa studentów. Często pisemny egzamin ma postać testu, ale zdarza się, że studenci w formie pisemnej odpowiadają na postawione przez prowadzącego pytania.

Ważne rady dla zestresowanych studentów:
– zachować spokój,
– zadbać o strój odpowiedni do sytuacji,
– myśleć pozytywnie.

Godziny rektorskie/dziekańskie Godziny rektorskie/dziekańskie

Słownik języka polskiego PWN podaje definicję godzin rektorskich i określa, że jest to „część dnia, ogłoszona przez rektora lub dziekana jako czas wolny od zajęć akademickich”.
Rektor lub dziekan w uzasadnionych przypadkach ogłaszają godziny, a niekiedy też dni, wolne od zajęć dydaktycznych. Rektor jest w mocy ustalić godziny wolne dla wszystkich studentów uczelni, zaś dziekan może ogłosić je dla studentów swojego wydziału.

Immatrykulacja Immatrykulacja

(z łac. immatriculare –  wciągnąć do spisu)

Jest to akt zaliczenia/wpisania kogoś w poczet studentów uczelni. Odbywa się on w trakcie uroczystego przyjęcia nowych studentów na pierwszy rok studiów.

Najczęściej immatrykulacja odbywa się podczas uroczystej inauguracji uczelnianej lub wydziałowej. Każda osoba przyjęta na studia w akcie immatrykulacji nabywa prawa studenta. Ważnym momentem aktu immatrykulacji jest złożenie ślubowania.

Zgodnie ze Statutem UŚ student składa ślubowanie następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz dbać o godność i honor studenta Uniwersytetu Śląskiego”.

Inauguracja Inauguracja

(z łac. inauguratio – rozpoczęcie, zapoczątkowanie, uroczyste otwarcie czegoś)

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego. Na uczelni często słyszymy o inauguracji roku akademickiego bądź o inauguracji uczelnianej.

Indeks Indeks

Dokument w kształcie książeczki, a niebawem zapewne w formie elektronicznej, który otrzymujesz w czasie immatrykulacji. To do niego wpisuje się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń, jakie otrzymasz w czasie swoich studiów. Indeks jest własnością studenta ale to nie znaczy, że wolno zmieniać w nim oceny i podrabiać podpisy! Za takie zachowania grozi wydalenie z uczelni i spotkanie z prokuratorem. Po ukończeniu studiów indeks pozostaje w Twoich rękach, na pamiątkę lat spędzonych w uczelni.

Kolokwium Kolokwium

(z łac. colloquium – rozmowa)

Jest to sprawdzian wiedzy i umiejętności odbywający się podczas zajęć ćwiczeniowych lub na wykładach. Kolokwium może przybierać formę ustnego bądź pisemnego sprawdzianu. W uczelni wyższej ocena uzyskana z kolowium jest podstawą do zaliczenia danego przedmiotu lub dopuszczenia do egzaminu.
Słownik języka polskiego PWN podaje następujące określenia słowa kolokwium:
– rozmowa na określony temat,
– sympozjum naukowe,
– sesja poświęcona określonemu tematowi.

Nauczyciel akademicki Nauczyciel akademicki

Jest pracownikiem zatrudnionym w uczelni wyższej. Może zajmować stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne lub naukowe. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365, z póź. zm.) nauczyciele akademiccy są zatrudniani jako pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowi, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi zatrudniani są na stanowiaskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, adiunkta, asystenta. Do podstawowych obowiazków tychże pracowników należy, m.in.: prowadzenie badań naukowych, prowadzenie prac rozwojowych czy kształecenie i wychowanie studentów.

Pamiętać należy, iż w uczelni wyższej przyjęto stosować nastepujące formy grzecznościowe wobec nauczycieli akademickich:
 Panie Doktorze – do nauczyciela posiadajacego tytuł naukowy doktora,
– Panie Profesorze – do nauczyciela posiadajacego tytuł doktora habilitowanego, profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, czy profesora UŚ.

Punktualność Punktualność

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego punktualność oznacza:
1. człowieka „niespóźniającego się i dotrzymującego umówionych terminów”,
2. „odbywający się o zaplanowanej porze lub wykonywany w ściśle określonym czasie”.
Punktualność jest ważną cechą naszego charakteru i podstawą naszego dobrego zachowania. Jednocześnie jest elementem umowy społecznej, która określa wzory i sposoby zachowań. Dlatego punktualność ma duże znaczenie, wchodzi w obszar naszych manier. Niepunktualność zaś odbija się negatywnie na naszej reputacji. Natomiast osoby punktualne są traktowane jako dobrze zorganizowane, szanujące swoją pracę i innych ludzi, z którymi się spotykają.

Regulamin Regulamin

To spis wewnętrznych zasad postępowania i funkcjonowania organizacji, instytucji a także grup społecznych. Jest zbiorem zasad stanowiących pochodną prawa stanowionego. W skład regulaminu wchodzą zbiory obowiazków, nakazów i zakazów regulujących zachowania się osób im podporządkowanych. Z reguły regulamin powstaje w celu ustalenia wewnętrznego porządku czy organizacji, np regulamin pracy, regulamin studiów. Często określa i reguluje prawa i obowiązki i jest źródłem prawa o charakterze normatywnym.
Słownik Języka Polskiego PWN podaje następującą definicję: regulamin to ” przepisy i rozporządzenia regulujące postępowanie w jakiejś dziedzinie, obowiazujące pracowników jakiejś instytucji, członków organizacji, itp” . Regulamin jest też dokumentem zawierającym te przepisy i rozporządzenia.

Rektor Rektor

Rektor kieruje uczelnią, jest jej najwyższym jednoosobowym organem oraz zwierzchnikiem pracowników, studentów i doktorantów. Jest wybierany przez kolegium elektorów na czteroletnią kadencję, która może być powtórzona raz. Rektorowi przysługuje tytuł Magnificencji (łac. magnificientia – wspaniałość). Uroczystym strojem rektora jest peleryna z gronostajów.

Rektorat Rektorat

Rektorat to merytoryczne zaplecze władz rektorskich, działy funkcjonujące w ramach tzw. administracji ogólnouczelniane, kierowanej przez kanclerza uczelni. Nazwą tą zwyczajowo określa się także budynek, w którym urzędują rektor i prorektorzy. Rektorat Uniwersytetu Śląskiego mieści się w Katowicach przy ul. Bankowej 12. To tu znajdziesz m.in. Studencką Strefę Aktywności, w której mieszczą się biura, służące Ci wsparciem w wielu sprawach.

Seminarium Seminarium

Rodzaj zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów w celu przygotowania pracy dyplomowej. Seminarium najcześciej odbywają się na ostatnim roku studiów. Jest to metoda nauczania, która polega na czynnym uczestnictwie studentów. Podczas zajeć seminaryjnych student samodzielnie przygotowuje i opracowuje zagadnienia i następnie przedstawia swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu lub innej formy. Zajęcia te cechuje aktywny udział studentów w dyskusji. Metoda ta jest przewidziana dla zaangażowanych studentów, wymaga posiadania już pewnej wiedzy, dobrze utrwalonej w zakresie podjętego zagadnienia, poruszanego na seminarium. Forma zajeć jaką jest seminarium służy przygotowaniu prac dyplomowych: licencjackich, magisterskich, itp. Niewielka grupa studentów spotyka się ze swoim promotorem i podejmuje dyskusje nad konkretnymi problemami badawczymi, nad zagadnieniami teoretycznymi. Studenci mogą także analizować problematykę podjętą już wcześniej w opublikowanej pracy badawczej.

Semestr Semestr

(z łac. semestris = półroczny, od sex = sześć i mensis = miesiąc).
Oznacza wyodrębniony okres. W uczelni wyższej najczęściej przez semestr rozumiemy połowę roku akademickiego.

Sesja egzaminacyjna Sesja egzaminacyjna

Jest to okres w semestrze, w czasie którego nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, przeznaczony na organizację i zaliczenie egzaminów. W ciągu roku akademickiego występują cztery sesje egzaminacyjne – zimowa (styczeń-luty), zimowa poprawkowa (zwykle do połowy marca), letnia (czerwiec) i letnia poprawkowa (wrzesień).

Studia Studia

Studia niestacjonarne — system studiów, w którym zajęcia odbywają się w systemie zjazdów trwających od piątkowego popołudnia do niedzieli (zaoczne) lub popołudniami i wieczorami w tygodniu (wieczorowe). Studia te są płatne.

Studia podyplomowe — są inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formą kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Po ukończeniu nauki słuchaczka/słuchacz zobowiązany jest do napisania pracy dyplomowej oraz do jej obrony. Po zdanej obronie pracy otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (nie jest to jednak dyplom w tradycyjnym rozumieniu).

Studia stacjonarne (dzienne) — system studiów, w którym zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). W przeciwieństwie do innych systemów studiowania, na uczelniach państwowych są bezpłatne.

Uniwersytet Uniwersytet

Uniwersytet Śląski.

Urlop dziekański Urlop dziekański

Urlop ten zwany jest dziekanką. Jest to przerwa w uczęszczaniu na studia. Każdy student po ukończeniu i zaliczeniu semestru studiów może wystąpić z prośbą o udzielenie urlopu dziekańskiego. Dobrze jeśli swoją prośbę (wniosek) uzasadni, czyli wskaże z jakich powodów nie może kontynuować nauki w kolejnym semestrze badź roku akademickim.

W sytuacji, kiedy student nie może uczestniczyć osobiście w zajęciach w ramach obranego przez siebie kierunku, ma prawo skorzystać z urlopu. Zazwyczaj powodem korzystania z tej formy jest ograniczona zdolność studenta do nauki i uczestnictwa w zajęciach związana z ważnymi wydarzeniami w jego życiu. Jest to przerwa, która pozwala na bezproblemowe odejście z Uczelni a następnie powrót i kontynuację nauki. Studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy, trwający nie dłużej niż 6 tygodni. Jeśli staranie się o urlop wynika z powtarzania semestru, studentowi może zostać udzielony urlop semestralny. Student może ubiegać się także o urlop roczny.

Za zgodą dziekana i nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za realizację przedmiotu, w uzasadnionych okolicznościach, student przebywający na urlopie może uczestniczyć w niektórych zajęciach i zaliczać niektóre przedmioty. Przepis ten nie ma zastosowania w sytuacji będącej konsekwencją powtarzania semestru.

Zgodnie z regulaminem studiów w UŚ student może skorzystać z urlopu:

  • zdrowotnego (wymagana opinia lekarza, wzór wniosku ustalony jest przez Rektora),
  • wychowawczego (wymagana kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka),
  • dziekańskiego (wymagane uzasadnienie dotyczące innych ważnych okoliczności życiowych),
Wykład Wykład

Jest jedną z metod nauczania, polegającą na ustnym przekazywaniu wiedzy. Osoba prowadząca wykład wygłasza monolog, zaś student staje się słuchaczem. Z reguły podczas wykładu nie zadaje się pytań, można natomiast sporządzić notatki z niejasnych kwestii a następnie po wykładzie zadać pytanie prowadzącemu.

Jednym z rodzajów wykładów jest wykład monograficzny. Jest to cykl wykładów mający na celu szczegółowe i wyczerpujące omówienie podjętej problematyki.

Zajęcia fakultatywne Zajęcia fakultatywne

(z łac. fakultet – wydział uczelni wyższej, kierunek studiów, zajęcia)

W uczelni wyższej zajęcia fakultatywne stanowią dodatkową formę zajęć prowadzonych na danym kierunku studiów z proponowanych przedmiotów do wyboru. Ten typ zajęć stanowi rozszerzenie treści naukowych o przedmioty nie ujęte w siatce przedmiotów danego kierunku. Często zajęcia te bywają obowiązkowe i kończą się egzaminem badź zaliczeniem.

Zaliczenie Zaliczenie

Uniwersytet Śląski.

return to top