Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rodzaje zajęć w pigułce

Rodzaje zajęć w pigułce

 

Wykład – prowadzący przedstawia na nim teoretyczną wiedzę z danej dziedziny, która ma zazwyczaj formę rozbudowanego monologu, chociaż zdarza się, że można zadawać pytania. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale warto na nie chodzić, by bez problemów przystąpić do egzaminu. Przyda się umiejętność szybkiego notowania. 

Ćwiczenia – poszerzają wiedzę przez zajęcia praktyczne, często stanowią uzupełnienie wykładu. Są obowiązkowe. Biorąc udział w ćwiczeniach, samodzielnie bądź w grupach analizujesz i rozwiązujesz problemy, rozwijasz umiejętności, uczysz się praktyki.

Laboratoria – należą do zajęć praktycznych, podczas których przeprowadzasz badania i doświadczenia z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego lub aparatury badawczej (to np. zajęcia informatyczne, językowe).

Konwersatorium – rodzaj zajęć, podczas których wykładowca prowadzi rozmowę ze studentami na tematy poruszane podczas wykładów.

Ćwiczenia terenowe – ćwiczenia realizowane poza siedzibą uczelni, polegające na prowadzeniu obserwacji i zbieraniu danych w terenie.

Lektorat – zajęcia obejmujące naukę (doskonalenie) języka obcego. 

Praktyki zawodowe – polegają na oddelegowaniu studenta na określony czas do pracy związanej z kierunkiem studiów. Odbywane są w podmiotach gospodarczych (instytucjach, jednostkach dydaktycznych) i mają na celu wykorzystanie i utrwalenie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz nabycie konkretnych umiejętności przygotowujących do wykonywania określonego zawodu, np. nauczyciela. 

Warsztaty – zajęcia praktyczne doskonalące wybrane umiejętności.

Seminarium – typ zajęć, który pojawia się na wyższych latach studiów. Zajęcia te przygotowują studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej bądź magisterskiej. Podczas nich niewielka grupa studentów spotyka się ze swoim promotorem i dyskutuje nad konkretnymi problemami teoretycznymi i badawczymi wybranego tematu pracy. Możesz też spotkać się z określeniem „proseminarium”. To aktywna forma zajęć wdrażająca studenta do samodzielnej pracy nad tekstem, poszukiwania materiałów, zapoznania się z narzędziami i metodami badawczymi, przygotowująca do udziału w seminarium.

Tutoring – zajęcia oparte na bezpośrednich, systematycznych (cotygodniowym/codwutygodniowym) spotkaniach studenta z nauczycielem (tutorem), które poświęcone są omówieniu przygotowanego przez studenta eseju oraz zaplanowaniu kolejnych. Przebieg pojedynczego spotkania w ramach tutoringu obejmuje czytanie eseju, dyskusję nad nim oraz ustalenie kolejnego tematu. Spotkanie ma charakter indywidualny lub odbywa się w kilkuosobowej grupie.

 

Inne pojęcia studenckie

Sesja egzaminacyjna – czas (po zakończeniu semestru), w którym nie odbywają się już zajęcia, ale studenci muszą podejść do egzaminów. Trwa zazwyczaj dwa tygodnie.

Kolokwium – ustna lub częściej pisemna forma sprawdzania wiedzy z omówionej partii materiału (najczęściej z zakresu ćwiczeń/konwersatoriów/laboratoriów). Może przyjąć formę kolokwium zaliczeniowego weryfikującego znajomość materiału omówionego podczas całego semestru lub kolokwiów cząstkowych odbywających się kilka razy w semestrze.

Zaliczenie – pozytywna ocena najczęściej z ćwiczeń (ale też z niektórych wykładów) uzyskana na podstawie kolokwium ustnego lub pisemnego lub/i przygotowanej przez studenta pracy końcowej (np. w formie eseju, recenzji, projektu). Posiadanie wszystkich zaliczeń, potwierdzonych wpisami w indeksie, stanowi warunek dopuszczenia studenta do sesji egzaminacyjnej. Uzyskanie zaliczenia jest również niezbędne do przystąpienia do egzaminu z konkretnego modułu.

Egzamin – pisemna lub ustna forma sprawdzenia wiedzy studentów z określonego modułu. Jeśli moduł składa się z ćwiczeń i wykładu, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Godziny rektorskie (dni rektorskie) – czas wolny od zajęć, ogłoszony przez rektora, zazwyczaj z powodu ważnego wydarzenia na uczelni. 

Efekty uczenia się – są opisem wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które nabywa się podczas studiów. 

Specjalność – wyodrębniona część danego kierunku studiów, którą wybiera się w zależności od zainteresowań naukowych czy zawodowych. W przypadku niektórych kierunków decyzję należy podjąć już na etapie rekrutacji, jednak w większości przypadków specjalność wybiera się po I albo II semestrze studiów.

Moduł – przedmiot lub grupa przedmiotów, w tym praktyki czy seminarium dyplomowe. Do każdego modułu przypisane są efekty uczenia się oraz liczba punktów ECTS.

Program studiów – opis efektów uczenia się oraz procesu prowadzącego do uzyskania tych efektów dla kierunku studiów wraz z podaną liczbą punktów ECTS przypisanych do konkretnych modułów zajęć.

Plan studiów – siatka godzin uwzględniająca wykaz modułów i liczby godzin w podziale na semestry/lata w całym cyklu kształcenia, czyli rozkład zajęć.

Sylabus – opis modułu zgodny ze wzorcem przyjętym na uczelni, określający między innymi efekty uczenia się, zakres treści omawianej podczas zajęć, zalecaną literaturę oraz warunki zaliczenia.

return to top