Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta składany w dziekanacie w terminie do 10. dnia miesiąca. W przypadku złożenia wniosku do 10. dnia danego miesiąca stypendium specjalne wypłacane jest również za miesiąc, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie – od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Decyzje w zakresie przyznania stypendium podejmuje dziekan lub prodziekan na mocy upoważnienia rektora.

Do wniosku należy dołączyć jeden z trzech dokumentów:

  • orzeczenie określającym stopień niepełnosprawności, wydane przez powiatowy, miejski lub wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub
  • orzeczenie o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na semestr, nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia. W przypadku gdy ważność przedłożonego orzeczenia wygaśnie w trakcie semestru, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku ponownego uzyskania orzeczenia, stanowiącego kontynuację poprzedniego, studentowi przysługuje wyrównanie za okres, jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia, pod warunkiem, że  nowe orzeczenie stanowi poświadczenie nieprzerwanie trwającej niepełnosprawności.

Wysokość stypendium dla osób z niepełnosprawnością jest uzależniona od rodzaju orzeczenia o niepełnosprawności. Najwyższą kwotę stypendium mogą otrzymać studenci, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, I grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Odpowiednio niższą kwotę stypendium mogą otrzymać studenci, wobec których orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności, II grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do pracy. Najniższą kwotę stypendium mogą otrzymać studenci, wobec których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, III grupę inwalidzką lub częściową niezdolność do pracy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, również jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach I stopnia, studiach II stopnia i jednolitych  magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, wówczas stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów, stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

return to top