Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta składany w serwisie USOSweb w terminie do 10. dnia miesiąca. W przypadku złożenia wniosku do 10. dnia danego miesiąca stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest również za miesiąc, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie – od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Decyzje w zakresie przyznania stypendium podejmuje dziekan lub prodziekan na mocy upoważnienia rektora.

Do wniosku należy dołączyć w postaci załącznika jeden z trzech dokumentów:

  • orzeczenie określającym stopień niepełnosprawności, wydane przez powiatowy, miejski lub wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
    lub
  • orzeczenie o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na semestr, nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia. W przypadku gdy ważność przedłożonego orzeczenia wygaśnie w trakcie semestru, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

W przypadku ponownego uzyskania orzeczenia, stanowiącego kontynuację poprzedniego, studentowi przysługuje wyrównanie za okres, jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia, pod warunkiem że nowe orzeczenie stanowi poświadczenie nieprzerwanie trwającej niepełnosprawności.

Wysokość stypendium dla osób z niepełnosprawnością jest uzależniona od rodzaju orzeczenia o niepełnosprawności. Najwyższą kwotę stypendium mogą otrzymać studenci, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, I grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Odpowiednio niższą kwotę stypendium mogą otrzymać studenci, wobec których orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności, II grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do pracy. Najniższą kwotę stypendium mogą otrzymać studenci, wobec których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, III grupę inwalidzką lub częściową niezdolność do pracy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, również jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.

Świadczenia, w tym stypendium dla osób niepełnosprawnych:

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich;

2) łączny okres, przez który przysługują świadczenia, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  1. a) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
    b) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;

3) łączny okres, o którym mowa w pkt 2, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów;

4) do okresu, o którym mowa w pkt 2 i 3 wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w pkt 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy pkt 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów, stypendium dla osób niepełnosprawnych można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru

return to top