Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Stypendium rektora

Stypendium rektora może otrzymywać student, który:

 • uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, ma osiągnięcia naukowe , artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym oraz
 • zaliczył rok studiów do 25 września lub, w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym, do 15 marca (dotyczy studentów od drugiego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich).

Stypendium rektora otrzymuje również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studenci ubiegający się o stypendium rektora przedstawiają osiągnięcia uzyskane w ostatnim roku studiów lub w ostatnim semestrze, jeżeli ostatni rok studiów trwał jeden semestr.

Student może się ubiegać o stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku i na jednej uczelni, na podstawie złożonego wniosku.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora składa się w dziekanacie wydziału (po wcześniejszym wypełnieniu w serwisie USOSweb i wydrukowaniu) wraz z odpowiednią dokumentacją, w terminie do 15 października lub do 30 marca, w przypadku gdy studia (II stopnia) rozpoczynają się od semestru letniego.

O przyznaniu stypendium rektora decyduje miejsce studenta na liście rankingowej. Listy rankingowe tworzone są odrębnie dla każdego kierunku studiów, łącznie dla wszystkich lat, form studiów oraz poziomów kształcenia.

Rektor corocznie, uwzględniając możliwości finansowe Uniwersytetu, ustala procent studentów uprawnionych do stypendium (nie więcej niż 10% studentów danego kierunku) oraz miesięczną wysokość stypendium, która może ulec zmianie w semestrze letnim.

Średnia ocen

Średnią ocen do stypendium rektora w przypadku studentów od drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen końcowych modułów uzyskanych w poprzednim roku nauki. Do średniej ocen nie wlicza się oceny z wychowania fizycznego ani oceny z egzaminu dyplomowego, w przypadku studentów, którzy po ukończeniu studiów I stopnia w UŚ zostali przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia lub  jednolitych magisterskich.

Średnią ocen do stypendium rektora w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu szkoły średniej stanowi średnia arytmetyczna obliczona na podstawie wszystkich ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły. Do średniej ocen nie wlicza się oceny z wychowania fizycznego. Najniższa średnia ocen uprawniająca do stypendium rektora to 4,10.

Osiągnięcia naukowe

Do katalogu osiągnięć naukowych, które kwalifikują studenta do ubiegania się o stypendium rektora, zalicza się następujące osiągnięcia:

 • wydane publikacje naukowe, do których zalicza się: monografie, książki, artykuły w czasopismach naukowych umieszczonych w wykazie wydawnictw i czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, czasopismach specjalistycznych, uczelnianych, zeszytach naukowych, publikacje referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym, publikacje w formie elektronicznej;
 • czynny udział (referat, komunikat, prezentacja multimedialna) w konferencji naukowej, sympozjum, sesji naukowej o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, uczelnianym;
 • udział w pracach naukowo-badawczych;
 • udział w olimpiadach, konkursach naukowych.

Nie stanowią osiągnięć naukowych uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora: członkostwo oraz pełnienie funkcji kierowniczych w studenckich kołach naukowych lub innych organizacjach studenckich, publikacje o charakterze nienaukowym, artykuły lub publikacje naukowe, które nie zostały wydane i są w trakcie recenzji lub druku, indywidualna organizacja studiów (IOS), indywidualny tok studiów (ITS), studia w ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, staże, kursy, wolontariat, praktyki zawodowe, praktyki o charakterze nienaukowym (w poradniach prawnych, pedagogicznych, zawodowych i in.), bierny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych, udział w wykładach otwartych, warsztatach, szkołach letnich, spotkaniach panelowych, popularyzatorskich, spotkaniach z przedstawicielami firm i instytucji, uczestnictwo w konkursach nieposiadających charakteru naukowego, organizacja konferencji, konkursu, prowadzenie stanowisk pokazowych, warsztatów w ramach dni otwartych, festiwali, prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczniów, organizacja i prowadzenie działań o charakterze kulturalnym, medialnym itp.

Osiągnięcia sportowe

Przez wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym rozumie się osiągnięcia uzyskane w następujących kategoriach:

 • uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach Studentów;
 • uzyskanie miejsca medalowego i uczestnictwa w Mistrzostwach Polski lub Akademickich Mistrzostwach Polski;
 • uczestnictwo w rozgrywkach szczebla centralnego I, II i III ligi państwowej;
 • uzyskanie miejsca medalowego, udział w międzynarodowych zawodach organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
 • uzyskanie miejsca medalowego (I–III) w międzynarodowych lub krajowych imprezach masowych (biegi, zjazdy, itp.).

Nie stanowią osiągnięć sportowych, uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora: członkostwo w sekcji sportowej UŚ, uczestnictwo w organizacji imprez sportowych, uczestnictwo w masowych imprezach sportowych.

Osiągnięcia artystyczne

O stypendium rektora może ubiegać się student posiadający osiągnięcia artystyczne w następujących dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyczne, audiowizualne, literatura, film, teatr, fotografia, taniec. Wskazane osiągnięcia odnoszą się do zdobywców czołowych miejsc i nagród, laureatów konkursów, festiwali, przeglądów, wystaw artystycznych o zasięgu międzynarodowym lub krajowym.

Nie zalicza się do osiągnięć artystycznych, uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora: udziału w indywidualnym lub zbiorowym występie (wystawie, koncercie, festiwalu, projekcie), realizacja, współrealizacja, produkcja, współprodukcja dzieł artystycznych realizowanych w ramach programu studiów.

W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przepisy niniejszego regulaminu w zakresie przyznawania świadczeń stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów określa rozdział VI Regulaminu Świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego

Szczegółowe zasady oceny osiągnięć doktorantów we wniosku o przyznanie stypendium rektora określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktoranta określa załącznik nr 7 do Regulaminu.

return to top