Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stypendium rektora

Zasady wnioskowania i pobierania stypendium rektora określa regulamin świadczeń dla studentów rozdział V Stypendium rektora i VI Świadczenia dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przepisy regulaminu w zakresie przyznawania świadczeń stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Student może się ubiegać o stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku i na jednej uczelni, na podstawie złożonego wniosku.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą dokumentację składa się w serwisie USOSweb w terminie dla studentów do 15 października, lub do 30 marca w przypadku gdy studia (II stopnia) rozpoczynają się od semestru letniego, w terminie dla doktorantów do 10 października.

Student posiadający osiągnięcia sportowe, z wyjątkiem studenta, o którym mowa w § 12 ust. 2, załącza do wniosku ocenę merytoryczną wraz z liczbą uzyskanych punktów w zakresie osiągnięć sportowych wydanych przez dyrektora CWFiS UŚ. Wzór formularza oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu świadczeń dla studentów. Dyrektor CWFiS UŚ ocenę merytoryczną sporządza na jednym  formularzu dla wszystkich kwalifikowanych osiągnięć studenta. W przypadku posiadania więcej niż jednego osiągnięcia sportowego ocenę merytoryczną wydaną przez dyrektora CWFiS UŚ student załącza do jednego z osiągnięć sportowych.

O przyznaniu stypendium rektora decyduje miejsce studenta na liście rankingowej. Listy rankingowe tworzone są odrębnie dla każdego kierunku studiów, łącznie dla wszystkich lat, form studiów oraz poziomów kształcenia.

Rektor corocznie, uwzględniając możliwości finansowe Uniwersytetu, ustala procent studentów uprawnionych do stypendium (nie więcej niż 10% studentów danego kierunku) oraz miesięczną wysokość stypendium, która może ulec zmianie w semestrze letnim.

Średnia ocen

Średnią ocen do stypendium rektora w przypadku studentów od drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen końcowych modułów uzyskanych w poprzednim roku nauki. Do średniej ocen nie wlicza się oceny z wychowania fizycznego ani oceny z egzaminu dyplomowego, w przypadku studentów, którzy po ukończeniu studiów I stopnia w UŚ zostali przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia lub  jednolitych magisterskich.

Osiągnięcia naukowe

Do katalogu osiągnięć naukowych, opracowanego w porozumieniu z URSS, które kwalifikują studenta do ubiegania się o stypendium rektora, zalicza się następujące osiągnięcia:

1) wydane publikacje naukowe, do których zalicza się: a) recenzowane monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych (w szczególności opublikowanych przez wydawców naukowych ujętych w ministerialnym wykazie wydawnictw naukowych), b) artykuły w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych (ujętych w odpowiednich wykazach ministerialnych);

2) czynny udział w wydarzeniach o charakterze naukowym (m.in. konferencje, debaty, festiwale, otwarte spotkania naukowe, sympozja, sesje) w formie np. referatu, wykładu, warsztatów naukowych, prezentacji doświadczalnej, prezentacji multimedialnej, posteru, udziału w moderowanej dyskusji naukowej na szczeblu uczelnianym, ogólnopolskim lub międzynarodowym;

3) udział w pracach naukowo – badawczych;

4) udział w olimpiadach, konkursach naukowych;

5) inne osiągnięcia o charakterze naukowym realizowane w ramach koła naukowego, organizacji studenckiej, mediów akademickich, Studenckiej Poradni Prawnej bądź w ramach szkoły letniej oraz współpracy z innymi organizacjami w formie efektów pracy naukowej np. przeprowadzenia badań, opublikowania artykułu, eseju lub formy multimedialnej o treści naukowej, różnych form prezentacji naukowej (m.in. referaty, pokazy naukowe, wykłady, postery) opracowania raportu lub opinii.

Szczegółowe zasady, kryteria oceny merytorycznej oraz sposób dokumentowania osiągnięć we wniosku o stypendium rektora wraz z punktacją określa część B  Osiągnięcia naukowe załącznika nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów.

Osiągnięcia sportowe

Przez wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym rozumie się osiągnięcia uzyskane w następujących kategoriach:

  • uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach Studentów;
  • uzyskanie miejsca medalowego i uczestnictwa w Mistrzostwach Polski lub Akademickich Mistrzostwach Polski;
  • uczestnictwo w rozgrywkach szczebla centralnego I, II i III ligi państwowej;
  • uzyskanie miejsca medalowego, udział w międzynarodowych zawodach organizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
  • uzyskanie miejsca medalowego (I–III) w międzynarodowych lub krajowych imprezach masowych (biegi, zjazdy, itp.).

Nie stanowią osiągnięć sportowych, uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora: członkostwo w sekcji sportowej UŚ, uczestnictwo w organizacji imprez sportowych, uczestnictwo w masowych imprezach sportowych.

Osiągnięcia artystyczne

O stypendium rektora może ubiegać się student posiadający osiągnięcia artystyczne w następujących dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyczne, audiowizualne, literatura, film, teatr, fotografia, taniec. Wskazane osiągnięcia odnoszą się do zdobywców czołowych miejsc i nagród, laureatów konkursów, festiwali, przeglądów, wystaw artystycznych o zasięgu międzynarodowym lub krajowym.

Nie zalicza się do osiągnięć artystycznych, uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora: udziału w indywidualnym lub zbiorowym występie (wystawie, koncercie, festiwalu, projekcie), realizacja, współrealizacja, produkcja, współprodukcja dzieł artystycznych realizowanych w ramach programu studiów.

return to top