Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy od kwoty ustalonej przez rektora. Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego oraz wysokość stypendium ustala rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim pod koniec października na semestr zimowy danego roku akademickiego oraz w marcu na semestr letni. W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 była to kwota 1000 zł.

Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającej na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł (kwota kryterium dochodowego obowiązującego w systemie pomocy społecznej), należy obowiązkowo dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności studentowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie świadczenia, wypełniony w serwisie USOSweb i wydrukowany, należy w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w dziekanacie do 10. dnia danego miesiąca.

W przypadku złożenia wniosku do 10. dnia danego miesiąca stypendium wypłacane jest również za miesiąc, w którym wniosek został złożony, a w przypadku złożenia wniosku po tym terminie – od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Stypendium przyznaje dziekan lub prodziekan na mocy upoważnienia rektora.

Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 • będące na utrzymaniu ww. osób: dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów – do czasu ukończenia studiów, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci;
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Student składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy, jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

Fakt samodzielnego zamieszkania studenta poza domem rodzinnym nie oznacza, że nie prowadzi on wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Ustalając wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium ministra);
 • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium Erasmus+);
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – otrzymywanych na podstawie przepisów o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”);
 • świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z opieki społecznej, świadczenia z programu Rodzina 500+;
 • dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia:

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego – studenta i członków rodziny studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego – członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • zaświadczenia studenta i członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, również jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach I stopnia, II drugiego stopnia i jednolitych  magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

return to top