Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dyrektor Kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dyrektor Kierunku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr Bernard Grzonka

Stanowisko: Profesor Uczelni

bernard.grzonka@us.edu.pl

img
Zastępca Dyrektora Kierunku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura

miroslawa.wielopolska-szymura@us.edu.pl

 

img

Dyrektor kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 1. przewodniczy radzie dydaktycznej kierunku studiów;
 2. zapewnia właściwą jakość kształcenia na kierunku studiów, w szczególności poprzez realizowanie lub nadzór nad realizacją procedur wskazanych w wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia;
 3. inicjuje i koordynuje działania w zakresie doskonalenia programu studiów kierunku studiów;
 4. przedstawia dziekanowi propozycje obsady dydaktycznej i indywidualnych przydziałów zajęć dydaktycznych na kierunku studiów w danym roku akademickim;
 5. sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zajęciami prowadzonymi na danym kierunku studiów;
 6. przygotowuje propozycje warunków i trybu rekrutacji na studia, kryteriów kwalifikacji, zasad przyjmowania na I rok laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, a także limitów przyjęć na studia w danym roku akademickim;
 7. koordynuje opracowywanie harmonogramów zajęć na dany semestr dla kierunku studiów;
 8. sprawuje nadzór nad poprawnością danych dotyczących programu studiów i prowadzonych w danym semestrze zajęć dydaktycznych w systemie USOS i w Karcie kierunku;
 9. sprawuje nadzór nad koordynatorami praktyk studenckich na danym kierunku studiów oraz przedstawia dziekanowi propozycje kandydatów do pełnienia tej funkcji;
 10. współpracuje z pełnomocnikami dziekana ds. współpracy międzynarodowej oraz ds. kształcenia na odległość;
 11. koordynuje współpracę dydaktyczną z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi kierunku studiów;
 12. proponuje składy komisji rekrutacyjnych na dany rok akademicki;
 13. uczestniczy w procesie potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów;
 14. odpowiada za przygotowanie dokumentacji do akredytacji, w szczególności ocen przeprowadzanych przez Polską Komisję Akredytacyjną;
 15. opiniuje pod względem merytorycznym rozstrzygnięcia podejmowane w stosunku do studentów wynikające z regulaminu studiów;
 16. wskazuje dziekanowi propozycje osób mających wejść w skład rady dydaktycznej kierunku studiów zgodnie z przepisami statutu;
 17. realizuje inne zadania związane z prowadzeniem kształcenia na kierunku studiów powierzone przez dziekana.

Zastępca dyrektora kierunku studiów wykonuje zadania powierzone przez dyrektora kierunków studiów.

We  wszystkich sprawach można się kontaktować  z dyrektorem kierunku lub jego zastępcą.

return to top