Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

 • Konkurs-Monografie-FNP – nabór ciągły
 • MONOGRAFIE – Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)  – czwarta edycja do 12 lutego 2024r.
 • Nabór ekspertów do Programu Fundusze Eropejskie dla Śląskiego 2021-2027: Urząd Marszałkowski prowadzi nabór ekspertów merytorycznych do oceny wniosków projektowych w perspektywie 2021-2027. Nabór ekspertów prowadzony jest w zakresie poniższych dziedzin:
  1. Kultura i turystyka szczebla regionalnego i subregionalnego
  2. Rewitalizacja i wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele rozwojowe regionu
  3. Adaptacja do zmian klimatu
  4. Gospodarka wodno-ściekowa
  5. Gospodarka odpadami
  6. Bioróżnorodność przyrodnicza
  7. Infrastruktura badawcza
  8. Wsparcie transferu wiedzy i technologii, klastry oraz wsparcie w tworzeniu nowych firm i prowadzenia działalności gospodarczej
  9. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
  10. Cyfrowe rozwiązania dla zdrowia
  11. Infrastruktura ochrony zdrowia
  12. Cyfryzacja administracji publicznej
  13. Transport i tabor miejski
  14. Tabor i zaplecze kolejowe
  15. Infrastruktura regionalnych tras rowerowych
  16. Infrastruktura drogowa
  17. Infrastruktura społeczna
  18. Badania naukowe, infrastruktura badawczo–rozwojowa, rozwój technologiczny i innowacje w energetyce
  19. Aktywność zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, adaptacyjność
  20. Rynek pracy i samozatrudnienie
  21. Przystosowanie do zmian przedsiębiorstw i pracowników
  22. Edukacja
  23. Infrastruktura edukacyjna
  24. Kompetencje i kwalifikacje kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP
  25. Polityka społeczna
  26. Badania naukowe, infrastruktura badawczo–rozwojowa rozwój technologiczny i innowacje w zielonej gospodarce
  27. Badania naukowe, infrastruktura badawczo–rozwojowa, rozwój technologiczny i innowacje w medycynie
  28. Badania naukowe, infrastruktura badawczo–rozwojowa rozwój technologiczny i innowacje w technologiach informacyjno–komunikacyjnych
  29. Badania naukowe, infrastruktura badawczo – rozwojowa rozwój technologiczny i innowacje w przemysłach wschodzących
  30. Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach
  31. Inwestycje w turystykę
  32. Promocja na rynkach międzynarodowych (w tym MŚP)
  33. Usługi proinnowacyjne dla MŚP
  34. Zdrowie
  35. Pomoc publiczna
  36. Partnerstwo publiczno-prywatne / projekty hybrydowe
  37. Transformacja w przedsiębiorstwach
 • Lider XV –  zakończenie naboru: 29.03.2024 r. godz. 16:00

return to top