Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Karina Atłas Karina Atłas

dr n. społ. Karina Atłas
karina.atlas@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Karina Atłas – psycholog, pedagog, dydaktyk.
Badania w zakresie psychologii osobowości, podstaw psychologii, współtworzenie polskiej wersji Triarchicznej Miary Psychopatii, zainteresowanie ciemnymi stronami osobowości człowieka i ich związkami z pożądanymi społecznie zachowaniami np. heroizmem.

Lidia Baran Lidia Baran

dr Lidia Baran
lidia.baran@us.edu.pl
tel. 323599739
Instytut Psychologii

Lidia Baran – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie naukowe zdobywała w trakcie wyjazdów szkoleniowych na National University of Ireland (Irlandia), University of Jyväskylä (Finlandia) oraz Universiteit Gent (Belgia). Absolwentka podyplomowych studiów dotyczących uważności i współczucia oraz licznych szkoleń z zakresu kontekstualnej nauki o zachowaniu. Jej zainteresowanie badawcze dotyczą terapii akceptacji i zaangażowania, teorii ram relacyjnych, elastyczności psychologicznej, uważności oraz nieuczciwości. Członkini Association for Contextual Behavioral Science, Association for Contextual Behavioral Science Polska oraz bazy ekspertów NAWA.

Adam Bartoszek Adam Bartoszek

dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ
adam.bartoszek@us.edu.pl
tel. 032 359 1889

Adam Bartoszek – od 1981 roku pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako badacz problemów struktur społecznych, zagadnień z zakresu socjologii pracy i organizacji, problemów motywacji pracowniczej w powiazaniu z zasobami kapitałów społecznych i kulturowych. Ponadto zajmuje się badaniami mechanizmów komunikacji społecznej i debaty publicznej a także problemami społecznymi w zarządzaniu lokalnym w tym warunkami życia w miastach, problemami seniorów w różnych środowiskach zamieszkania, zarządzaniem przestrzeniami publicznymi i społeczeństwem prosumenckim w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jest autorem i współautorem 14 książek oraz około 150 artykułów i raportów badawczych. Jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia z historii socjologii, teorii zarządzania i kultur organizacyjnych, teorii kapitałów społecznych i komunikacji politycznej, z zarządzania emocjami i rozwojem kariery; teorii wartości społecznych; teorii sieci i komunikacji w społeczeństwie informacyjnym oraz systemy komunikacji w innowacyjnej organizacji; problemy socjologii edukacji.

Barbara Batko Barbara Batko

dr n. ekon. inż. Barbara Batko
barbara.batko@us.edu.pl

Barbara Batko – pracownik naukowo-dydaktyczny z wykształceniem ekonomicznym i politechnicznym. Praca naukowa i dydaktyczna w Uniwersytecie Śląskim i innych uczelniach w kraju. Głównym obszarem zainteresowań naukowo-badawczych jest problematyka z zakresu zarządzania informacją internetową w organizacjach sektora publicznego i sektora non-profit. Prowadzenie prac badawczych z obszaru infologii ściśle wiąże się z zagadnieniami zarządzania zasobami organizacji – w szczególności z jakością usług publicznych oraz z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. W ramach posiadanych kompetencji prowadziła i prowadzi zajęcia głównie na kierunku Zarządzanie.

Maciej Bernasiewicz Maciej Bernasiewicz

dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ
maciej.bernasiewicz@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Maciej Bernasiewicz – pedagog i socjolog, dyrektor kierunku studiów: arteterapia, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki polityki karnej, metodyki pracy resocjalizacyjnej, współczesnych koncepcji kryminologicznych, ale także dotyczą procesów globalizacji, nowoczesnych stylów życia i kultury młodzieżowej. Autor 4 książek: Family Life and Crime. Contemporary Research and Essays (wraz z M. Noszczyk-Bernasiewicz, Katowice 2017); Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych (Katowice 2013); Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej (Kraków 2011); Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór (Katowice 2009; przedmowa Z. Melosik, recenzja B. Śliwerski) oraz ponad 80. artykułów z pogranicza pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej i socjologii kultury; współredaktor 2 książek: Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, (Kraków 2010) oraz Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce (Katowice 2018, patronat honorowy Ministra Sprawiedliwości). W obszarze praktyki pracował jako społeczny kurator sądowy oraz pedagog podwórkowy (streetworker).
Od 2017 roku członek polskiej sieci badawczej dotyczącej ‘rodziców w edukacji’ (Polish Network About Parents in Education) stanowiącej krajową gałąź sieci europejskiej – ERNAPE-PL (European Research Network About Parents in Education – ERNAPE).
Ponadto od 2012 roku członek Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN oraz Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN. Autor 4 książek, ponad 80. artykułów i rozdziałów, współredaktor 2 książek, uczestnik 45 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Krzysztof Bierwiaczonek Krzysztof Bierwiaczonek

dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ
krzysztof.bierwiaczonek@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Krzysztof Bierwiaczonek – socjolog miasta, szczególnie zainteresowany problematyką funkcjonowania miejskich przestrzeni publicznych, uwarunkowaniami ich rozwoju, społecznym znaczeniem oraz partycypacyjnymi sposobami ich kształtowania.Inne pola zainteresowań: rozwój miasta, tożsamość miasta, teorie miejsca, analiza miejskich sąsiedztw, pogranicza kulturowe.

Mateusz Blukacz Mateusz Blukacz

mgr Mateusz Blukacz
mateusz.blukacz@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Mateusz Blukacz – pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Instytutu Psychologii Stosowanej UJ ukończonych z modułami specjalizacyjnymi Kliniczna psychologia zdrowia, opieka paliatywna i terminalna oraz Neuronauka a neuropsychologia. Dwukrotny uczestnik ICPSR Program in Quantitative Methods of Social Research, University of Michigan. Uczestnik programu psychometrycznego Pomiar edukacyjny w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, Uniwersytet Jagielloński.
Zainteresowania obejmują metodologię badań i filozofię nauki, metanaukę, nurt Open Science, psychometrię, teorie trafności, statystyczną analizę danych, modelowanie statystyczne, psychologię ewolucyjną, neuropsychologię kliniczną.
Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE). Recenzent w PLOS ONE Biology.

Bogumiła Bobik Bogumiła Bobik

dr Bogumiła Bobik
bogumila.bobik@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Kwalifikacje:
Doktor nauk humanistycznych (2005r. Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie), magister pedagogiki w zakresie pedagogiki specjalnej (1989r. UŚ w Katowicach). Posiadanie dodatkowych kwalifikacji
w zakresie: zarządzania placówką oświatową (2000r.), edukacji
i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (1990r. kurs kwalifikacyjny, 2016r. studia podyplomowe), nauczania matematyki w zreformowanej szkole (2002r.), diagnozy
i terapii pedagogicznej (2013r.), terapii behawioralnej (2014r.), terapii ręki I i II stopnia (2017r.), edukacji i wspomagania osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (2017r.).
Zainteresowania badawcze:
Pomoc pedagogiczna wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu, niepełnosprawnością sprzężoną: diagnoza, praca edukacyjna, terapia.
– Zadania zawodowe pedagoga szkolnego oraz organizacja pomocy pedagogicznej dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zaniedbanego oraz zagrożonego niedostosowaniem społecznym (diagnoza przyczyn; analiza czynników środowiska lokalnego, jak ubóstwo, bezrobocie, dezindustrializacja, uzależnienia, w tym behawioralne; czynników środowiska rodzinnego, jak: dezintegracja życia rodzinnego, zaniedbania wobec dziecka; formy pomocy dziecku i jego rodzinie).
– Arteterapia, szczególnie aktywność twórcza osób z niepełnosprawnością intelektualną.
– Historia szkolnictwa na Górnym Śląsku po roku 1945.

Wioletta Bojda Wioletta Bojda

dr hab. Wioletta Bojda
wioletta.bojda@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Wioletta Bojda – jest literaturoznawcą i zajmuję się literaturą współczesną zarówno kierowaną do dorosłych odbiorców, jak i do dzieci i młodzieży. Opublikowała szereg tekstów naukowych i popularnych (m. in. recenzji i wywiadów), jest współautorem Leksykonu literatury dla dzieci i młodzieży, a także pięciu monografii poświęconych twórczości Anny Świrszczyńskiej, Władysławowi Broniewskiemu i in. Zajmowała się ponadto współredakcją naukową dwóch monografii zbiorowych.
Osobny krąg zainteresowań stanowi literatura dla dzieci i młodzieży, a także czytelnictwo dzieci wczesnoszkolnych i różnorodne formy jego promocji, nad czym obecnie pracuje.

Magdalena Bolek-Kochanowska Magdalena Bolek-Kochanowska

dr Magdalena Bolek – Kochanowska
magdalena.bolek@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Magdalena Bolek – Kochanowska – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka artykułów i rozdziałów monograficznych z zakresu psychologii sądowej, klinicznej i osobowości. Psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

dr hab. Katarzyna Borzucka –Sitkiewicz
katarzyna.borzucka-sitkiewicz@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz – adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor habilitowany w dyscyplinie pedagogika, absolwentka dwóch kierunków studiów magisterskich: pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii, w trakcie szkolenia całościowego przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty prowadzonego przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii pod kierunkiem Prof. dr hab. Barbary Józefik. Autorka i współautorka 7 publikacji zwartych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz redaktor dwóch monografii naukowych. W swoich publikacjach zajmuje się zagadnieniami związanymi z zagrożeniami społecznymi i zdrowotnymi, szczególnie w odniesieniu do zdrowia psychospołecznego, socjalizacyjnymi uwarunkowaniami zachowań zdrowotnych oraz problematyką dotyczącą edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Maciej Bożek Maciej Bożek

dr Maciej Bożek
maciej.bozek@us.edu.pl

Maciej Bożek – absolwent psychologii oraz socjologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Stopień Doktora Nauk Społecznych w dyscyplinie Psychologii uzyskał za wyróżnioną rozprawę dotyczącą emocjonalnego komponentu regulacyjnego zachowań przestępczych w populacji adolescentów.
Ukończył studia podyplomowe dla biegłych sądowych ośrodka szkoleń Anima, studia praktyczne aspekty psychologii śledczej (SWPS), Studia z zakresu Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych (Collegium Civitas) oraz Studia Podyplomowe z zakresu Negocjacji Kryzysowych (Uniwersytet Śląski). Zajmuje się psychologią operacyjną – wykorzystaniem wiedzy psychologicznej do celów optymalizacji działań realizowanych przez podmioty podlegające MSWiA oraz MON.W ramach interdyscyplinarnego zespołu badawczego opracowywał jako redaktor pomocniczy wniosku oraz koordynator części psychologicznej projekt „Detekcja i Rozpoznawanie Niewerbalnych Wskaźników Decepcji” (NCN DEC-2012/07/B/ST6/01227) sfinansowany ze środków NCN kwotą 790 000 zł. Wśród rezultatów projektu znalazło się między innymi przekazanie w 2017 Szkole Policji w Katowicach bazy do trenowania rozpoznawania mikroekspresji. Obecnie realizuje program badawczy dotyczący wykorzystania nowoczesnych technik przesłuchań i rozpytań w komunikacji z podejrzanym i osobowym źródłem informacji.Jako jeden z pierwszych Polaków uzyskał akces do Nordyckiej Sieci Psychologii i Prawa, gdzie z powodzeniem łączy wiedzę metodologiczną z praktycznymi działaniami nakierowanymi na zbieranie realnych i utylitarnych wyników badań.

Anna Brosch Anna Brosch

dr Anna Brosch
anna.brosch@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Anna Brosch – doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką mediów elektronicznych oraz wpływem przekazów medialnych na dzieci i młodzież. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z grami komputerowymi, filmami dla dzieci, kulturą medialną, komunikacją zapośredniczoną oraz autoprezentacją w mediach społecznych. Badania o charakterze teoretycznym i empirycznym obejmują transformacje kultury medialnej i interakcji pośrednich dzieci i młodzieży.
Aktualne zainteresowania badawcze skupiają się na zjawisku sharenting, polegającym na nagminnym zamieszczaniu przez rodziców informacji o dzieciach (głównie zdjęć) na portalach społecznościowych oraz na sposobach korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez dzieci i młodzież w krajach rozwijających się, głównie w Kenii.

Katarzyna Brzoza-Kolorz Katarzyna Brzoza-Kolorz

dr Katarzyna Brzoza – Kolorz
katarzyna.brzoza@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i komunikacji medialnej

Katarzyna Brzoza- Kolorz – ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w 2010 roku uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji na temat „System lokalnego komunikowania masowego Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej”. Od roku 2013 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Komunikacji Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z teorii komunikowania masowego i komunikowania politycznego oraz konwersatoria monograficzne. Główne zainteresowania naukowe obejmują women’s media studies, komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, system komunikowania lokalnego. Dotychczas opublikowano ponad 30 artykułów naukowych jej autorstwa. Uczestniczyła w ponad 20 konferencjach naukowych. Jest wykonawcą w projekcie OPUS „Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Ośmioletnie doświadczenie zawodowe w jednostce samorządowej.

Irena Burczyk Irena Burczyk

dr n. hum. Irena Burczyk
irena.burczyk@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Irena Burczyk –doktor, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Zainteresowania badawcze:
-zagadnienia mieszczące się w obszarze edukacji muzycznej, związane z aktualnie realizowanymi zadaniami dydaktycznymi, koncentrującymi się na tematyce z zakresu edukacji muzycznej,
-problematyka miejsca, roli, funkcji muzyki w psychofizycznym rozwoju dziecka oraz potencjale jaki przejawia muzyka poprzez różne formy aktywności,
-skupiające się wokół edukacyjno-aksjologicznych wartości folkloru, osadzonego w środowisku dziecka,
-praktyczne rozwiązania związane z problematyką i różnymi aspektami nauczania emisji głosu.

Agata Cabała Agata Cabała

dr n. hum. Agata Cabała
agata.cabala@us.edu.pl
tel. 32 3599783
Instytut Pedagogiki

Agata Cabała – interesuje się systemowymi rozwiązaniami dla łączenia edukacji szkolnej z pozaszkolną. Jest koordynatorem z ramienia Instytutu Pedagogiki współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach, Muzeum Śląskim w Katowicach, Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, Bytomskim Centrum Kultury. Pełni rolę koordynatorem ds. oświaty w programie Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016-2019” oraz „Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021” w województwie śląskim współpracując od 5 lat z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach. W programie „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie” jest członkiem zespołu Programu Rozwojowo -Badawczego oraz pełni funkcję częściowej koordynacji zadania (merytorycznej i metodycznej). Od 3 lat prowadzi wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie (z Panią Anną Grzelak) badania programu „Zmierz się w kulturą”. Jest koordynatorem współpracy z ramienia Instytutu Pedagogiki w Miejskim Programie Edukacji Kulturalnej w Bytomiu „Pokłady Kultury” realizowanego w latach 2019 – 2021.

Rafał Cekiera Rafał Cekiera

dr Rafał Cekiera
rafal.cekiera@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Rafał Cekiera – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne obszary zainteresowań: socjologia migracji, kultury, religii i komunikacja międzykulturowa. Autor książek „O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych” (NOMOS 2014), „Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy” (TMR 2016) oraz (z U. Swadźbą i M. Żak) „Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów” (Wyd. UŚ 2019), a także kilku monografii pod redakcją i kilkudziesięciu artykułów w różnych periodykach naukowych.Publikuje teksty w prasie popularnej (m. in. „Znak”, „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „W drodze”), dzieli się swoją wiedzą ekspercką przez komentarze i wywiady w mediach (m. in. „Gazeta Wyborcza”, TOK FM, TVP Polonia, TVP3, TVN24, Ale Kino+, „Gość Niedzielny”, „Dziennik Zachodni”, „Charaktery”, Radio Katowice, Radio Bielsko, wp.pl, portal bomiasto.pl). Popularyzuje naukę również przez organizowanie seminariów naukowych, wystąpienia i prelekcje (np. na zlecenie instytucji takich jak Katowice-Miasto Ogrodów, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej czy Instytucja Filmowa Silesia Film). Producent i współscenarzysta filmu dokumentalnego „Szczęśliwe miejsce, które ma poetę” (2019).

Edyta Charzyńska Edyta Charzyńska

dr Edyta Charzyńska
edyta.charzynska@us.edu.pl
tel. 32 3599721
Instytut Psychologii, Instytut Pedagogiki

Edyta Charzyńska – doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (2016), magister filozofii oraz psychologii. W latach 2010-2016 pracowała w Instytucie Pedagogiki jako asystent. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim duchowość i cnoty moralne oraz możliwości ich wykorzystania w edukacji oraz profilaktyce i terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Oprócz tego interesuje się ideą prostego języka i jej zastosowaniem w urzędach i biznesie.

Maria Chełkowska-Zacharewicz Maria Chełkowska-Zacharewicz

dr Maria Chełkowska-Zacharewicz
maria.chelkowska-zacharewicz@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Maria Chełkowska-Zacharewicz – absolwentka psychologii oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, psycholog muzyki i trener. W Instytucie Psychologii prowadzi badania naukowe z obszaru psychologii muzyki oraz zajmuje się pracą dydaktyczną, m.in. realizując swój autorski kurs „Psychologia muzyki”. Reprezentantka regionalna i członek Zarządu European Society for the Cognitive Sciences of Music.
Jest autorką bloga www.psychologiamuzyki.pl, na którym pisze o ciekawostkach naukowych z psychologii muzyki.
Stworzyła Strefę Harmonii aby pomagać muzykom w efektywnym ćwiczeniu i radzeniu sobie z tremą oraz innymi trudnościami związanymi z tą profesją. Wspiera muzyków na różnych etapach kariery m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów stacjonarnych oraz online, opierając się na badaniach naukowych.

Magdalena Christ Magdalena Christ

dr Magdalena Christ
magdalena.christ@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Magdalena Christ – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pracownik dydaktycznyc w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (prowadzenie takich modułów jak: Podstawy i metodyka edukacji społecznej i przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III, Aktywność środowiskowa dziecka, Pedagogika przygody, Pedagogika zabawy, Indywidualizacja procesu kształcenia, Teatr cieni); entuzjastka edukacji leśnej i badaczka realizacji idei leśnych przedszkoli w Polsce i na świecie; autorka monografii pt. „Indywidualizacja procesy kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych” oraz licznych artykułów m.in. o tematyce związanej z pedagogiką przygody i leśnymi przedszkolami; współzałożycielka fundacji „Czas na las”; inicjatorka projektu „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki”; ukończone studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą; testerka zastosowania w edukacji różnych rozwiązań takich jak grywalizacja, gry terenowe jako element pedagogiki przyrody, escape room-y, edukacyjne szybkie randki, teatr cieni w edukacji i wychowaniu, edukacyjne kapsuły czasu, a wszystko ze względu na przekonanie, że uczymy się najlepiej poprzez działania, które angażują nasze emocje.

Dorota Chudy-Hyski Dorota Chudy-Hyski

dr hab. Dorota Chudy – Hyski, prof. UŚ
dorota.chudy-hyski@us.edu.pl
Kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Dorota Chudy – Hyski – na polu naukowym profil zainteresowań tworzą: obszary wiejskie jako obszary potencjalnie turystyczne, obszary górskie, polityka regionalna, lokalna, zagospodarowanie infrastrukturalne, produkt turystyczny obszaru, ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju miast i regionów.
Realizowane krajowe projekty naukowo-badawcze:
1. Projekt badawczy zbiorowy nt.: „Determinanty stanu i rozwoju rynku turystycznego” – kierownik projektu: dr hab. Janusz Feczko, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – projekt realizowany w latach 1999-2004.
2. Badania własne nt. „Uwarunkowania i funkcje rozwoju agroturystyki na górskich obszarach wiejskich Polski Południowej” – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – projekt realizowany w roku 2001.
3. Badania własne nt. „Uwarunkowania i możliwości rozwoju agroturystyki na górskich obszarach wiejskich Polski Południowej” – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – projekt realizowany w latach 2002-2004.
4. Badania własne nt. „Ocena atrakcyjności turystycznej górskich gmin wiejskich województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego” – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – projekt realizowany w latach 2005-2006.
5. Badania własne nt. „Ocena atrakcyjności turystycznej górskich gmin wiejskich województw: opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego (część II)” – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – projekt realizowany w roku 2006.

Katarzyna Czornik Katarzyna Czornik

dr Katarzyna Czornik, prof. UŚ
katarzyna.czornik@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Katarzyna Czornik – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również Akademię Młodych Dyplomatów ze specjalizacją służba zagraniczna w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie, a także liczne kursy i szkolenia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełniła funkcję eksperta wspierającego działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach.Zainteresowania badawcze: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych; polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych (ze szczególnym uwzględnieniem polityki USA wobec Bliskiego Wschodu i Federacji Rosyjskiej); terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm islamski; konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; bezpieczeństwo międzynarodowe; polityka zagraniczna Polski. Autorka czterech monografii: Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym (Katowice 2011); Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012 (Katowice 2012); System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu (Warszawa 2014); Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w okresie pozimnowojennym. Elementy kontynuacji i zmiany (Toruń 2019). Współautorka monografii: Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku (Katowice 2018) oraz sześciu prac pod redakcją. Autorka ponad 40 artykułów naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Koordynator kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz specjalności Współczesne Stosunki Międzynarodowe na kierunku Politologia prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Paweł Ćwikła Paweł Ćwikła

dr n. hum. Paweł Ćwikła
pawel.cwikla@us.edu.pl
tel. 32 359 16 57
Instytut Psychologii

Paweł Ćwikła – ukończył studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od początku swej drogi naukowej związany z socjologią literatury (praca magisterska poświęcona socjologicznej analizie „Imienia róży” Umberta Eco, rozprawa doktorska – literaturze social fiction). W socjologii literatury głównie zajmuje się zagadnieniem dzieła literackiego jako przedmiotu badania socjologicznego i literatury jako „formy” socjologii (zagadnieniom tym poświęcił monografie i artykuły naukowe); interesuje się również problematyką socjologii wiedzy (w tym rolą ideologii, społecznym tworzeniem rzeczywistości), historii idei, (społeczno-politycznymi konsekwencjami idei), socjologią rewolucji, jak również kwestiami społecznej tożsamości (sposobami i formami jej manifestacji i społecznej reprezentacji). Jest autorem czterech książek (w tym jednej we współautorstwie) i wielu artykułów opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych. Członek-założyciel sekcji socjologii sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Małgorzata Domagała Małgorzata Domagała

dr Małgorzata Domagała
malgorzata.domagala@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Małgorzata Domagała
Zainteresowania badawcze: koncentrują się wokół zagadnień związanych z przemianami systemów politycznych, instytucji ustrojowych, decentralizacji, samorządu terytorialnego i władz lokalnych w ujęciu porównawczym.
Doświadczenie organizacyjne: wielokrotne przewodniczenie oraz członkostwo w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Członek Senatu UŚ w kadencji 2008-2012,
w latach 2012-2019 Kierownik Studiów Niestacjonarnych.

Iwona Durek Iwona Durek

mgr Iwona Durek
iwona.durek@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Iwona Durek – staż pracy 35lat, od 19 lat dyrektor i menadżer Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Ukończyła Studium Nauczania Początkowego, resocjalizację na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie i Przedsiębiorczości w Oświacie na Uniwersytecie Ekonomicznym, studia podylomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka– Wyższa Szkoła Lingwistyczna Katowice.Pozyskuje środki na wyposażenie placówki. Obecnie ZSS4 posiada bogato wyposażoną bazę: specjalistyczny pion rehabilitacyjny(włącznie z hydroterapią, tężnią solankową, grotą solną, SI), sale snoezelen, pracownie ceramiczne, szkła, graficzne, własne konie, koty, psy do hipo, dogo i felinoterapii. Pozyskane środki pozwoliły również utworzyć pion Wczesnego Wspomagania Dziecka.

Alina Dworak Alina Dworak

dr n. hum. Alina Dworak
alina.dworak@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą:
– kulturowych i społeczno-środowiskowych uwarunkowań zdrowia i choroby
– jakości życia rodziny z dzieckiem z problemem zdrowotnym
– współczesnych zagrożenia zdrowia i rozwoju w zglobalizowanym (konsumpcyjnym) XXI wieku.

Marek Dziewierski Marek Dziewierski

dr hab. Marek Dziewierski
marek.dziewierski@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Marek Dziewierski – socjolog, doktor habilitowany, specjalizuje się w problematyce etnicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tożsamości kulturowej, religijności, pamięci społecznej. Prowadzi badania głównie z wykorzystaniem metod jakościowych. W swoich studiach terenowych posługuje się metodą etnografii wielostanowiskowej (multi-sited etnography). Badacz terenowy lokalnych społeczności Łemków (Dolny Śląsk, Beskid Niski) i społeczności Ukraińców (Podkarpacie, Mazury).
Zainteresowania naukowe: antropologia kulturowa, socjologia kultury, etniczność, metodologia badań terenowych, pamięć kulturowa.
W latach 2005 -2008 członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Socjologii Jakościowej”. Autor kilkunastu publikacji naukowych poświęconych problematyce etnicznej.

Beata Ecler-Nocoń Beata Ecler-Nocoń

dr. hab. Beata Ecler-Nocoń, prof. UŚ
beata.ecler-nocon@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Przebieg kariery naukowej:
1995r. – uzyskanie tytułu magistra pedagogiki. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
1999r. – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2014r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych. Uniwersytet Śląski w Katowicach
Od 2010 wykładowca Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
2014r. – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej.
Od 2016 r. – Kierownik Studiów Doktoranckich
2019 r. promotor dwóch przewodów doktorskich
Zainteresowania badawcze:
– problemy małżeństwa, rodziny i wspólnoty
– cele wychowania i metody wychowawcze w badaniach pedagogicznych
– współczesne problemy wychowania w kontekście zmian społecznych
– biografia człowieka w kontekście problemów wychowania
– badania jakościowe w rozwiązywaniu zagadnień wychowania.

Krystyna Faliszek Krystyna Faliszek

dr. hab. Krystyna Faliszek
krystyna.faliszek@us.edu.pl
tel. 32 359 18 89
Instytut Socjologii

Krystyna Faliszek – dr hab. nauk społecznych w dziedzinie socjologia. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się m.in. problematyką polityki społecznej i pomocy społecznej, socjologią problemów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych, psychologią społeczną. W szczególności interesuje ją problematyka ubóstwa, wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej oraz lokalnej polityki społecznej wobec tych problemów prowadzonej przez samorządy gminne w regionie. Zainteresowania te znalazły swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach i wypowiedziach eksperckich.
W latach 1997-2012 kierownik Podyplomowych Studiów Organizacji Pomocy Społecznej WNS UŚ, od 2010 roku z ramienia UŚ pełni funkcję opiekuna naukowo-dydaktycznego Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. Od 2013 roku Przewodnicząca Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim.
Członek-założyciel i od lat członek zarządu Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Maria Flakus Maria Flakus

mgr Maria Flakus
maria.flakus@us.edu.pl
tel. (032) 359 97 46
Instytut Psychologii

Maria Flakus – magister psychologii. Asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii (od 2014 r.), w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej pt. „Uwarunkowania świadomości metodologicznej psychologów i studentów psychologii”. Zainteresowania naukowe: metodologia badań, statystyka w badaniach naukowych, uwarunkowania osiągnięć akademickich, postawy wobec badań naukowych i statystyki, psychologia nudy, psychologia kliniczna i psychoterapia. Psychoterapeuta psychodynamiczny, ze szkoleniem ukończonym w Krakowskiem Centrum Psychodynamicznym. Psycholog uprawniony do badania kierowców i psychodiagnostyki.

Monika Frania Monika Frania

dr Monika Frania
monika.frania@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Monika Frania– absolwentka studiów magisterskich w zakresie dwóch kierunków: pedagogiki oraz komunikacji społecznej i dziennikarstwa. W swojej pracy badawczej oraz edukacyjnej łączy oba obszary, zajmując się w szczególności zagadnieniem edukacji medialnej oraz technologiami w dydaktyce.
Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada doświadczenie jako kierownik i wykonawca w projektach grantowych finansowanych przez instytucje polskie i zagraniczne m.in. MNISW, Visegrad Fund, MSES Chorwacja i in. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie współpracy z prasą (ogólnopolski miesięcznik branżowy) oraz z biznesem (w firmie szkoleniowej w ramach programu „Staż Sukcesem Naukowca”; STER B+R).

Wiola Friedrich Wiola Friedrich

dr n. społ. Wiola Friedrich
wiola.friedrich@gmail.com
Instytut Psychologii

Wiola Friedrich – doktor psychologii i magister prawa, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Psycholog więzienny w Areszcie Śledczym. Uczestnik licznych projektów badawczych (między innymi Narodowego Centrum Nauki) oraz konferencji naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu psychologii i prawa. Autorka wielu publikacji.
Zainteresowania naukowe:
– diagnoza penitencjarna
– psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstw
– rola psychologa w procesie karnym
– wykorzystanie wiedzy psychologicznej w prawie
– wpływ znajomości przepisów prawa na proces opiniodawstwa sądowo – psychologicznego
– psychologiczne determinanty skuteczności kary pozbawienia wolność.

Zenon Gajdzica Zenon Gajdzica

prof. dr hab. Zenon Gajdzica
zenon.gajdzica@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Zenon Gajdzica – profesor nauk społecznych, pedagog specjalny, autor ponad 200 prac naukowych na temat edukacji, socjalizacji, inkluzji (edukacyjnej i społecznej) osób z niepełnosprawnościami, od 2019 r Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Członek Prezydium KNP PAN (2016-2019). Redaktor naczelny czasopisma problemy Edukacji Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Alicja Gałązka Alicja Gałązka

dr hab. Alicja Gałązka, prof. UŚ
alicja.galazka@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Alicja Gałązka – pedagog, psychoterapeuta, lingwista, licencjonowany coach, międzynarodowy trener. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz School of Education in University of Exeter, UK. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w 1989 roku. Studia lingwistyczne oraz z zakresu dramy na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii (1993-1995). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany w 1998 na Uniwersytecie Śląskim Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskany w 2013 roku na Uniwersytecie Śląskim Ukończyła również studia podyplomowe: Studia Podyplomowe z Organizacji i Zarządzania Oświatą, prowadzone przez Centrum Rozwoju Kierowniczej Kadry Oświatowej przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu Śląskiego (2000)studia edukatorskie (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002) studia z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Katowice, 2002 Studia Coaching i NLP od 2013 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów Studium Socjoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej oraz 4 letnia Szkołę Psychoterapii Pschodynamicznej. Koordynatorka dwóch sekcji Psychology in ELT oraz Drama in ELT w IATEFL Poland. Prezes Polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Coachingu ICI. Członek Zarządu oraz koordynator Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Learning Teachers Network Ponadto jest konsultantem Trinity College London w Polsce, oraz współpracownikiem w Oxford University Press. Wykładowca i międzynarodowy trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki. Ekspert z zakresu umiejętności miękkich i komunikacyjnych oraz dramy- metody wykorzystywanej w edukacji , treningach interpersonalnych , zarządzaniu oraz terapii. Prowadzi liczne szkolenia i wykłady dla lekarzy, pielęgniarek i administracji placówek opieki zdrowotnej współpracując z Okręgowymi Izbami lekarskimi oraz Naczelną Izbą lekarską.

Grzegorz Gawron Grzegorz Gawron

dr Grzegorz Gawron
grzegorz.gawron@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Grzegorz Gawron – socjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Rozwoju Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz gościnny wykładowca w: Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Kirikkale University (Turcja), Comenius University w Bratysławie (Słowacja), Abo Akademi University (Finlandia). Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu gerontologii społecznej, CSR, społecznego zastosowanie design’u. Kierownik i uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych oraz prelegent kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji (m.in. w: Japonii, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech). Ekspert MRPiPS w zakresie Programu ASOS; Konsultant ds. starzenia dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – Centre for Health Development in Kobe).

Marian Gierula Marian Gierula

dr hab. Marian Gierula, prof. UŚ
marian.gierula@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Marian Gierula – medioznawca zajmujący się badaniem polskiego systemu medialnego. Szczególnie zainteresowania badawcze dotyczą mediów lokalnych i regionalnych w Polsce w obszarze badania środowiska dziennikarskiego, zawartości mediów i ich społecznego odbioru i funkcjonowania. Zainteresowania badawcze dotyczą także transformacji i współczesnego funkcjonowania mediów masowych w Rosji i wybranych krajach byłego ZSRR.

Dagmara Głuszek-Szafraniec Dagmara Głuszek-Szafraniec

dr Dagmara Głuszek – Szafraniec
dagmara.gluszek-szafraniec@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Dagmara Głuszek – Szafraniec – absolwentka nauk politycznych ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001), redaktor mediów niemieckojęzycznych w latach 2001-2007, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007). Od 2013 roku związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, sekretarz redakcji czasopisma „Political Preferences” (od 2016), wykonawca w dwóch grantach NCN Opus 6 (2013-2016) i Opus 10 (2016-2020), członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2013), zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2019). Zainteresowania badawcze: media na świecie, relacje elit politycznych i medialnych, badania analizy zawartości mediów, media regionalne w Hiszpanii.

Monika Gnieciak Monika Gnieciak

dr Monika Gnieciak
monika.gnieciak@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Monika Gnieciak – adiunkt.
Publikacje z zakresu socjologii miasta (postprzemysłowe miasta aglomeracji śląskiej, społeczności postrobotnicze Górnego Śląska i Zagłębia), socjologii mieszkania, socjologii kultury, socjologii literatury.

Małgorzata Górnik-Durose Małgorzata Górnik-Durose

dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. UŚ
malgorzata.gornik-durose@us.edu.pl
tel. 32 359 97 39
Instytut Psychologii

Małgorzata Górnik-Durose – w ramach psychologii zajmuje się zagadnieniami jakości życia i dobrostanu psychicznego: w szczególności zagadnienia związane funkcjonowaniem w sferze ekonomicznej w kontekście jakości życia (np. powiązania między orientacją materialistyczną a dobrostanem psychicznym). Ponadto interesuje się mentalnościowymi uwikłaniami rozumienia i wartościowania zdrowia oraz podejmowania zachowań zdrowotnych. Trzeci obszar naukowej aktywności to subkliniczna anhedonia – jej geneza, istota i konsekwencje, oraz znaczenie deficytów w doświadczaniu przyjemności dla poczucia dobrostanu psychicznego i jakości życia. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, w tym publikacji w prestiżowych czasopismach międzynarodowych.

Andrzej Górny Andrzej Górny

dr Andrzej Górny
andrzej.gorny@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Andrzej Górny – pracownik naukowo-dydaktyczny. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie metodologii badań, technik analizy danych, metod i technik badań społecznych. Działalność naukową koncentruje wokół kwestii związanych z funkcjonowaniem młodzieży we współczesnych realiach społecznych, przemianami rodzin oraz rolą i znaczeniem Internetu we współczesnych realiach społecznych.
Posiada kompetencje w zakresie planowania i realizacji badań społecznych oraz zaawansowanych analiz statystycznych. Współpracował z wieloma podmiotami zewnętrznymi (m. in. jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, firmami i przedsiębiorcami.

Joanna Góźdź Joanna Góźdź

dr Joanna Góźdź
joanna.gozdz@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Joanna Góźdź:
2009r. – uzyskanie tytułu magistra pedagogiki. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2010r. – uzyskanie tytułu magistra psychologii. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2015r. – uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Paweł Grzywna Paweł Grzywna

dr n. społ. Paweł Grzywna
pawel.grzywna@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Profil naukowy poparty doświadczeniem praktycznym, obejmuje problematykę:
– polityki zdrowotnej,
– bezpieczeństwa społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego,
– zrównoważonego rozwoju.

Damian Guzek Damian Guzek

dr Damian Guzek, prof. UŚ
damian.guzek@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Damian Guzek – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce ze specjalnością z nauk o mediach. Zdobywał doświadczenie badawcze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Keele University, Uppsala University oraz University of Edinburgh. Kierownik i wykonawca projektów badawczych związanych z mediami, religią oraz polityką (m.in. Narodowe Centrum Nauki, the Swedish Institute). W swoich projektach badawczych wykorzystuje podejścia ilościowe, jakościowe oraz metodologie mieszane (analiza dyskursu, analiza zawartości, analiza sieciowa, badania ankietowe, wywiady pogłębione, teoria ugruntowana). Jest autorem trzech książek oraz ponad trzydziestu artykułów publikowanych m.in. w czasopismach takich, jak „Journalism”, „Journalism Studies”, czy „Social Compass”.
Jest autorem wyróżnionej rozprawy doktorskiej; uczestniczy w pracach kapituły „Student” w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek; gościnnie wykładał w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rumunii oraz Turcji. W latach 2013-2018 reprezentował młodych badaczy w sekcji Media i Religia przy European Communication Research and Education Association (ECREA).

 

Hewilia Hetmańczyk Hewilia Hetmańczyk

dr Hewilia Hetmańczyk
hewilia.hetmanczyk@us.edu.pl
tel. 32 3599 707
Instytut Pedagogiki

Hewilia Hetmańczyk – jest związana zawodowo z Uniwersytetem Śląskim od momentu ukończenia studiów magisterskich w 2007 roku, kiedy to została asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału PiPS UŚ. Następnie w listopadzie 2011 roku obroniła rozprawę doktorską nt. Wykorzystanie Teorii Ograniczeń w procesie kształtowania kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym, która została wysoko oceniona przez recenzentów oraz wyróżniona za swoją innowacyjność i nowatorskość na gruncie polskich badań pedagogicznych. Od kwietnia 2012 roku do nadal pracuje na etacie adiunkta. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, uczciwa, wykazująca duże zaangażowanie w poszerzanie swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz konsekwentnie realizująca zamierzone cele. Ponadto posiada ciekawe zainteresowania badawcze, które oscylują wokół pedagogiki wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gotowością szkolną, kompetencjami społeczno-emocjonalnymi, zaburzeniami rozwojowymi, a także nowatorskimi rozwiązaniami metodycznymi w pracy z dziećmi. Wyniki prowadzonych badań ukazały się w postaci wielu publikacji oraz były referowane w trakcie licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. W trakcie swojej dotychczasowej pracy dr Hewilia Hetmańczyk wykazywała się również znaczącą działalnością organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Śląskiego, w tym: była sekretarzem Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Poznanie, przeżywanie i odkrywanie rzeczywistości społecznej i kulturowej w edukacji (Katowice, 05-06.11.2008 r.), zastępcą przewodniczącego I Konferencji Metodologicznej Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów nt. Metodologiczna analiza koncepcji badawczych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki medialnej (Ustroń, 09-10.11.2015 r.), przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej z udziałem gości zagranicznych nt. Zróżnicowanie podejść metodologicznych w naukach pedagogicznych (Ustroń, 09-10.11.2016 r.) oraz przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych nt. Przemiany w oświacie i problematyce badań nad pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną w latach 1979-2019 (40 lat Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego).

Agata Hilarowicz Agata Hilarowicz

dr inż. Agata Hilarowicz
agata.hilarowicz@us.edu.pl
tel. 323592483
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Agata Hilarowicz – posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz badawczej. Nabyła dużą wiedzę z zakresu zarządzania, zwłaszcza zarządzania kapitałem ludzkim, w tym zagadnień z obszaru szkoleń i rozwoju, oceny pracowniczej, tworzenia profili i modelów kompetencyjnych, elastyczności organizacyjnej oraz procesu zatrudnienia w kontekście strategii, modelów biznesowych i zachowań organizacyjnych. Posiada umiejętność projektowania i tworzenia narzędzi HR, diagnozy procesów personalnych.
Zainteresowania badawcze:
· Zagadnienia zarządzania kapitałem społecznym, zwłaszcza w zakresie tzw. miękkiego HR, zachowania organizacyjne i innowacje społeczne w kontekście projektowania przestrzeni roboczej;
· Elastyczność organizacyjna oraz zmiana wzorców zatrudnieniowych,
· Gospodarka współdzielenia i gospodarka zadaniowa oraz ich wpływ na organizacje,
· Społeczny wymiar Smart City.

Magdalena Hyla Magdalena Hyla

dr Magdalena Hyla
magdalena.hyla@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Magdalena Hyla – jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologia, terapeutką ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania), arteterapeutką i instruktorką terapii ekspresywnych i relaksacyjnych. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskieg w Katowicach. Prowadzi konsultacje i psychoterapię w oparciu o model elastyczności psychologicznej w terapii ACT, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. Zajmuje się zarówno pracą z dydaktyczną i praktyczną, jak i pracą naukową, w której interesuje się tematyką poczucia własnej wartości, relacji ze sobą, kosztów jakie ponosimy ze względu na trudności psychiczne oraz tematyką dobrego życia. Zajmuje się badaniami nad kontekstualną nauką behawioralną, modelem elastyczności psychologicznej oraz relacjami między sztuką i psychologią. Jest autorką publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych (Czasopismo Psychologiczne, Psychologia Społeczna, Polish Psychological Bulletin, Journal of Research in Personality), uczestniczyła w szeregu konferencji naukowych z obszaru psychologii, psychometrii i psychoterapii, w tym wielu międzynarodowych konferencjach Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Szkoliła się pod okiem wielu specjalistów, w tym także twórców tego kierunku psychoterapii oraz podczas naukowych stażów zagranicznych (Ghent University w Belgii, National University of Ireland, University of Jyväskylä w Finlandii). Jest członkiem zarządu Association for Contextual Behavioral Science Polska, stowarzyszenia promującego i rozwijającego Terapię Akceptacji i Zaangażowania w Polsce.

 

Łukasz Jach Łukasz Jach

dr Łukasz Jach
lukasz.jach@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Łukasz Jach – psycholog i socjolog. Autor publikacji z obszarów psychologii zdrowia, psychologii jakości życia, psychologii ewolucyjnej, psychologii ekonomicznej oraz psychologii nauki. Lubi popularyzować psychologię, między innymi w tekstach ukazujących się na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Jego badania dotyczą związków współczesnej mentalności ze sposobami odnoszenia się do zdrowia a także psychologicznych kontekstów stosunku ludzi do nauki, naukowców, odkryć naukowych oraz zastosowań wiedzy naukowej.

Ewa Jarosz Ewa Jarosz

dr hab. Ewa Jarosz, prof. UŚ
ewa.jarosz@us.edu.pl
tel. 32 359 9709
Instytut Pedagogiki

Ewa Jarosz – pedagog społeczny. Prowadzi badania głownie w obszarze praw dziecka i ich ochrony. W szczególności koncentruje się na zjawiskach przemocy wobec dzieci, w tym przemocy w wychowaniu oraz na kwestiach dotyczących społecznej partycypacji dzieci i młodzieży. Jej badania dotyczą również jakości życia i dobrostanu dzieci i młodzieży. Rozwija też polski dyskurs o badaniach nad dzieciństwem w formule interdyscyplinarnych „childhood studies” . Wiceprezes (2012-2016) i członkini Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wiceprezes Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych. Laureatka ogólnopolskich nagród naukowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony praw dziecka oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Współpracowała ze Specjalnym Reprezentantem Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci w latach ( 2014-2018). W latach 2011-2018 była społecznym doradcą rzecznika praw dziecka. Współorganizatorka międzynarodowych kongresów praw dziecka w latach 2012, 2014, 2017. Członkini Komitetu Honorowego Międzynarodowego roku Janusza Korczaka 2012. Autorka corocznych raportów rzecznika praw dziecka o przemocy w wychowaniu. W roku 2018 była obywatelskim kandydatem na urząd rzecznika praw dziecka 2018-2023. Od roku 2019 Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Anna Jazłowska Anna Jazłowska

mgr Anna Jazłowska
anna.jazlowska@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Anna Jazłowska – asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki rodzicielstwa, ze szczególnym uwzględnieniem stresu rodzicielskiego oraz zasobów osobistych i relacyjnych w kontekście wychowywania dziecka z niepełnosprawnością (przede wszystkim z zespołem Downa). Jest autorką i współautorką artykułów naukowych dotyczących tej tematyki. Uczestniczyła w licznych konferencjach z zakresu m.in. psychologii rodziny.
Ukończyła psychologię, Blok Kształcenia Nauczycielskiego, podyplomowo oligofrenopedagogikę, posiada także kwalifikacje asystenta osoby z niepełnosprawnością. Pracowała jako psycholog w ośrodkach terapeutycznych i szkołach, w tym szkole specjalnej oraz jako asystent osoby z niepełnosprawnością w fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”; prowadziła również trening umiejętności życiowych dla Osób dorosłych z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa” w Katowicach.

Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz

dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz
katarzyna.juszczyk@us.edu.pl
tel. 32 359 1889
Instytut Socjologii

Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz – doktor nauk społecznych od 29 października 2013 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych.
Absolwentka studiów Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz w Uniwersytecie Śląskim – 10.2017-10.2019. Studia walidowane przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Projekt dyplomowy pt.: „Analiza sytuacji finansowej spółki Kat-Bud”.Ukończyła kurs umiejętności miękkich realizowany w ramach programu TransFormation.doc dla wybitnych młodych naukowców finansowany przez Unię Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 25.08-04.09.2015.Kierownik studiów podyplomowych LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego od roku akademickiego 2018/2019 do nadal. Socjolog z 10-letnim doświadczeniem w pracy badawczo-dydaktycznej w Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w wystąpieniach publicznych. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół rodziny i alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego. Autorka monografii „Kohabitacja w Polsce i Słowacji….” Katowice 2014.
Współautorska monografii wraz z W. Świątkieiwcz i A. Górny, Religiousness and lifestyles: a sociological study of slovak famielies”, Katowice 2017.
Współredaktor monografii wraz z G. Libor, „Contemporary Family – Comparative Perspective”, Katowice 2017.
Współredaktor monografii wraz z G. Libor, A. Zygmunt, A. Górny, „Rodzina niejedno ma oblicze – refleksja o współczesnej rodzinie”, Katowice 2017.
Autorka kilkunastu publikacji w czasopismach naukowych, takich jak: Kultura i Edukacja, Studia Migracyjne, Dyskursy Młodych Andragogów, Studia Humanistyczne, The New Educational Review.

return to top