Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych
Sławomira Kamińska-Berezowska Sławomira Kamińska-Berezowska

dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska
slawomira.kaminska-berezowska@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Sławomira Kamińska-Berezowska – autorka dwóch prac zwartych – skryptu dla studentów dotyczącego możliwości socjologów na współczesnym rynku pracy w Polsce oraz monografii poświęconej funkcjonowaniu kobiet na współczesnym rynku pracy i ich aktywności związkowej. Uczestniczyła w wielu zespołach badawczych i eksperckich, napisała wiele artykułów i raportów badawczych oraz współorganizowała wiele konferencji naukowych, ponadto zajmowała się przygotowaniem materiałów szkoleniowych i popularnonaukowych.

Katarzyna Maliszewska Katarzyna Maliszewska

mgr Katarzyna Maliszewska
katarzyna.maliszewska@us.edu.pl
tel. 32 359 97 23
Instytut Pedagogiki

Katarzyna Maliszewska – pedagog, instruktorka teatralna. Absolwentka studiów magisterkich na kierunku Pedagogika (specjalność: opiekuńczo-wychowawcza) na Uniwersytecie Śląskim w Katowiach (2013) oraz studiów podyplomowych na kierunku Wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Opolskim (2013). Ukończyła Studium Terapii przez Sztukę przy Teatrze Ludowym w Krakowie (2010). Jest opiekunem Studenckiego Koła Teatralnego ImproTeatr (od 1.10.2017), z którym zrealizowała dwa projekty sceniczne – spektakle: “Poza siebie” oraz “Kobiety w sytuacji krytycznej” zaprezentowane na scenach Katowic.
Zainteresowania badawcze: edukacja teatralna, wychowanie i terapia przez sztukę, pedagogika kultury, animacja społeczno-kulturowa, edukacja dorosłych

Ewelina Kawiak Ewelina Kawiak

dr Ewelina Kawiak
ewelina.kawiak@us.edu.pl
tel. 32 359 97 60
Instytut Pedagogiki

Ewelina Kawiak – zainteresowania naukowe wiążą się z pedagogiką wczesnoszkolną oraz przedszkolną. W szczególności obejmują edukację matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów w młodszym wieku szkolnym. Ponadto w kręgu zainteresowań badawczych znajduje się zagadnienie trudności w uczeniu się, w tym wykazywane przez uczniów trudności w uczeniu się matematyki. Powyższe zagadnienia są realizowane zarówno na gruncie dociekań empirycznych, jak i działań praktycznych.
Wykształcenie:
· 2019 – uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
· 2014 – 2015 – studia podyplomowe, kierunek: wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Wydział Humanistyczno-Społeczny)
· 2012 – 2013 – studia podyplomowe, kierunek: edukacja matematyczna w szkołach (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, Wydział Pedagogiczny)
· 2006 – 2011 – studia magisterskie, kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Małgorzata Kitlińska-Król Małgorzata Kitlińska-Król

dr Małgorzata Kitlińska-Król
malgorzata.kitlinska-krol@us.edu.pl
tel. 32 359 97 21
Instytut Pedagogiki

Małgorzata Kitlińska-Król – nauczyciel akademicki z doświadczeniem zawodowym w pracy dydaktycznej ze studentami różnych form kształcenia z udokumentowanym dorobkiem naukowym. Pedagog, oligofrenopedagog, neurologopeda, mediator z wieloletnią praktyką w realizacji zadań związanych z wypełnianiem ww. funkcji we współpracy z placówkami MEN, Ministerstwa Zdrowia (praca z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi/ edukacyjnymi, z niepełnosprawnościami).

Renata Kleszcz-Szczyrba Renata Kleszcz-Szczyrba

dr Renata Kleszcz-Szczyrba
renata.kleszcz-szczyrba@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Renata Kleszcz-Szczyrba – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się głównie w psychoterapii ericksonowskiej i systemowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół psychologicznych aspektów śmierci, umierania i żałoby, w tym żałoby specyficznej jaką jest śmierć dziecka w okresie prenatalnym, perinatalnym i neonatalnym. Interesuje się także psychologicznymi skutkami doświadczeń traumatycznych (w tym traum pierwotnych) i sposobami pracy terapeutycznej służącymi odzyskiwaniu równowagi.

Sara Knapik-Szweda Sara Knapik-Szweda

dr Sara Knapik-Szweda
sara.knapik-szweda@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Sara Knapik-Szweda – doktor nauk społecznych, certyfikowany muzykoterapeuta, pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykładowca. Pracuje klinicznie jako muzykoterapeuta z różnymi uczestnikami pod względem wieku oraz zaburzenia (z wcześniakami i ich rodzinami, z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, z kobietami w ciąży oraz z seniorami). Prowadzi swój własny gabinet muzykoterapeutyczny MuzKa, którym organizuje sesje indywidualne i grupowe dla osób w różnym wieku (tam prowadzi działalność kliniczną i badawczą).
Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą przedstawiając prezentacje i/lub postery badawcze. Autorka artykułów z zakresu muzykoterapii i autyzmu.
Zainteresowania badawcze:
– wiążą się z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pod względem społecznym i komunikacyjnym
– fenomenologicznym aspektem relacji podczas procesu muzykoterapeutycznego pomiędzy uczestnikami terapii
– wpływem muzyki/muzykoterapii na kobiety w ciąży oraz wcześniaki i ich rodziny
– podejściem rozwojowym i opartym na zasobach (Resource-Oriented Music Therapy) u osób z niepełnosprawnością, sprzężeniami czy trudnościami podejściem Family-Centered Music Therapy.

Dagna Kocur Dagna Kocur

dr Dagna Kocur
dagna.kocur@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Dagna Kocur – psycholog – seksuolog, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim, Seksuologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz liczne kursy z zakresu psychoterapii, uważności i współczucia. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki mindfulness, self-compassion, władzy, seksualności, a także publicznego okazywania uczuć.

Katarzyna Kowalczewska-Grabowska Katarzyna Kowalczewska-Grabowska

dr Katarzyna Kowalczewska – Grabowska
katarzyna.kowalczewska-grabowska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Katarzyna Kowalczewska-Grabowska – doktor, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z zagrożeniami społecznymi i zdrowotnymi w społecznościach lokalnych. W jej dorobku naukowym znajdują się takie pozycje jak: Zagrożenia społeczne w dobie transformacji w miastach średniej wielkości województwa śląskiego [Dąbrowa Górnicza 2007], Niedostosowanie społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli. Analiza porównawcza [Dąbrowa Górnicza 2009, współautor: M. Górska, M. Kot-Radojewska], Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno-metodyczne [Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, współautor: K. Borzucka-Sitkiewicz], Promocja zdrowia w środowisku lokalnym. Założenia teoretyczne i praktyczneegzemplifikacje (perspektywa pedagogiczna) [Katowice 2013]; Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych w wymiarze edukacyjnym [Katowice 2013, współredakcja: K. Borzucka-Sitkiewicz]. Jest autorką również wielu artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych oraz czasopismach międzynarodowych i ogólnopolskich (lista poniżej). W swoich publikacjach podejmuje tematykę zjawisk z zakresu patologii społecznych takich jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość, a także działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki. Podejmuje również tematykę promocji zdrowia w środowisku lokalnym. Odbyła liczne staże zagraniczne w placówkach zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży np. The Smile of the Child (National Centre for Missing and Exploited Children, The Children and Family Support Centre, the day Centre “The House of the Child”, The Support for Children with Health Problems Department) w Atenach; Amigo Foundation w Madrycie; Apprentis d’Auteuil Foundation w Paryżu. Odbyła również staż w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (120 godz.). Od lutego 2015 roku jest słuchaczem studiów podyplomowych przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty – Szkolenie całościowe systemowo-psychodynamiczne. Podejście zintegrowane. Studia są prowadzone przez zespół Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Od stycznia 2017 roku współpracuje z siecią Educ-Europe, zrzeszającą instytucje naukowe i organizacje pozarządowe z Francji, Belgii, Włoch, Rumunii, Hiszpanii i Polski. Celem działania sieci jest prowadzenie aktywności naukowej dzięki pozyskiwaniu międzynarodowych grantów badawczych oraz organizowanie działań edukacyjnych i pomocowych zorientowanych na jednostki marginalizowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Katarzyna Krasoń Katarzyna Krasoń

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
katarzyna.krason@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Katarzyna Krasoń – profesor tytularny Uniwersytetu Śląskiego, profesor tytularny Akademii Muzycznej w Katowicach

Kompetencje zawodowe:
– Absolwentka Wydziału Rytmiki Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Katowicach (dyplom muzyka)
– Magister Pedagogiki (UŚ)
– Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (UŚ)
– Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – dydaktyka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań, Wydział Studiów Edukacyjnych, 2006)
– Profesor tytularny w dziedzinie nauk społecznych (nominacja Prezydenta RP 23 czerwca 2015)

Pełnione funkcje:
– Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w dwóch kadencjach (2007-2008 oraz 2008-2012);
– Prodziekan ds. Nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w kadencjach 2012-2016 i 2016-2019
– Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2010 roku)
– Subject Editor czasopisma parametryzowanego “The New Educational Review” od 2013 Associate Editor; potem członkini kolegium redakcyjnego czasopisma
– członkini Zespołu Edukacji Elementarnej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – od 2014
– założycielka Centrum Ekspresji Dziecięcej przy bibliotece Śląskiej w Katowicach (2003). Organizuje Ogólnopolskie Festiwale Ekspresji Dziecięcej oraz Ogólnopolskie Konferencje Naukowe na temat Sztuka i Edukacja, Edukacja przez Sztukę.
– inicjatorka powstania międzyuczelnianego kierunku Arteterapia, prowadzonego przez UŚ, AM w Katowicach i ASP w Katowicach, koordynatorka kierunku z ramienia UŚ w katach 2016-2019.
Od 1993 roku prowadziła Teatr Ekspresji najpierw przy I ZOSS w Katowicach, od a od 2008 roku (do nadal) tworzy teatr ruchu w Akademii Muzycznej w Katowicach ze studentami specjalności Muzykoterapia. Jest autorką spektakli wystawianych na deskach m. in.: w Teatrze Witkiewicza w Zakopanem,
w Teatrze „KOREZ”, w Teatrze Cogitatur, Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Działalność publikacyjna:
Opublikowała 21 książek – 9 z nich to naukowe monografie autorskie 12 to redagowane monograficzne tomy zbiorowe, jest także autorką jednego podręcznika dla nauczycieli i oraz jednego standaryzowanego narzędzia diagnostycznego – Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych (SPTO), wraz z podręcznikiem, (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kraków 2011). Napisała 176 artykułów (w tym w czasopismach parametryzowanych) i rozdziałów w tomach zbiorowych w języku polskim i językach kongresowych. Uczestniczyła czynnie w zagranicznych konferencjach naukowych (m. in. Helsinki, Londyn, Erfurt, Wilno, Nitra, Sewilla, Walencja) oraz polskich (łącznie w 162).
Zainteresowania badawcze: edukacja i wychowanie estetyczne, w szczególności perspektywa obcowania wychowanków ze sztuką, zwłaszcza literaturą, muzyką, filmem, teatrem i tańcem, zarówno w wymiarze odbiorczym, jak i twórczym czy ekspresyjnym. Specjalne miejsce namysłu stanowi arteterapia, w tym muzykoterapia. Zajmuje się problematyką przekładu intersemiotycznego i wizualizacji przestrzennej. Prowadzi warsztaty z zakresu biblioterapii ekspresyjnej i technik parateatralnych. Jest twórczynią metody kinestetycznej interpretacji poezji stosowanej w edukacji oraz koncepcji wizualizacyjnego teatru ruchu wykorzystywanego we wsparciu rozwoju.

Zainteresowania badawcze: edukacja i wychowanie estetyczne, w szczególności perspektywa obcowania wychowanków ze sztuką, zwłaszcza literaturą, muzyką, filmem, teatrem i tańcem, zarówno w wymiarze odbiorczym, jak i twórczym czy ekspresyjnym. Specjalne miejsce namysłu stanowi arteterapia, w tym muzykoterapia. Zajmuje się problematyką przekładu intersemiotycznego i wizualizacji przestrzennej. Prowadzi warsztaty z zakresu biblioterapii ekspresyjnej i technik parateatralnych. Jest twórczynią metody kinestetycznej interpretacji poezji stosowanej w edukacji oraz koncepcji wizualizacyjnego teatru ruchu wykorzystywanego we wsparciu rozwoju.

Wojciech Kruszelnicki Wojciech Kruszelnicki

Dr Wojciech Kruszelnicki
wojciech.kruszelnicki@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Dorobek publ. i tłumaczeniowy.

Sebastian Kubas Sebastian Kubas

dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ
sebastian.kubas@us.edu.pl
tel. 32 359 1973
Instytut Nauk Politycznych

Zainteresowania naukowe: demokratyzacja i procesy odwrotne, system polityczny Węgier, historia regionu Europy Środkowej.

Tomasz Kubin Tomasz Kubin

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ
tomasz.kubin@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Tomasz Kubin – adiunkt, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce; ukończył również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński).
Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, szczególnie integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak: system instytucjonalny Unii Europejskiej, Polska w UE, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE) oraz problematyka dotycząca Białorusi.

Joanna Kucharewicz Joanna Kucharewicz

dr Joanna Kucharewicz
joanna.kucharewicz@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Joanna Kucharewicz – posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną , nieletnimi oraz ich rodzinami. Zajmuje się diagnostyką oraz wspieraniem rodzin oczekujących na adopcję. Praktykuje, jako biegły sądowy psycholog w zakresie analizy treści zeznań dzieci.

Anna Kurzeja Anna Kurzeja

dr Anna Kurzeja
anna.kurzeja@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Anna Kurzeja – zainteresowania badawcze dotyczą takich zagadnień jak: czas wolny dzieci i młodzieży, dzieci ulicy w systemie profilaktyki, profilaktyka w odniesieniu do grup ryzyka, zagadnienia dotyczące problematyki uzależnień, trauma doświadczana w okresie wczesnodziecięcym i jej skutki w dorosłym życiu, udział zwierząt w rewalidacji osób niepełnosprawnych it
1998  – uzyskanie tytułu magistra pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych
2005 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
2011 – uzyskanie certyfikatu Specjalisty Terapii Uzależnień, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Marcin Langer Marcin Langer

mgr Marcin Langer
marcin.langer@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Marcin Langer: zainteresowania naukowe dotyczą obszarów:
– psychologia ewolucyjna, socjobiologia
– psychologiczne i socjologiczne aspekty religijności
– psychologia duchowości
– metodologia naukowa vs pseudonauka
– praktyka terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą trudną (autyzm, trauma, przemoc).

Miron Lakomy Miron Lakomy

dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ
miron.lakomy@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Miron Lakomy – absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (specjalizacja europejska) oraz stypendysta programu Erasmus na Université Paris Sud XI we Francji (semestr zimowy roku akademickiego 2006/2007). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (stosunki międzynarodowe) otrzymał z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (2010 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce (specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe) otrzymał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w 2016 r. na podstawie rozprawy: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw. Jest adiunktem w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.Dwukrotny stypendysta University of Cambridge (2011, 2018), visiting fellow w University of Oxford (2018) oraz w European University Institute we Florencji (2018). Odbywał konsultacje naukowe w Middle East Media Research Institute w Waszyngtonie (2018). Uzyskał nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich oraz pięciokrotnie indywidualne nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze. W ramach programu Erasmus LLP prowadził wykłady na Faculté de Droit et Science Politique, Université de Nice Sophia Antipolis we Francji (2013) oraz Facolti di Scienze Politiche, Universita Degli Studi di Napoli we Włoszech (2011). Zaangażowany w krajowe (NCN, OPUS 13) oraz międzynarodowe projekty naukowe (Faculty Research Program, finansowany przez rząd Kanady za pośrednictwem International Council for Canadian Studies w latach 2011-2012). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z cyberdżihadyzmem, bezpieczeństwem teleinformatycznym, a także uwarunkowaniami i geopolitycznymi implikacjami konfliktów zbrojnych (Afryka, Bliski Wschód, Azja Centralna, Europa). W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzą również kwestie związane z: walką informacyjną w cyberprzestrzeni, polityką zagraniczną i bezpieczeństwem Polski oraz Francji. Do 2018 r. opublikował 4 monografie i współredagował 4 prace zbiorowe. Jest autorem ponad 50 rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów naukowych, wydanych przez wiodące polskie (m.in. “Przegląd Zachodni”, “Studia Politologiczne”, “Politeja”, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”) i zagraniczne czasopisma naukowe (m.in. “Terrorism and Political Violence”, “Studies in Conflict & Terrorism”, “Perspectives on Terrorism”, “Central European Journal of International and Security Studies”). Pełni liczne funkcje naukowe oraz organizacyjne. Jest m.in.: ekspertem Instytutu Kościuszki w Krakowie, redaktorem tematycznym czasopisma “International and Security Studies” w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także jednym z twórców i koordynatorów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe UŚ. Koordynuje również współpracę naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego z: Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach, Szkołą Policji w Katowicach oraz Szkołą Policji w Pile. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia. Prowadzi także zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych.

Anna Latusek Anna Latusek

mgr Anna Latusek
anna.latusek@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Anna Latusek – psycholog, asystent i doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki wywierania wpływu w bliskich związkach, zazdrości w bliskich związkach, porzucania partnerów i utrzymywania ich przy sobie.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z Komunikacji Interpersonalnej, Laboratorium Umiejętności Społecznych, Treningu Interpersonalnego oraz Psychologii Społecznej i Społecznej Psychologii Stosowanej.

Karina Leksy Karina Leksy

dr Karina Leksy
karina.leksy@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Karina Leksy – od roku 2011 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki WNS UŚ w Katowicach. Ukończone 5-letnie studia magisterskie na WPiPs o specjalności Pedagogika Zdrowia. Studia doktoranckie realizowane na WNS UŚ w Katowicach, ukończone obroną pracy doktorskiej w roku 2010. Praca została napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. E. Syrek. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie FCE (potwierdzone certyfikatem). Prowadzi zajęcia dla studentów pedagogiki m.in. z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, a także seminaria licencjackie. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół następujących kwestii: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia; Znaczenie kultury popularnej dla jakości życia i zdrowia współczesnego człowieka; Dzieci i młodzież w kulturze cyfrowej – konteksty zdrowotne i pedagogiczne; Zdrowie populacji w kontekście współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych; Uzależnienia behawioralne.
Kwalifikacje zawodowe są poszerzane w ramach odbytych studiów podyplomowych:
1.Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Elementami Integracji Sensorycznej – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie;
2. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Ewa Leśniak-Berek Ewa Leśniak-Berek

dr Ewa Leśniak-Berek
ewa.lesniak-berek@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Ewa Leśniak-Berek – uczestniczka zespołów badawczych i autorka publikacji z zakresu problematyki związanej z procesem profesjonalizacji pracy socjalnej. Od 2005 r. nauczyciel akademicki, realizujący zajęcia dydaktyczne na kierunku socjologia, a od 2009 r. na kierunku praca socjalna, w zakresie:
• Pracy socjalnej w cyklu życia
• Superwizji pracy socjalnej
• Metodyki pracy socjalnej
• Pracy socjalnej z jednostką i rodziną
• Zarządzania projektami socjalnymi
• Pracy socjalnej z seniorami
• Podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

Barbara Lewicka Barbara Lewicka

dr Barbara Lewicka
barbara.lewicka@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Barbara Lewicka – socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Stopień doktora uzyskała w Uniwersytecie Jagiellońskim w 2012 roku. Zainteresowania badawcze wiąże z problematyką socjologii przestrzeni i miasta oraz socjologii sztuki.

Agnieszka Lewko Agnieszka Lewko

mgr Agnieszka Lewko
agnieszka.lewko@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Agnieszka Lewko – pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki. (przygotowanie dysertacji doktorskiej nt. Lokalny system wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa edukacyjno-rehabilitacyjna). Ukończone studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; wspomagania rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne i specjalista w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, kierownik w integracyjnej placówce wsparcia dziennego. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Zainteresowania naukowe: system wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu; sylwetka pedagoga specjalnego; seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną; potencjał rozwojowy u osób z niepełnosprawnościami; funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnościami w placówkach wspierających; wizerunek społeczno-kulturowy osób z niepełnosprawnościami.

Justyna Łapaj-Kucharska Justyna Łapaj-Kucharska

dr Justyna Łapaj – Kucharska
justyna.lapaj@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Justyna Łapaj – Kucharska – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych, uczestniczka kilku grantów uczelnianych i projektów naukowo-badawczych poświęconych zróżnicowanej tematyce z pogranicza mediów, teoretycznych aspektów demokracji, funkcjonowania Unii Europejskiej oraz relacji międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym wobec państw europejskich i pozaeuropejskich, Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu (ze szczególnym uwzględnieniem państwa Izraela), a także kultury żydowskiej.

Małgorzata Łączyk Małgorzata Łączyk

dr Małgorzata Łączyk
malgorzata.laczyk@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

-Magister Pedagogiki, specjalność, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, (Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2000r.)
-Absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacją Kadr w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego (2001r.)
-Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność: pedagogika twórczości (Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2006r.)
-Członkini Centrum Ekspresji Dziecięcej (od 2008 r.)
-Członkini Rady Instytutu Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach
(2 kadencje w latach 2012-2016 oraz 2016-20120).
-Członkini Zespołu Edukacji Elementarnej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2014 r.)
-Członkini zespołu realizującego eksperyment pedagogiczny o charakterze badawczo-innowacyjnym – Aktualizowanie potencjalności modalnych i twórczych uczniów klas I-III jako kompetencji kluczowych przez integralną ekspresję kulturową usytuowaną w sztukach wizualnych zatwierdzony i skierowany do realizacji przez Ministra Edukacji Narodowej 24 czerwca 2014 (DKOW.WEPW.5019.15.2014).
-Udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: „Kompetentny doradca zawodowy- podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli” (2015 r.)
-Członkini Komisji ds. Jakości na kierunku Arteterapia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ w Katowicach (od 2016r.)
Sekretarz Wydziałowej Komisji Konkursowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ w Katowicach (od 2016 r.)
-Koordynator projektu NCBiR: „Myśl odwrotnie i przewrotnie- kreacja i twórczość w odkrywaniu siebie i świata”. Identyfikator Konkursu: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 (od 2018 r.)
-Nauczyciel akademicki, sekretarz i współorganizator Festiwalu Ekspresji Dziecięcej organizowanego corocznie przez Zakład Pedagogiki i Ekspresji Dziecka.

Krzysztof Łęcki Krzysztof Łęcki

dr hab. Krzysztof Łęcki, prof. UŚ
krzysztof.lecki@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Krzysztof Łęcki – specjalizuje się w problematyce socjologii kultury, socjologii literatury i komunikacji społecznej. Od roku 1996 Redaktor działu filozofia/socjologia Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.
2008-2012 – Członek Rady Programowej Radia Katowice
2012-2016 – Członek Rady Programowej TVP Katowice
2016 – Członek Rady Programowej Radia Katowice

Anna Łobos Anna Łobos

dr n. hum. Anna Łobos
anna.lobos@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Anna Łobos:
– wykształcenie pedagogiczne, filologiczne, językoznawcze,
– autorstwo monografii naukowych i podręczników akademickich, artykułów naukowych, popularnonaukowych,
– wykonawca naukowych i dydaktycznych projektów unijnych,
– współorganizacja konferencji i projektów naukowo-dydaktyczno-artystycznych.

Krzysztof Maliszewski Krzysztof Maliszewski

dr hab. Krzysztof Maliszewski, prof. UŚ
krzysztof.maliszewski@us.edu.pl
tel. 32 3599 723 (710)
Instytut Pedagogiki

Krzysztof Maliszewski – pedagog. W latach 2015-2019 kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki.
Autor książek: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej (Katowice 2004), Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury (Toruń 2013), Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi” (Katowice 2015).
Współautor książki Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia, Kraków 2019 (wraz z D. Stępkowskim i B. Śliwerskim).
Współredaktor ukazującej się w latach 2005-2016 interdyscyplinarnej serii wydawniczej „Medium Mundi” (wraz z J. Kurkiem), w ramach której powstało dwanaście książek zbiorowych: Śląsk – miejsce spotkania (2005), Śląsk – kamień drogocenny (2006), Z tęsknoty za mistrzem (2007), Miasto i czas (2008), W przestrzeni dotyku (2009), Widma pamięci (2010), Zwierzęta i ludzie (2011), Przebaczenie (2012), Utrata. Wobec braku i ubywania (2013), Muzyka i wartości (20 Redaktor naukowy części monograficznej czasopisma „Chowanna” (2017, t. 1) zatytułowanej: Niebezpieczna humanistyka – wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji.
Autor artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Colloquia Communia”, „Kultura Współczesna”, „Chowanna”, „Kwartalnik Pedagogiczny”, „Studia Edukacyjne”, „Pedagogika Kultury”, „Paedagogia Christiana”, „Edukacja Dorosłych”, „Forum Oświatowe”, „Forum Pedagogiczne”, „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, „Studia z Teorii Wychowania”, „Er(r)go”, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”).
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce pedagogiki kultury, pedagogice filozoficznej (zwłaszcza aksjologicznych i antropologicznych aspektach wychowania), historii myśli pedagogicznej oraz hermeneutycznych podstawach humanistyki.

Eugenia Mandal Eugenia Mandal

prof. dr hab. Eugenia Mandal
eugenia.mandal@us.edu.pl
tel. 32 3599771 (sekretariat)
Instytut Psychologii

Eugenia Mandal – profesor psychologii. Pracuje w Uniwersytecie w Instytucie Psychologii, w przeszłości Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej.
Zajmuje się psychologią społeczną, psychologią bliskich związków, rodziną i małżeństwem, kobiecością i męskością, psychologią wpływu społecznego oraz psychologią władzy. Prowadzi badania m.in. nad atrakcyjnością, adonizacją, władzą, wywieraniem wpływu i dynamiką stanów emocjonalnych w bliskich związkach. Autorka, współautorką, redaktorka 17 książek i ponad 180 artykułów naukowych. m.in. Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią (2000, 2004); Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe (2003); Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach (2008); Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych (2015), Na smyczy miłości czyli o manipulacji w bliskich związkach (2016); Współczesne problemy socjalizacji (1995), Tożsamość społeczno-kulturowa płci (2005); W kręgu gender (2007); Masculinity and femininity in everyday life (2012). Autorka kwestionariuszy do pomiaru taktyk wywierania wpływu w bliskich związkach.
Założycielka i prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Bliskich Związków. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, Zespołu Badania Wpływu Społecznego, European Association of Social Psychology, European Network on Conflict, Gender, and Violence. Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Social Psychological Bulletin, Current Issues in Personality Psychology, Polish Journal of Applied Psychology, The New Educational Review (Subject Editor – Psychology), Chowanna – (Subject Editor – Social Psychology), Horyzonty Psychologii.

Witold Mandrysz Witold Mandrysz

dr Witold Mandrysz
witold.mandrysz@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Witold Mandrysz – adiunkt w Studium Pracy Socjalnej, Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2007roku. Brał udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych i edukacyjnych. Regularnie realizuje zajęcia dydaktyczne w FH-Campus Wien, Austria, Ostravska Univerzita, Czechy i Debreceni Egyetem (Uniwersytet w Debreczynie), Węgry. Główne obszary zainteresowań badawczych to: dialog obywatelski, partycypacja, kapitał społeczny, organizowanie społeczności lokalnej, ekonomia społeczna, praca socjalna, mniejszości etniczne i kulturowe, itp.

Magdalena Marekwia Magdalena Marekwia

mgr Magdalena Marekwia
magdalena.marekwia@us.edu.pl
tel. 32 359 9760
Instytut Pedagogiki

Magdalena Marekwia – asystent w Instytucie Pedagogiki. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie Pedagogiki. Absolwentka studiów I i II st. Magister pedagogiki. Zainteresowania naukowe: edukacja matematyczna.

Maciej Marmola Maciej Marmola

dr Maciej Marmola
maciej.marmola@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Maciej Marmola – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracował przy realizacji ogólnopolskich projektów badawczych (m.in. badania elektoratu w ramach projektu “Preferencje Polityczne” – 7 edycji, “Gra o regiony. Wybory do Sejmików Wojewodztw” – 2 edycje). Współautor koncepcji i realizator serii dokumentalnej Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich realizowanej we współpracy Muzeum Powstań Śląskich oraz Muzeum Historii Polski (seria otrzymała prestiżowy tytuł Wydarzenia Historycznego Roku 2016 w kategorii Edukacja i Multimedia). Scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych emitowanych na antenach ogólnopolskiej telewizji. Pełni funkcję rzecznika prasowego Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Beata Mazepa-Domagała Beata Mazepa-Domagała

Dr hab. Beata Mazepa- Domagała, prof. UŚ
beata.mazepa.domagala@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Przebieg pracy naukowej:
– 1988 – Magister nauczania początkowego: Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika Wczesnoszkolna;
– 1998 – Doktor nauk humanistycznych: Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika, Treści przekazów informacyjnych polskich czasopism ogólnopedagogicznych w okresie transformacji ustrojowej 1989-1998;
– 2011 – Doktor habilitowany: Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika, Upodobania obrazowe dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej.

Pełnione funkcje wraz ze wskazaniem podmiotu i okresu sprawowania tych funkcji:
– Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kadencja 2012-2016; 2016-2019
– Członkini Senackiej Komisji Kształcenia (2012-2019)
– Członkini Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia (2012-2019)
– Członkini Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (2018-2019)
– Członkini Rady Kolegium MISH (2012-2016); Członkini Rady Kolegium ISM
– Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. opracowania programów studiów kier. Pedagogika; Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
– Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. dostosowania programów studiów do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)
– Przewodnicząca Wydziałowej Komisji do rozstrzygania i opiniowania spraw związanych z rozliczeniem punktów ECTS studentów odbywających studia w ramach programów Most i Socrates Erasmus (kadencja 2012-2016)
– Członkini Wydziałowej Komisji Zarządczej (2012-2016; 2016-2019)
– Członkini Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku ak. 2015/16; 2016/17; 2017/18;
– Wiceprzewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku ak. 2018/2019
– Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Kandydatów spoza UE w roku ak. 2014/15; 2015/16; 2017/18; 2018/19
– Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. mobilności kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu Erasmus Plus (2014 2019)
– Przewodnicząca Wydziałowej Komisji do przeprowadzania oceny działalności organizacyjnej w latach 2010-2013 nauczycieli akademickich
– Kierownik form kształcenia ustawicznego przy Studium Podyplomowym
w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach (1998 -2005)
Kształcenie kadry naukowej
Opracowanie recenzji w przewodzie doktorskim
– 2012r. Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Iwony Skrzypczyk-Sikory nt. „Postawy nauczycieli i rodziców wobec uczniów romskich a ich osiągnięcia szkolne”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiegow Katowicach
Opracowanie recenzji w przewodzie/postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
– 2014r. – Ocena dorobku naukowego dr. Marcina Musioła przygotowana w ramach zasad postępowania habilitacyjnego określonego w Ustawie z dnia 14.03 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r.
– 2016r. – Ocena dorobku naukowego dr Anny Jakubowicz-Bryx przygotowana w ramach zasad postępowania habilitacyjnego określonego w Ustawie z dnia 14.03 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytulew zakresie sztuki oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r.

Marek Mazur Marek Mazur

dr hab. Marek Mazur, prof. UŚ
marek.mazur@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Marek Mazur – pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki komunikowania politycznego, zwłaszcza profesjonalizacji (w tym marketingu politycznego) i mediatyzacji partii politycznych oraz kampanii wyborczych (w tym zagadnień związanych z relacjonowaniem polityki w mediach informacyjnych i komunikowaniem wyborczym w nowych mediach). Autor lub współautor pięciu monografii (m.in.: Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014; M. Kolczyński, M. Mazur, Broń masowego wrażenia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009), współredaktor trzech publikacji (m.in. A. Hess, M. Mazur /red./, Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012) oraz autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach.

Agnieszka Miarka Agnieszka Miarka

mgr Agnieszka Miarka
agnieszka.miarka@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Agnieszka Miarka – asystent w Instytucie Nauk Politycznych. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie nauk o polityce. Magister politologii (spec. współczesne stosunki międzynarodowe).
W trakcie studiów pełniła rolę przewodniczącej Koła Stosunków Międzynarodowych oraz jest współzałożycielką Doktoranckiego Koła nauk o Polityce. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych. Członkini Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia na kierunkach Politologia, Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, Doradztwo Polityczne i Publiczne. Autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych i publikacjach zbiorowych z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. Specjalizuje się w następujących obszarach: separatyzmy na obszarze poradzieckim, Kaukaz Południowy w stosunkach międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem polityki Armenii), polityka zagraniczna państw Europy Wschodniej, konflikty zbrojne, interwencje zbrojne ze względów humanitarnych.

Marek Migalski Marek Migalski

dr hab. Marek Migalski, prof. UŚ
marek.migalski@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Marek Migalski: pisarz, naukowiec, publicysta, reduktarianin.
Obszary badawcze:
• Narody i nacjonalizm
• Polityka a neurobiologia, kognitywistyka i prymatologia
• Partie i systemy partyjne
• Polska polityka wewnętrzna
• Polityka europejska
• Teoria demokracji

Mirosław Kisiel Mirosław Kisiel

dr hab. Mirosław Kisiel
miroslaw.kisiel@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Mirosław Kisiel, dr hab., adiunkt Instytucie Pedagogiki, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor jest specjalistą w zakresie edukacji muzycznej, muzykoterapii w edukacji, emisji głosu dla nauczycieli oraz tańca. Aktywnie pracuje na rzecz stowarzyszeń naukowych tj.: Polska Sekcja ISME International Society for Music Education (Warszawa); Polskie Towarzystwo im. E.E. Gordona (Bydgoszcz) oraz Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich (Wrocław). Jest również rzeczoznawcą podręczników i konsultantem z zakresu edukacji muzycznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Marian Mitręga Marian Mitręga

dr hab. Marian Mitręga, prof. UŚ
marian.mitrega@us.edu.pl
Instytut nauk Politycznych

Marian Mitręga – politolog i ekonomista lat 67. Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w zakresie prywatyzacji, ekspert PKA.
Autor ponad 100 artykułów w tym 5 monografii z zakresu polityki społecznej. Znawca społecznych problemów Górnego Śląska.

Patrycja Młynek Patrycja Młynek

dr Patrycja Młynek
patrycja.mlynek@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Zainteresowania badawcze:
– współudział rodziców w edukacji dzieci i młodzieży,
– wdrażanie efektywnej współpracy rodziców i nauczycieli,
– wspieranie rodziców przez placówki oświatowe w procesie wychowania dzieci i młodzieży,
– diagnoza psychopedagogiczna w pracy nauczyciela.

Krystyna Moczia Krystyna Moczia

dr n. hum. Krystyna Moczia
krystyna.moczia@us.edu.pl
tel. 32 3599724
Instytut Pedagogiki

Krystyna Moczia:
– praktyk i teoretyk w zakresie pedagogiki leczniczej/terapeutycznej;
– autorka i/lub współautorka ok. 50 artykułów/rozdziałów w pracach zwartych (w tym kilka obcojęzycznych), 10 artykułów opublikowanych w punktowanych czasopismach naukowych, redaktor (2) i współredaktor (1) publikacji monograficznej;
– członek HOPE (Hospital Organisation od Pedagogues in Europe);
– z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki UŚ od grudnia 2014 do września 2017.

Rafał Muster Rafał Muster

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ
rafal.muster@us.edu.pl
tel. 32 359 18 89
Instytut Socjologii

Rafał Muster:
– Doktorat w 2004 roku na podstawie rozprawy: Zarządzanie potencjałem społecznym w instytucji finansowej – na przykładzie ING BSK SA
– Habilitacja w 2016 roku na podstawie monotematycznego cyklu publikacji: Procesy zachodzące na rynku pracy – ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. Diagnoza kategorii osób defaworyzowanych na rynku pracy.
Koordynator merytoryczny i uczestnik licznych projektów badawczych – także współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – związanych z analizami procesów zachodzących na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Autor ośmiu opublikowanych raportów z badań rynku pracy oraz ponad stu artykułów z problematyki rynku pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik licznych konferencji – o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Cyklicznie współpracujący z publicznymi służbami zatrudnienia oraz samorządem wojewódzkim.

Tomasz Nawrocki Tomasz Nawrocki

dr. hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ
tomasz.nawrocki@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Tomasz Nawrocki –  z urodzenia bielszczanin, z wyboru katowiczanin, socjolog miasta. Adiunkt z habilitacją w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, którego jest od 2016 roku Dyrektorem. Koordynator do spraw studentów w Kolegium ISM. Od lat samodzielnie lub z Krzysztofem Bierwiaczonkiem prowadzi badania nad miastami śląskimi. Ostatnio jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim tożsamości miast. Przygotowuje badania monograficzne zbiorowości mieszkańców katowickiej Superjednostki. Kontynuator badań Józefa Chałasińskiego w osadzie “Kopalnia” (Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej na Górnym Śląsku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006). Autor lub współautor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych przede wszystkim tematyce miejskiej i regionalnej. Obserwator procesów społecznych dokonujących się na Górnym Śląsku.

Edyta Nieduziak Edyta Nieduziak

dr Edyta Nieduziak
edyta.nieduziak@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Edyta Nieduziak– doktor nauk humanistycznych Pedagog, oligofrenopedagog, teatrolog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Zajmuje się zastosowaniem ekspresji artystycznej i twórczości, zwłaszcza teatralnej, w procesach terapeutycznych i rozwojowych. Autorka publikacji z tego zakresu. Członkini Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka oraz Sekcji Naukowej Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz organizacjami pozarządowymi:w przygotowywaniu oraz realizacji projektów skierowanych do osób zagrożonych marginalizacją. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podczas których wykorzystuje doświadczenie wyniesione z własnej pracy pedagogicznej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek terapeutycznych (wtz, śds, świetlice socjoterapeutyczne).

Marta Niemiec Marta Niemiec

dr Marta Niemiec
marta.niemiec@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Marta Niemiec – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, praktyk (szkoła podstawowa, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlica terapeutyczna). Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół następujących obszarów: diagnoza i terapia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, społeczne konteksty funkcjonowania osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, inkluzja społeczna i edukacja inkluzyjna, nauczanie i wychowanie osób niepełnosprawnych (głównie z niepełnosprawnością wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami w zachowaniu, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), problematyka funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnościami, historyczne uwarunkowania i tradycje a współczesna teoria i praktyka pedagogiki specjalnej, interdyscyplinarność pedagogiki inkluzyjnej (współczesne obszary wyzwań – diversity studies, animal studies).

Andrzej Niesporek Andrzej Niesporek

dr. hab. Andrzej Niesporek, prof. UŚ
andrzej.niesporek@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Andrzej Niesporek – socjolog, specjalista w zakresie ogólnej teorii socjologicznej, socjologii problemów społecznych oraz pracy socjalnej w tym szczególnie metody organizowania społeczności lokalnej.
Autor, współautor i współredaktor 17 książek oraz autor i współautor 75 artykułów.

Róża Norström Róża Norström

dr. n. społ. Róża Norström
roza.norstrom@us.edu.pl
tel. 32 3591761
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Róża Norström – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka kilkunastu publikacji w języku polskim, angielskim i szwedzkim z zakresu mediów i komunikowania społecznego oraz nauk o polityce. Od 2014 roku współpracuje z czasopismem naukowym Central European Journal of Communication, gdzie pełni rolę koordynatora zgłoszeń.

Monika Noszczyk-Bernasiewicz Monika Noszczyk-Bernasiewicz

dr Monika Noszczyk-Bernasiewicz
monika.noszczyk-bernasiewicz@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Monika Noszczyk-Bernasiewicz – doktor, pedagog społeczny i resocjalizacyjny, obecnie adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wcześniej pracowała jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach. Obszarem zainteresowań badawczych ww. są: problemy społeczne, a przede wszystkim przestępczość nieletnich, niedostosowanie społeczne oraz funkcjonowanie środowisk rodzinnych (rodzin generacyjnych) nieletnich wychowanków przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; instytucjonalne wsparcie udzielane wychowankom placówek resocjalizacyjnych; podejmowane reakcje sądowe wobec nieletnich – orzekane wobec nich środki; resocjalizacja instytucjonalna – realizowane programy resocjalizacji nieletnich w ww. placówkach; symptomatologia przestępczości nieletnich – rozmiary i struktura przestępczości nieletnich – tendencje i dynamika demoralizacji, czynów karalnych, wieku, płci, miejsca zamieszkania). Jest autorką ponad 40. artykułów naukowych oraz 4 prac zwartych: monografii autorskiej pt.: Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji (Katowice 2010); monografii współautorskiej wraz z M. Bernasiewiczem pt.: Family Life and Crime. Contemporary Research and Essays (Katowice 2017); współredaktorką wraz z B. Kromolicką i A. Radziewicz-Winnickim książki Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku. Przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych (Katowice 2007) a także współredaktorem wraz z M. Bernasiewiczem pracy zbiorowej zatytułowanej Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce (Katowice 2018). Od 2012 roku członkini Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN oraz Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej KNP PAN. Uczestniczka ponad 40 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Anna Nowak Anna Nowak

prof. dr hab. Anna Nowak
anna.nowak@us.edu.pl
Instytutu Pedagogiki

Anna Nowak – pedagog i prawnik. Ma doświadczenie w pracy w sądzie w charakterze sekretarza, w szkole specjalnej- w charakterze nauczyciela nauczania indywidualnego i w uczelniach wyższych publicznych i niepublicznych – na stanowisku wykładowcy. 7 lat na stanowisku prodziekana na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (do spraw studentów zaocznych i do spraw Nauki), kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie w pracy w Komisjach Senackich UŚ i w licznych komisjach Wydziałowych m.in. dotyczących podziału środków na badania naukowe. Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu badań studentów i doktorantów w ramach prowadzonych seminariów.

Dorota Nowalska-Kapuścik Dorota Nowalska-Kapuścik

dr Dorota Nowalska-Kapuścik
dorota.nowalska-kapuscik@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Dorota Nowalska-Kapuścik – profil naukowy poparty doświadczeniem praktycznym w zakresie polityki senioralnej, badania wzorów zaradności społecznej, wzorów i zachowań konsumpcyjnych, uczestniczka i koordynatorka projektów wpisujących się we w/w tematykę, autorka , redaktorka i współredaktorka ponad 100 artykułów krajowych i zagranicznych.

Michał Ochwat Michał Ochwat

dr Michał Ochwat
michal.ochwat@us.edu.pl
Instytut Nauk Prawnych

Michał Ochwat – w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się w sposób naukowy i praktyczny problematykami: prawa rynku finansowego, nadzoru finansowego, stabilności finansowej, bankowości, finansów, prawa spółek oraz prawo Unii Europejskiej.

Tomasz Okraska Tomasz Okraska

dr Tomasz Okraska
tomasz.okraska@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Tomasz Okraska – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe w Azji Południowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej oraz problemy wewnętrzne państw tego regionu.

return to top