Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Angelika Pabian Angelika Pabian

dr Angelika M. Pabian
angelika.pabian@us.edu.pl

Angelika M. Pabian – Specjalizuje się w problematyce zarządzania marketingiem, w szczególności ukierunkowania rynkowego organizacji non-profit,w tym szkół wyższych. Autorka wielu publikacji naukowych z tego zakresu. Nauczyciel akademicki wykorzystujący niestandardowe metody kształcenia takie jak: tutoring czy Learning By Developing, współpracujący ze studentami również w ramach pozaprogramowych zajęć, tj. sekcje naukowe czy koła naukowe, dzieląc się swoją marketingową pasją.
Równolegle do kształcenia uniwersyteckiego, prowadzi warsztaty marketingowe, szkolenia i kursy przygotowujące do konkursów oraz certyfikacji.
Projekty edukacyjne realizuje wraz z aktywną młodzieżą akademicką oraz nieakademicką, chcącą wyjść poza schematy standardowych form kształcenia. Współpracowała m.in. z licealistami, studentami oraz słuchaczami studiów podyplomowych. Cennym doświadczeniem była również realizacja projektów edukacyjnych wraz z przedstawicielami praktyki gospodarczej.

Mateusz Paliga Mateusz Paliga

mgr Mateusz Paliga
mateusz.paliga@us.edu.pl
tel. 32 359 9731
Instytut Psychologii

Mateusz Paliga– absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna). Obecnie finalizuje prace nad rozprawą doktorską o wydajności pracy, satysfakcji z pracy i sprawiedliwości organizacyjnej. Posiada certyfikat z zakresu negocjacji (2011) oraz zarządzania zmianą w praktyce (2019). Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym: Zjazdach Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (2016/2018), International Conference on Sustainable Well-being at Work (2016), Small Group Meeting of European Association of Work and Organizational Psychology (2013), konferencji “Women at the top. What happens when women have more power and influence?” (2015) oraz konferencjach nauk społecznych, humanistycznych i technicznych (2016/2017/2018). Jest autorem i współautorem polskich i zagranicznych publikacji m. in. z zakresu władzy i wpływu kierowniczego, inteligencji emocjonalnej, wydajności pracy, zaufania w relacjach interpersonalnych oraz zaangażowania w pracę.

Agnieszka Pasztak-Opiłka Agnieszka Pasztak-Opiłka

dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opiłka
agnieszka.pasztak@us.edu.pl
tel. 32 3599 732
Instytut Psychologii

Agnieszka Pasztak-Opiłka – adiunkt w Instytucie Psychologii. Koordynator przedmiotów: Diagnoza psychologiczna (3 rok, psychologia), Zastosowanie skali Inteligencji Stanford- Binet 5 w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży (F6 – 5 rok, psychologia; posiada uprawnienia do szkolenia w zakresie stosowania skali) oraz Zachowania żywieniowe – ich uwarunkowania oraz związek z funkcjonowaniem systemów rodzinnych (seminarium magisterskie dla 4 i 5 roku, psychologia). Psycholog kliniczny, od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi i z ich rodzicami w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci od trzeciego miesiąca życia, w diagnozie dzieci starszych i młodzieży. Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe. Odbyła liczne szkolenia z zakresu pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z trudnościami neurorozwojowymi, objawami i chorobami somatycznymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania i objawami lękowymi. Oprócz praktyki klinicznej posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń (wykłady, warsztaty) dla różnych grup zawodowych. Jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia PTP oraz Członkiem Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA, działającej przy Biurze Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość w Warszawie. Od wielu lat zasiada w Jury Ogólnopolskiego Konkursu Słoneczniki na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci (rejon Śląsk). Od lat reprezentuje w mediach Uniwersytet Śląski jako ekspert w dziedzinie psychologii (prasa, radio, telewizja).

Sabina Pawlas-Czyż Sabina Pawlas-Czyż

dr hab. Sabina Pawlas-Czyż, prof. UŚ
sabina.pawlas-czyz@us.edu.pl
tel. 32 2591724
Instytut socjologii

Sabina Pawlas-Czyż – jest autorką dwóch monografii, współredaktorką trzech prac zbiorowych. Opublikowała 58 artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach naukowych i monografiach.
Pierwsze publikacje, w tym pierwsza autorska monografia zogniskowane były wokół obszaru komunikowania medialnego, jednak zainteresowania naukowe rozwijane w trakcie pracy naukowo-dydaktycznej na kierunku Praca Socjalna, związane m.in. ze zgłębianiem wiedzy dotyczącej metodyki pracy socjalnej w odpowiedzi na zróżnicowane problemy społeczne, skupiły się na problematyce, której wiodącym tematem na przestrzeni lat stały się:
w obszarze tym podejmowano:
• problematykę osób zależnych oraz ich rodzin:
problematykę wieku senioralnego
problematykę społecznego funkcjonowania osób z niepełną sprawnością
problemy osób chorych przewlekle, osób chorych terminalnie
• problemy społeczne rozpatrywane w kategoriach sytuacji kryzysowych: doświadczenie bezrobocia, ubóstwa i przemocy.
II. Praca socjalna z rodziną i kształcenie do pracy socjalnej z rodziną ukierunkowane na wsparcie opiekunów i osób zależnych.
III. Jednostkowe i społeczne doświadczenie choroby onkologicznej.
Osoba chora i opiekun nieformalny jako podmiot profesjonalnej pracy socjalnej, czyli onkologiczna praca socjalna
Linia rozwoju moich naukowych zainteresowań biegła od różnych kategorii problemów społecznych, wśród których szczególną uwagę poświęcono problemom osób zależnych: osobom z niepełną sprawnością, osobom przewlekle i terminalnie chorym, osobom w wieku senioralnym. Rozpatrywane były głównie w nurcie ekosystemowym, bliskim mi w większości podejmowanych rozważań. Stąd też w orbicie moich poznawczych zainteresowań znalazła się rodzina osób doświadczających zróżnicowanych sytuacji kryzysowych i ich najbliższe otoczenie społeczne. Odpowiedzi związanych z organizacją profesjonalnych działań wspierających w konfrontacji z sytuacjami przerastającymi możliwości jednostki i rodziny poszukiwałam między innymi w metodzie pracy socjalnej z rodziną i w rozwijaniu środowiskowej pracy socjalnej. Swą uwagę kierowałam też w stronę możliwości kształcenia i dokształcania pracowników socjalnych do pracy z rodziną, co miało odzwierciedlenie nie tylko na stronach publikowanych tekstów, ale stanowiło jednocześnie obszar mojej aktywności organizacyjnej i dydaktycznej. W ramach Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny kierowałam merytoryczną stroną prowadzonych kursów, angażowałam się w opracowanie programu zajęć, prowadzenie zajęć dydaktycznych poświęconych realizacji pracy socjalnej z różnymi kategoriami klientów: z niepełną sprawnością, doświadczających przemocy, cierpiących na zaburzenia psychiczne, z osobami bezrobotnymi i uzależnionymi.
Wśród problemów dotykających jednostki i rodziny szczególną uwagę zwróciłam na obszar choroby zagrażającej życiu. Początkowo rozwijałam znajomość problematyki choroby terminalnej w rodzinie, a poszukiwania istniejących w naszym kraju rozwiązań pomocowych wiodły głównie ku ruchowi paliatywno-hospicyjnemu oraz działalności organizacji pozarządowych. Rozpoczęłam zatem eksplorowanie tematyki związanej z możliwościami podejmowania działań wspierających rodzinę w kryzysie choroby onkologicznej w ramach pracy socjalnej. Działalność tego typu pozostawała poza głównym nurtem zarówno pomocy społecznej jak i pracy socjalnej, tak w sferze działań praktycznych, jak i w obszarze zainteresowań akademickich. Wieloletnie zainteresowania psychospołecznymi aspektami chorób onkologicznych, widzianymi z perspektywy jednostek, rodzin i społeczeństwa ewoluowały w kierunku problematyki podnoszenia jakości życia w obliczu choroby nowotworowej, stawiając w centrum zainteresowania postać opiekuna nieformalnego osoby chorującej onkologicznie. Uwagę z wcześniejszego zainteresowania terminalną fazą choroby przeniosłam na całą trajektorię choroby od okresu okołodiagnostycznego, przez fazy procesu leczenia i rehabilitacji, okres remisji, życia po raku oraz w sytuacji wznowy choroby i okresu u schyłku życia. Rozpoznając w sposób gruntowny poszczególne obszary potrzeb i trudności opiekunów nieformalnych osób chorujących onkologicznie, zmieniających się w zależności od etapu choroby stopniowo rozwijałam zainteresowanie optymalnym systemem kompleksowego wsparcia. W ten sposób podjęłam refleksję, nie podejmowaną do tej pory w naszym kraju na szerszą skalę, nad możliwościami stosowania onkologicznej pracy socjalnej, odpowiadającej na zmiany powodowane przez chorobę i jej leczenie w sferze funkcjonowania psychospołecznego opiekunów i osób chorych dla umożliwienia im możliwie jak najlepszego realizowania dotychczasowych ról społecznych. Problematyka rozwijana przeze mnie na łamach publikacji w ostatnich latach (od 2009 roku), wpisuje się w cele procesu społecznej normalizacji choroby, podejścia promowanego m.in. przez Susan Sontag, podkreślającego potrzebę spostrzegania choroby jako stanu, który może być odbierany jako spodziewany, naturalny, stanowiący immanentną cechę egzystencji każdej jednostki. Świadomość nieuniknionego charakteru choroby, pewności znalezienia się w sytuacji konfrontacji z nią, gdzie zasadniczą niewiadomą jest czas jej wystąpienia, może stanowić istotny czynnik normalizowania tego doświadczenia. Normalizowanie choroby jest warunkiem otwartości na wiedzę dotyczącą wszelkich jej aspektów.
Utrwalenie w szerszej społecznej świadomości obrazu choroby jako integralnego elementu ludzkiej biografii może stanowić siłę potrzebną do prowadzenia otwartej, konstruktywnej debaty publicznej na temat rzeczywistych zadań w obszarze wsparcia osób chorych onkologicznie i ich opiekunów. To ważny krok w budowaniu porozumienia na rzecz wywierania presji na społeczne systemy, by wywiązywały się z roli organizowania profesjonalnego wsparcia dla chorujących i wspierających.
W 2018 roku ukazała się monografia mojego autorstwa „Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie.
Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia opiekunów nieformalnych osób chorych onkologicznie.
Przyczynek do refleksji nad onkologiczną pracą socjalną”, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
Zawarte na łamach książki refleksje stanowią wynik rozważań prowadzonych w obrębie perspektyw teoretycznych i analiz badawczych, kluczowych dla pogłębienia dociekań nad rozwojem profesjonalnego wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad onkologicznie chorym członkiem rodziny.
W działalności dydaktycznej wykorzystuje przygotowanie akademickie z zakresu psychologii i socjologii; jest zaangażowana w prowadzenie wykładów i seminariów specjalizacyjnych z kilkunastu przedmiotów. Zajęcia dydaktyczne realizuje na kierunkach: praca socjalna, socjologia, socjologia reklamy i komunikacji społecznej, politologia, dziennikarstwo:
1) Rozwój człowieka w cyklu życia
2) Działania interpersonalne w pracy socjalnej
3) Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej
4) Interwencja kryzysowa
5) Socjologia małżeństwa i rodziny
6) Trening interpersonalny
7) Aksjologia w pracy socjalnej
8) Psychologiczne aspekty mediacji i negocjacji
9) Projekt socjalny
10) Seminarium dyplomowe/ Seminarium magisterskie
11) Psychologiczne aspekty reklamy
12) Psychologia społeczna z elementami psychologii ogólnej
13) Wprowadzenie do psychologii
14) Psychologia komunikowania medialnego
Jest promotorką ponad 20-tu prac licencjackich.
Występowała w roli konsultanta prac dyplomowych Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Sabina Pawlik Sabina Pawlik

dr Sabina Pawlik
Sabina.pawlik@us.edu.pl
Instytut Pedagogik
i
Sabina Pawlik– doktor, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą udziału osób z niepełnosprawnościami w kulturze i sztuce, społeczno-kulturowych kontekstów niepełnosprawności, przemian współczesnej pedagogiki specjalnej, uczestnictwa społecznego i aktywizmu osób z niepełnosprawnościami. W 2007 roku uzyskała tytuł magistra pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W roku 2017 uzyskała stopnień doktora nauk społecznych. Jest autorką kilkunastu opracowań naukowo-badawczych opublikowanych w recenzowanych monografiach i czasopismach naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej.
Pełni funkcję z-ca Dyrektora Kierunku: Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jest koordynatorem wydziałowym ds. dostępności.

Mateusz Penczek Mateusz Penczek

dr Mateusz Penczek
mateusz.penczek@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

1999 – magister psychologii (Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ);
2001 – magister filozofii (Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny UJ);
2010 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Wydział Filozoficzny UJ);
od 2013 – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki UŚ.

Irena Polewczyk Irena Polewczyk

dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ
irena.polewczyk@us.edu.pl
tel. 323599762
Instytut Pedagogiki

Irena Polewczyk – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda dyplomowany. Teoretyk i praktyk w dziedzinie logopedii. Prowadzi od wielu lat badania w zakresie mowy i percepcji słuchowej dzieci. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Jest autorką 80 artykułów/rozdziałów monograficzncyh z zakresu logopedii i pedagogiki oraz autorką lub współautorką 7 książek w tym najważniejszej zatytułowanej – „Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym”. Od wielu lat oprócz działalności dydaktyczno-naukowej w szkołach wyższych, zajmuje się praktyką diagnostyczną i terapeutyczną w zakresie logopedii. Jej zainteresowania terapeutyczne ukierunkowane są szczególnie na pracę z małymi dziećmi z zaburzoną mową oraz dysfunkcjami w rozwoju, jak również terapią osób dorosłych. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje stymulowanie funkcji oro-facjalnych dla uzyskania poprawnej artykulacji u dzieci oraz własny program rozwoju percepcji słuchowej. Ostatnie zainteresowania badawcze ukierunkowane są na funkcjonowanie dzieci z CAPD w szkole oraz zagadnienia halsu i jego wpływu na człowieka.

Katarzyna Ponikowska Katarzyna Ponikowska

dr Katarzyna Ponikowska
katarzyna.ponikowska@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Katarzyna Ponikowska – uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Zorganizowała dwie konferencje dotyczące problemów zrównoważonego rozwoju oraz opublikowała kilkanaście artykułów poruszających tę tematyka. Kilkukrotnie odbywała staże naukowo-dydaktyczne w Uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Grecji, Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech.
Realizowane projekty dotyczyły m.in. następujących zagadnień:
– rola kultury i sektorów kreatywnych w osiągnięciu Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 roku
– benchmarking jako narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast
– praktycznych teorie dotyczących konsumpcji
– kulturowe aspekty biznesu międzynarodowego
– testowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

Hanna Przybyła-Basista Hanna Przybyła-Basista

dr hab. Hanna Przybyła-Basista, prof. UŚ
hanna.przybyla-basista.@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Hanna Przybyła-Basista – profil naukowy poparty wieloletnim doświadczeniem badawczym obejmuje następującą problematykę:
• Dobrostan psychiczny i sposoby jego pomiaru
• Zasoby indywidualne jednostki pomocne w procesie adaptacji do zmian życiowych (np. ego-resiliency) i ich pomiar
• Znaczenie wsparcia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia rodzinnego/ partnerskiego, dla procesów adaptacyjnych i ich pomiar
• Wyznaczniki dobrostanu psychicznego jednostek w procesie adaptacji kryzysowej i pokryzysowej
• Konceptualizacja skuteczności procesu mediacji rodzinnych w procesie rozwodowym i porozwodowym, ze szczególnym uwzględnieniem gotowości stron do mediacji
• Adaptacja do warunków polskich szeregu narzędzi pomiaru m.in: Oksfordzkiego Kwestionariusza Szczęścia (OHQ-23), Kwestionariusza Ego-Resiliency (ER89-R-12), Kwestionariusza Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (MSPSS), Kwestionariusz Wsparcia Otrzymywanego w Bliskim Związku (SIRRS-R), Inwentarza Przekonań nt. Powtórnego Małżeństwa (IPPM), Kwestionariusza Postaw wobec Macierzyństwa i Ciąży (PRE-MAMA), Skali Satysfakcji Seksualnej Kobiet (SSS-W), Kwestionariusza Stresu Rodzicielskiego (PSS), Inwentarza Zachowań Dziecka Eyberg (ECBI), Skali Codziennej Współpracy Rodzicielskiej (D-COP-R), Kwestionariusza Zadowolenia z Życia Rodzinnego (SWFL) i innych
• Wszystkie prace adaptacyjne nad właściwościami psychometrycznymi kwestionariuszy w warunkach polskich były i są prowadzone we współpracy z poszczególnymi członkami zespołu w trakcie realizacji konkretnych projektów badawczych.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 70 prac, w tym 2 monografie naukowe. W latach 2008-2019 opublikowano 41 prac:
– 35 artykułów w czasopismach naukowych m.in.: Journal of Psychosomatic Research, Journal of Divorce & Remarriage, Current Issues in Personality Psychology, Health Psychology Report, Polskie Forum Psychologiczne, Czasopismo Psychologiczne
– 6 rozdziałów w monografiach zbiorczych.

Do osiągnięć naukowych należy też zaliczyć:
– opiekę naukową nad doktoratami, w tym: 2 przewody doktorskie zakończone obroną (oba z wyróżnieniem zarówno za pracę doktorską, jak i przebieg obrony), 4 przewody doktorskie niezakończone (1 praca doktorska po pozytywnych recenzjach; 3 prace w trakcie opracowania wyników lub na etapie badań).

Robert Pyka Robert Pyka

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
robert.pyka@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Robert Pyka – od 2019 roku Prodziekan ds. badań i umiędzynarodowienia na Wydziale Nauk Społecznych.
Założyciel i przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. W swoich badaniach mieszczących się w obrębie socjologii i antropologii polityki koncentruje się głównie na problematyce związanej z kondycją i przyszłością państwa oraz ewolucji pozycji jego struktur terytorialnych w perspektywie globalizacji, metropolizacji oraz demokracji i współrządzenia (governance). W ostatnich latach skoncentrował swoje badania przede wszystkim na funkcjonowaniu obszarów metropolitalnych i metropolii w Polsce, we Francji oraz w Kanadzie.

Aleksandra Pyrzyk-Kuta Aleksandra Pyrzyk-Kuta

dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta
aleksandra.pyrzyk-kuta@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Aleksandra Pyrzyk-Kuta – pedagog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2004),na którym ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży (2008).
W 2015 r. obroniła pracę doktorską nt. „Proces twórczy w resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym na przykładzie technik teatralizacyjnych”.
Jest adiunktem w Instytucie Pedagogiki UŚ, koordynuje praktyki dla kierunku Arteterapia. Pracuje także jako surdopedagog, prowadzi terapie dla dzieci z dysfunkcją narządu słuchu. Rozwija swoje umiejętności komunikowania alternatywnego poprzez naukę Polskiego Języka Migowego (PJM). Jest propagatorką Kultury Głuchych, przybliża słyszącym świat osób niesłyszących.
Zajmuje się również terapią tańcem (choreoterapią). Prowadzi wiele autorskich kursów i szkoleń. Jednocześnie sama pozostaje w nieustannym rozwoju,doskonali swoje umiejętności w zakresie świadomej pracy z ciałem oraz ekspresji i kreacji ruchu w aspektach terapeutycznych, edukacyjnych i artystycznych.
Współtworzy Festiwal Ekspresji Dziecięcej oraz uczestniczy w przygotowaniach Dni Katowickiej Arteterapii i Muzykoterapii.

Adrian Pyszka Adrian Pyszka

dr Adrian Pyszka
adrian.pyszka@us.edu.pl
tel. do Katedry Zarządzania: 32 359 24 83

Adrian Pyszka– badacz świata organizacji, zwłaszcza z perspektywy zmian organizacyjnych i restrukturyzacji zatrudnienia oraz programów wsparcia zwalnianych pracowników. W ramach swoich zainteresowań naukowych, ale i praktycznych zajmuje się zagadnieniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystaniem ich do tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach z udziałem różnych grup interesariuszy. Doświadczony pracownik naukowo-dydaktyczny, odbył szereg wizyt zagranicznych, zarówno na międzynarodowych konferencjach, jak i wyjazdach z programu Erasmus+. W swojej praktyce doradzał w programie restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie oraz realizował szkolenia dla różnych grup, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora MŚP w projektach z Unii Europejskiej, zwłaszcza z zakresu społecznie odpowiedzialnych innowacji i elastycznych form zatrudnienia, czy modelowania biznesu, także opartego na ekonomii współdzielenia (sharing economy) i gospodarce obiegu zamkniętego (circular economy). Ekspert PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Innowacji) i NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Współpracuje z samorządem w kierunku aktywizacji lokalnych społeczności i rozwijania inicjatyw lokalnych, także poprzez organizację dużych imprez zarówno rozrywkowych, jak i tematycznych np. proekologicznych.

Anna Pyszkowska Anna Pyszkowska

mgr Anna Pyszkowska
anna.pyszkowska@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Anna Pyszkowska – psycholożka, edukatorka, asystentka naukowo-dydaktyczna w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracuje ze Stowarzyszeniem PoMOC w Katowicach oraz Fundacją Zdrowego Życia w Zabrzu. Ukończyła kursy z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego i Edukacji Seksualnej, w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii, warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i edukacji seksualnej, pracuje z osobami chorymi przewlekle. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół psychologii zdrowia i jakości życia, somatopsychologii, profilaktyki zachowań zdrowotnych i ryzykownych.

Robert Radek Robert Radek

dr Robert Radek
robert.radek@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Robert Radek – zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów funkcjonowania egzekutywy w tym zwłaszcza jakości i skuteczności jej działania, a także zjawiska tzw. rządów mniejszościowych w różnych państwach na świecie. Poza rozwijanym obecnie nurtem badawczym w kręgu zainteresowań znajdują się również zagadnienia lokalizmu i regionalizmu w jednoczącej się Europie, w tym zwłaszcza problematyka współpracy transgranicznej, a także różne aspekty funkcjonowania systemów politycznych a w szczególności systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Violetta Rodek Violetta Rodek

dr hab. Violetta Rodek, prof. UŚ
violetta.rodek@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Violetta Rodek – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada certyfikaty Mentora i Tutora Akademickiego oraz doświadczenie praktyczne w realizacji mentoriali i tutoriali, a także w posługiwaniu się innymi nowoczesnymi metodami w procesie akademickiego kształcenia. Współtworzyła narzędzia diagnozy edukacji kulturowej oraz oceniała poprawność metodyczną warsztatów i szkoleń.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej autoedukacji, w tym procesu samodzielnego uczenia się, a także pasji jako najwyższej formy zaangażowania, kreatywności i aktywnego tworzenia własnej biografii. Jest autorką kilku monografii, a także ponad 30 artykułów zamieszczonych w periodykach naukowych oraz pracach zbiorowych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu dydaktyka ogólna. Posiada również przygotowanie do zawodu nauczyciela – ukończone studia wyższe, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna oraz 6-letnią praktykę w zawodzie jako nauczyciel mianowany w przedszkolu.

Patrycja Rudnicka Patrycja Rudnicka

dr Patrycja Rudnicka
patrycja.rudnicka@us.edu.pl
Sekretariat Instytutu Psychologii tel.(32) 3599 739
Instytut Psychologii

Patrycja Rudnicka – adiunkt w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Psycholog pracy i organizacji specjalizujący się w zagadnieniach interakcji człowiek-technologia i cyberpsychologii. Naukowo koncentruję się na zagadnieniach gotowości wobec technologii, e-HRM oraz e-learningu. Łączy doświadczenie uniwersyteckie z biznesowym i popularyzatorskim działając na pograniczu psychologii, technologii i designu. Jako konsultant, badacz i wykładowca w obszarze user experience oraz service design współpracuję z przedstawicielami różnych dziedzin, pomagając im tworzyć produkty i usługi przyjazne ludziom.

Halina Rusek Halina Rusek

prof. dr hab. Halina Rusek
halina.rusek@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Halina Rusek – socjolożka i antropolożka kultury, od początku swojej kariery zawodowej związana z Uniwersytetem Śląskim. Przez wiele lat pracowała w wydziałach cieszyńskich UŚ – w Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, a po jego rozpadzie w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji. Od roku akademickiego 2019/2020 jest pracownikiem Instytutu Socjologii w Wydziale Nauk Społecznych. Jej poszukiwania badawcze zmierzają w kilka kierunków, a głównym z nich są zjawiska i procesy zachodzące na pograniczach etniczno-kulturowych, a także w różnego typu społecznościach lokalnych. Zajmuje się także przemianami kulturowymi polskiej wsi i jej dziedzictwem kulturowym. Ważnym dla niej kierunkiem badań jest rola kobiet w życiu społecznym, kształtowanie się ich tożsamości w różnych społeczno-kulturowych kontekstach. Zagadnienia te bada i opisuj w szerokiej perspektywie, którą tworzą ramy socjologii i antropologii kulturowej.

Agata Rzymełka-Frąckiewicz Agata Rzymełka-Frąckiewicz

dr n. hum. Agata Rzymełka-Frąckiewicz
agata.rzymelka-frackiewicz@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Zainteresowania naukowo-badawcze:
– funkcjonowanie systemu edukacji w Polsce i wybranych krajach;
– reforma systemu edukacji na różnych szczeblach;
– funkcjonowanie środowiska szkolnego w dzisiejszej rzeczywistości;
– relacje między rodzicami – szkołą – uczniem – społecznością lokalną;
– współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych;
– wykształcenie wyższe a konstruowanie indywidualnego sukcesu życiowego i rozwoju ogólnospołecznego;
– wyższe wykształcenie Polaków w okresie wieloaspektowych przemian początku XXI wieku;
– rozwój społeczny w kontekście edukacyjnym;
– działania z zakresu polityki społecznej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych;
– funkcjonowanie systemu edukacji, zdrowia, emerytalnego w kontekście działań z zakresu polityki społecznej z uwagi przemiany demograficzne;
– aspiracje i oczekiwania edukacyjne a realia indywidualnej i społecznej rzeczywistości;
– młodzież a czas wolny – uczestnictwo w kulturze i sztuce.

Iwona Samborska Iwona Samborska

dr Iwona Samborska
iwona.samborska@us.edu.pl
tel. 32 359 9726
Instytut Pedagogiki

Iwona Samborska – pedagog, nauczyciel, logopeda, studentka V roku prawa. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (nauki pedagogiczne); doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki;studentka ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich, kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy KNP PAN; członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Krakowie; nauczyciel mianowany; logopeda w placówkach przedszkolnych, wolontariuszka.
Prowadzi badania dotyczące specyfiki i różnorodności doświadczeń dziecka w wieku przedszkolnym. Przedmiotem dociekań są m.in. aktywność językowa i komunikacyjna dziecka, aktywność poznawcza, aktywność ruchowa, kreatywność dzieci. Ponadto doświadczenia dzieci związane z zabawkami i sferą konsumpcji. Interesuje się problematyką zrównoważonej konsumpcji, tematyką prawa żywnościowego oraz edukacją żywnościową dziecka.

Elżbieta Sanecka Elżbieta Sanecka

dr Elżbieta Sanecka
elzbieta.sanecka@us.edu.pl
tel. 32 359 97 01
Instytut Psychologii

Elżbieta Sanecka – absolwentka studiów magisterskich na kierunkach psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zainteresowania naukowe: zachowania organizacyjne, przywództwo w organizacjach, osobowość w środowisku pracy.

Paweł Sarna Paweł Sarna

dr Paweł Sarna, prof. UŚ
pawel.sarna@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Paweł Sarna – absolwent filologii polskiej i socjologii. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja badań naukowych. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Filologicznym w 2008 roku.

Działalność naukowa koncentruje się na tematyce:

· retoryki w dyskursie medialnym,
· prasy społeczno-kulturalnej,
· związków literatury i mediów.

Małgorzata Satoła Małgorzata Satoła

dr Małgorzata Satoła
malgorzata.satola@us.edu.pl
tel. 32 3599 726
Instytut Pedagogik
i
Małgorzata Satoła – wykładowca w Instytucie Pedagogiki. Pedagog specjalny z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w pracy edukacyjnejz osobami z niepełnosprawnościami. Pedagog specjalny w zakresie: tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z osobami z Autyzmem, Zespołem Aspergera.

Jagoda Sikora Jagoda Sikora

dr Jagoda Sikora
jagoda.sikora@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Jagoda Sikora – psycholog dziecięcy, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Zajmuje się tematyką stresu i zdrowia psychicznego u dzieci, młodzieży i rodziców a także tematyką powrotu kobiety na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Od kilku lat prowadzi szkolenia, warsztaty oraz wystąpienia na konferencjach dotyczących nauki samoregulacji – kanadyjskiej metody Self-Reg, wspierającej radzenie sobie ze stresem. Na co dzień poza pracą badawczą na Uniwersytecie, wspiera rodziców i ich pociechy w trudach hospitalizacji podczas pobytu w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Magdalena Sitko-Dominik Magdalena Sitko-Dominik

mgr Magdalena Sitko-Dominik
magdalena.sitko-dominik@us.edu.pl
tel. 32 359 9733
Instytut Psychologii

Magdalena Sitko-Dominik – psycholog, asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim, gdzie aktualnie kontynuuje naukę w ramach studiów doktoranckich. Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Bliskich Związków. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię bliskich związków, chronopsychologię oraz psychologię społeczną.

Natalia Stankowska Natalia Stankowska

dr Natalia Stankowska
natalia.stankowska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Natalia Stankowska
Zainteresowania badawcze:
Pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarystyka.
Tematyka: zaburzenia w zachowaniu, niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, proces resocjalizacji, patologie społeczne, polityka penitencjarna.

Natalia Stępień-Lampa Natalia Stępień-Lampa

dr Natalia Stępień-Lampa
natalia.stepien@us.edu.pl
Instytut Nauk politycznych

Natalia Stępień-Lampa – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Zainteresowania badawcze związane z polityką edukacyjną, polityką społeczną oraz politykami publicznymi. Adiunkt Instytucie Nauk Politycznych. Redaktor tematyczny w czasopiśmie naukowym „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Koordynator programu Uniwersytet Najlepszych skierowanego do uzdolnionych uczniów z województwa śląskiego.

Mieczysław Stolarczyk Mieczysław Stolarczyk

prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
mieczyslaw.stolarczyk@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Mieczysław Stolarczyk – autor czterech monografii oraz ponad 130 artykułów zamieszczonych w czasopismach specjalistycznych i w pracach zbiorowych. Jest redaktorem bądź współredaktorem 15 prac zbiorowych oraz 10 tomów (w latach 2005-2013) ukazującego się od 2005 roku czasopisma „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Jest promotorem 9 doktoratów, które w większości zostały obronione z wyróżnieniem. Jest recenzentem 30 prac doktorskich, 6 prac habilitacyjnych oraz 5 recenzji w postępowaniu o tytuł naukowy. Jest też recenzentem wydawniczym 21 prac zbiorowych wydanych w czołowych polskich wydawnictwach akademickich.Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim: problemu niemieckiego po II wojnie światowej, w tym polityki zagranicznej RFN i stosunków polsko-niemieckich; polityki zagranicznej RP w tym miejsca Federacji Rosyjskiej w polityce bezpieczeństwa Polski i stosunków polsko-rosyjskich; problemów integracji europejskiej; relacji transatlantyckich; bezpieczeństwa międzynarodowego w pozimnowojennej Europie; głównych tendencji ewolucji globalnego i europejskiego systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym.

Małgorzata Suchacka Małgorzata Suchacka

dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ
malgorzata.suchacka@us.edu.pl
tel. 32 3591383
Instytut Socjologii

Małgorzata Suchacka – kierownik grantu naukowego w latach 2010-2012, członkini kilku projektów naukowych oraz ekspertka licznych projektów badawczych związanych z analizami szeroko rozumianych procesów rozwoju regionalnego oraz wpływu technologii na życie społeczne. Jest autorką ponad stu publikacji z zakresu zarzadzania na poziomie regionalnym, organizacji gospodarczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach – krajowych i zagranicznych, współpracuje z wieloma instytutami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz samorządem wojewódzkim. Kilkukrotnie odbywała staże naukowo-dydaktyczne w ramach programu LLP/ERASMUS i Erasmus+ w University of Palacky w Ołomuńcu, University of Charles w Pradze i Comenius University w Bratysławie.

Monika Sulik Monika Sulik

dr Monika Sulik
monika.sulik@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Monika Sulik – doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, w Instytucie Pedagogiki. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze rozwijam przede wszystkim w obszarze zagadnień związanych z rozwojem człowieka dorosłego w ujęciu interdyscyplinarnym, z szczególnym uwzględnieniem kontekstów biograficznych. Jestem entuzjastką inicjatyw oraz przedsięwzięć skierowanych dla osób dorosłych, szczególnie osób w wieku senioralnym, czego wyrazem są podejmowane przeze mnie zadania dydaktyczne, organizacyjne jak i naukowe. (m.in. działalność w Akademickim Towarzystwie Andragogicznym oraz Stowarzyszeniu Gerontologów Społecznych). Certyfikowany trener i mentor akademicki. Od 2018 roku sprawuję funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego „Edukacja Dorosłych”. Również od roku 2018 jestem ambasadorką elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE, pełniąc rolę eksperta z zakresu andragogiki.

Urszula Swadźba Urszula Swadźba

prof. dr hab. Urszula Swadźba
urszula.swadzba@us.edu.pl
Tel. 32 359 18 89
Instytut Socjologii

Urszula Swadźba – profesor socjologii, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej (2009–2019). Zainteresowania badawcze to socjologia wartości (szczególnie wartości pracy); problematyka śląska. Ostatnio zainteresowania skupiła na świadomości ekonomicznej. Autorka ponad 200 książek i artykułów o tej problematyce.
Najważniejsze publikacje to: Śląski etos pracy. Studium socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2001, Wartości pracy, rodziny, religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012. Najnowsze publikacje to: „Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska, (współautorka: Monika Żak), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, „Praca i konsumpcja w perspektywie tworzenia ładu aksjonormatywnego” (współautorzy: Felicjan Bylok, Danuta Walczak-Duraj), Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2017, The economic awareness of the young generation of Visegrad countries. A comparative analysis. (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów (współautorzy: Rafał Cekiera, Monika Żak), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. Katowice 2019. Współpracuje z uczelniami zagranicznymi Czech, Słowacji i Węgier.

Anida Szafrańska Anida Szafrańska

dr Anida Szafrańska
anida.szafranska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Anida Szafrańska – dr n. humanistycznych (2007), adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych. Oligofrenopedagog; mediator metody Instrumental Enrichment – poziom I. W 1998 roku ukończyła cykl szkoleń w zakresie diagnozy i metody TEACCH stosowanej w terapii osób autystycznych a w 2015 roku studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli.
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematów: rodziny dzieci i osób dorosłych ze spektrum zaburzeń autystycznych w tym ich doświadczenia, problemy, potrzeby w zakresie pomocy i wsparcia społecznego; organizacja kształcenia osób z ASD oraz problemy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Marek Stanisław Szczepański Marek Stanisław Szczepański

prof. dr. hab. Marek Stanisław Szczepański
marek.s.szczepanski@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Marek Stanisław Szczepański – zainteresowany przede wszystkim socjologią miasta i przestrzeni, metropolią górnośląską i zagłębiowską, transformacją RP oraz historią idei społecznych. Jest autorem bądź współautorem ponad 350 prac naukowych. Przez kolejne kadencje pełni funkcje członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (przewodniczący Sekcji I – Nauki Humanistyczne i Społeczne), a od 2017 także członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. Wiceprzewodniczący Komitetu Socjologii PAN.

Patrycja Szostok-Nowacka Patrycja Szostok-Nowacka

dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ
patrycja.szostok@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i komunikacji medialnej

Patrycja Szostok-Nowacka – badaczka mediów i komunikowania lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem sfery samorządowej. Autorka licznych opracowań dotyczących instrumentów polityki komunikacyjnej samorządów oraz społecznego odbioru działań komunikacyjnych. Zajmuje się również psychologicznymi aspektami wpływu mediów, komunikowaniem politycznym i organizacyjnym. Bada zagadnienia związane z wpływem komunikacji na aktywność w różnych sferach działalności, w tym między innymi w przestrzeniach samorządów terytorialnych, relacjach pacjentów z lekarzami i personelem medycznym, organizacjach.

Olga Szura-Olesińska Olga Szura-Olesińska

dr Olga Szura-Olesińska
olga.szura-olesinska@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Olga Szura – Olesińska – opiekun roku, opiekun studenckich kół naukowych, członek PAN – Komisja Historyczna.

Monika Szynol Monika Szynol

mgr Monika Szynol
monika.szynol@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Monika Szynol– asystent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w zakresie nauk o polityce. Magister politologii, specjalność: samorządowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), absolwentka studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). W latach 2010-2015 realizatorka projektów współfinansowanych ze środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacji Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), a także konsultantka ds. europejskich w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, działającym w ramach sieci informacyjnej zarządzanej przez Komisję Europejską (2011-2016) oraz konsultantka ds. międzynarodowych w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach, działającym w ramach sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2013-2015). Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział Katowice.
Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Polski po 1989 roku; współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej państwa; terroryzm międzynarodowy; upadek państw w stosunkach międzynarodowych; integracja europejska (ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia UE, polityki rozwojowej UE, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE).

Magdalena Ślawska Magdalena Ślawska

dr Magdalena Ślawska, prof. UŚ
magdalena.slawska@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Magdalena Ślawskadoktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mediolingwistycznych metod badań, badań nad gatunkami medialnymi i nad dziennikarstwem. Szczególnie interesuje ją świadomość gatunkowa nadawców i odbiorców mediów oraz stylistyka i pragmatyka tekstu medialnego.
Jest autorką monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych (Katowice 2014) oraz Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych (Katowice 2019) a także współredaktorką tomów Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną.
Członkini Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Katarzyna Ślebarska Katarzyna Ślebarska

dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ
katarzyna.slebarska@us.edu.pl
tel. 32 3599824
Instytut Psychologii

Katarzyna Ślebarska – psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Laureatka I nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na najlepsze prace doktorskie (2010) i trzykrotna stypendystka DAAD. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Berlinie i Norymberdze. Naukowo interesuje się problematyką braku pracy, tranzycji bezrobocie – praca (aktywizacja i reintegracja zawodowa) oraz socjalizacji organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji i proaktywnego radzenia sobie w nowym miejscu pracy. W ramach dydaktyki prowadzi zajęcia z psychologii poznawczej, zarówno w podejściu teoretycznymi, jak i aplikacyjnym

Iwona Tomas Iwona Tomas

dr Iwona Tomas
iwona.tomas@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Iwona Tomas – absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna (2010) oraz edukacja plastyczna i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna (2012). Dyplom artystyczny pod tytułem „Ilustracje ze słów wyśpiewanych” obroniła w roku 2012 pod opieką dydaktyczno-artystyczną Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (tam też ukończyła studia uzupełniające z zakresu edukacji artystycznej). Magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2012) i doktor nauk społecznych ( Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2019). W chwili obecnej pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki i – w dalszym ciągu – prowadzi w różnych miejscach zajęcia (także projektowe), dotyczące aktywności plastycznej, sztuki współczesnej, technik graficznych, rzeźbiarskich, malarskich oraz pozłotniczych. Jest również koordynatorem Wydziału Pantokrator Śląskiej Szkoły Ikonograficznej w Zabrzu. Aktywnie uczestniczy w organizacji takich przedsięwzięć, jak Dni Katowickiej Arteterapii i Festiwal Ekspresji Dziecięcej organizowany corocznie przez Zakład Pedagogiki i Ekspresji Dziecka. W związku z wykonywaną pracą podejmuje działalność wystawienniczą (uczestnictwo w Festiwalach Sztuki Wysokiej w Bytomiu), badawczą (realizowane projekty badawcze) oraz dydaktyczną (prowadzenie zajęć, ale i udział w rozmaitych kursach i szkoleniach).

Mateusz Wajzer Mateusz Wajzer

dr Mateusz Wajzer
mateusz.wajzer@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Mateusz Wajzer – doktor politologii.
Zainteresowania badawcze: teoria gier, genetyka polityki, partycypacja polityczna, metodologia badań społecznych.

Anna Watoła Anna Watoła

dr n. hum. Anna Watoła
anna.watola@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Anna Watoła – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie jest adiunktem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog oraz dyrektor przedszkola. Rzeczoznawca do spraw podręczników z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Partner i koordynator merytoryczny wielu międzynarodowych projektów naukowo – badawczych. Członek Kapituły Założycielskiej Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Kierownik Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej, Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski.
Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu edukacji dziecka oraz dotyczących wykorzystania technologii informacyjnej w procesie nauczania – uczenia się, zarządzania i kierowania placówką oświatową wydanych w języku polskim jak również w języku angielskim. Obszar zainteresowań naukowych związany jest z edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zarządzaniem placówkami edukacyjnymi. Aktualnie prowadzi badania naukowe we współpracy z nauczycielami – praktykami i pracownikami naukowymi uniwersytetów ze Słowacji, Republiki Czeskiej, Stanów Zjednoczonych, Indii, Wenezueli, Chin i Norwegii. Ostatnie zainteresowania naukowe dotyczą edukacji dzieci z krajów afrykańskich szczególnie Kenii i Tanzanii.

Włodzimierz Wątor Włodzimierz Wątor

płk. dr Włodzimierz Wątor
wlodzimierz.wator@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Włodzimierz Wątor – szef Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia SZ RP. Od pięciu lat związany z Uniwersytetem Śląskim. Zainteresowania naukowe poparte doświadczeniem praktycznym obejmują w szczególności:
– bezpieczeństwo chemiczne, ekologiczne, jądrowe wraz z ochroną radiologiczną oraz antyterrorystyczne;
– zarządzanie kryzysowe oraz ratownictwo i ochrona ludności
– zaawansowane systemy prognozowania i oceny skażeń
– proliferacje broni masowego rażenia
– współczesne doktryny militarne
– potencjały militarne państw
– współczesne konflikty zbrojne oraz operacje pokojowe
– metodyczne aspekty kształcenia dorosłych

Iwona Wendreńska Iwona Wendreńska

dr Iwona Wendreńska
iwona.wendrenska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Iwona Wendreńska – wykładowca w Instytucie Pedagogiki, kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Osób
ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Pedagog specjalny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy edukacyjnej i animacyjnej
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniamize spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia i doświadczenie w zakresie tutoringu i mentoringu akademickiego.

Edyta Widawska Edyta Widawska

dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ
edyta.widawska@us.edu.pl
tel. 32 3599721
Instytut Pedagogiki

Edyta Widawska – doktorka habilitowana w zakresie pedagogiki, doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pedagożka społeczna, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistka ds. monitoringu i praw człowieka, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora. Trenerka umiejętności miękkich w zakresie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów (mediacji, facylitacji, negocjacji), komunikacji bez przemocy oraz asertywności. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularno-naukowych. Pracę w obszarze badań naukowych łączy skutecznie z praktyką realizując projekty we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wprowadzanie polityk równościowych na poziomie krajowym i międzynarodowym (m.in. RPO, MAiC, OBWE, ONZ, RE, UE, UNHCR).

Teresa Wilk Teresa Wilk

dr hab. Teresa Wilk, prof. UŚ
teresa.wilk@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Zainteresowania naukowo-badawcze:
– aspiracje edukacyjne młodzieży, możliwości ich realizacji;
– aktywizacja społeczności lokalnych w perspektywie posiadanych i pożądanych potencjałów;
– możliwości zastosowania/wykorzystania sztuki teatralnej do działań na rzecz aktywizowania i usprawniania przestrzeni społecznej;
– kultura i sztuka w procesie rewitalizacji społecznej;
– kultura i sztuka w procesie edukacyjno-wychowawczym dzieci i młodzieży;
– kultura i sztuka w organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wojciech Świątkiewicz Wojciech Świątkiewicz

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
wojciech.swiatkiewicz@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Wojciech Świątkiewicz – prowadzi badania empiryczne oraz studia teoretyczne w zakresie socjologii kultury, rodziny, religii oraz skupione na społeczno-kulturowych procesach zachodzących w przestrzeni Górnego Śląska.
Członek Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, przewodniczący Komisji Do Spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko Słowackich PAN O/Katowice.
W Uniwersytecie Śląskim pełnił funkcje prorektora Uniwersytetu Śląskiego, prodziekana Wydziału Nauk Społecznych, dyrektora Instytutu Socjologii oraz kierownika Zakładu Socjologii Wiedzy w Instytucie Socjologii.

Kazimierz Wolny-Zmorzyński Kazimierz Wolny-Zmorzyński

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
kazimierz.wolny-zmorzynski@us.edu.pl

– Twórca polskiej genologii dziennikarskiej, autor systematyki gatunków dziennikarskich (w tym reportażu oraz fotograficznych gatunków dziennikarskich);
– Twórca modelu odbiorcy fotografii dziennikarskiej;
– Twórca metody oceny i wartościowania fotograficznych gatunków dziennikarskich;
– Znawca zagadnień związanych z działalnością korespondentów zagranicznych;
– Znawca źródeł informacji dla dziennikarzy;
– Znawca funkcjonowania mediów lokalnych i regionalnych;
– Znawca twórczości reportażowej Melchiora Wańkowicza i Ryszarda Kapuścińskiego.

Agnieszka Wysocka Agnieszka Wysocka

mgr Agnieszka Wysocka
agnieszka.wysocka@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Agnieszka Wysocka– pracownik naukowo-dydaktyczny, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Pracownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Profil naukowy poparty doświadczeniami praktycznymi, obejmuje problematykę systemu pieczy zastępczej w Polsce.

Ewa Wysocka Ewa Wysocka

dr hab. Ewa Wysocka, prof. UŚ
ewa.wysocka@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Ewa Wysocka – pedagog i psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zagrożeń rozwojowych młodzieży, teorii wychowania młodego pokolenia, w obszarze metodologii nauk społecznych oraz w diagnostyce psychopedagogicznej. Autorka, współautorka i redaktorka 23 opracowań zwartych i ponad 350 artykułów. Do najważniejszych książek zalicza: Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000); Religijność a tolerancja – obszary zależności (Wydawnictwo Nomos, Kraków 2000); Człowiek a środowisko życia – podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy (Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007); Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008/2009); Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009/2010); „Kim jestem i kim mogę się stać”. Niektóre problemy okresu dorastania związane z wyborem zawodu (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011); Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2001; współautor A. Nowak); Diagnoza psychopedagogiczna (Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006; współautor E. Jarosz); Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie – zagrożenia rozwojowe i społeczne (redakcja; Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012); Diagnostyka pedagogiczna, Oficyna Impuls, Kraków 2013), Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, część I, Wyd. UŚ, Katowice 2015; Diagnoza w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka, część II, Wyd. UŚ, Katowice 2018). Kierownik, koordynator i wykonawca w wielu grantach z funduszy unijnych, ministerialnych i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, których celem było opracowanie warsztatu diagnostycznego pedagoga. Autorka i współautorka wielu wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych do oceny różnych wymiarów funkcjonowania młodego pokolenia, m. in. wykorzystywanych w poradnictwie oraz w doradztwie zawodowym.

Zbigniew Zagała Zbigniew Zagała

dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ
zbigniew.zagala@us.edu.pl
tel. 32 359 2130
Instytut Socjologii

· Członek Rady Centrum Badania Opinii Społecznej w latach 2016-2018
· Przewodniczący Rady Programowej Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Śląskiego
· Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN, Oddział Katowice
· Członek Zespołu ds. Partycypacji, Społeczeństwa Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych, w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ
· Członek Zespołu ds. Badań Zjawisk i Procesów Kulturowych, w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ.

Bożena Zasępa Bożena Zasępa

dr Bożena Zasępa
bozena.zasepa@us.edu.pl

Bożena Zasępa – absolwentka kierunku politologia i nauki społeczne specjalność polityka społecznana na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktor nauk humanistycznych.
Od wielu lat łączy badania naukowe i proces dydaktycznyz aktywnością i działaniami praktycznymi, wspierając istotne dla regionu i poziomu lokalnego działania i inicjatywy, podejmowane przez władze samorządowe i organizacje społeczne.
Profil naukowy poparty doświadczeniem praktycznym, obejmuje problematykę:
· demografii, w tym polityki ludnościowej,
· polityki rodzinnej,
· zabezpieczenia społeczego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej i kwestii dotyczących systemu emerytalnego,
· rynku pracy i dialogu społecznego,
· instytucji prawa rodzinnego w konteście działań podejmowanych w różnych obszarach polityki społecznej.

Zbigniew Markowski Zbigniew Markowski

mgr Zbigniew Markowski
zbigniew.markowski@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Zbigniew Markowski – absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowiach, w specjalności dziennikarskiej, pracownik TVP Katowice (reporter – dyrektor programowy), prezes zarządu TV Rondo, redaktor naczelny „Auto – Klub – Magazyn”, dyrektor Diskau Advertising, wydawca prasy: „Pielgrzym Piekarski” i „Kronika Tarnogóska”, ekspert medialny NSZZ Solidarność, publicysta, autor publikacji prasowych, telewizyjnych oraz internetowych.

Lucie Zormanová Lucie Zormanová

dr Lucie Zormanová
lucie.zormanova@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Lucie Zormanova – prowadzi badania z zakresu pedeutologii i ksztalcenia na odległość, interesuje się również pedagogiką komparatywną.
W obszar aktywności naukowo-dydaktycznej wpisuje także swój udział jako jednego z głównych współwykonawców w projekcie: Innowacje akredytowanych studiów licencjackich na kierunku Nauka kształcenia praktycznego (wspólnie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Masaryka) i w projekcie: Nauczyciele na staży zagranicznej (wspólnie z Alvit-Inovace a vzdělávání s.r.o).

Agata Zygmunt Agata Zygmunt

dr Agata Zygmunt
agata.zygmunt@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Agata Zygmunt -socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ. W centrum jej zainteresowań naukowo-badawczych leżą zagadnienia z obszaru demografii społecznej, polityki społecznej, socjologii problemów społecznych, a także problematyka płci kulturowej i zagadnienia z obszaru socjologii internetu. Jest autorką wielu artykułów naukowych, opublikowanych w pracach zbiorowych i w periodykach naukowych, jak również uczestniczką oraz prelegentką konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto działalność badawczą związaną z projektowaniem i realizacją badań empirycznych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych), jest autorką i współautorką koncepcji metodologicznych około 30 projektów badawczych oraz licznych raportów z badań. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w przygotowywaniu dokumentów strategicznych (np. strategii rozwiązywania problemów społecznych) oraz programów wdrażanych przez instytucje pomocowe (autorstwo programów rozwoju pieczy zastępczej).

Monika Żak Monika Żak

dr n. hum. Monika Żak
monika.zak@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Monika Żak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. Zainteresowania naukowe: socjologia pracy (w szczególności koncepcja work-life balance), socjologia rodziny, socjologia konsumpcji, komunikacja i negocjacje. Autorka, współautorka i redaktor monografii i artykułów opublikowanych w Polsce i zagranicą. Członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, członek Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych.

Alicja Żywczok Alicja Żywczok

dr hab. Alicja Żywczok, prof. UŚ
alicja.zywczok@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Alicja Żywczok– autorka 106 publikacji naukowych, członkini Zespołu Teorii Wychowania i Pedagogiki Ogólnej przy KNP Polskiej Akademii Nauk, członkini Rady Naukowej czasopisma parametrycznego „Paidea” oraz Wydawnictwa Naukowego TPF. Recenzentka książek naukowych, prac awansowych (habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich), członkini komisji doktorskich i habilitacyjnych.
W prowadzonych badaniach kieruje się zasadą interdyscyplinarności, korzystając z zasobów wiedzy:
– pedaogicznej (jako doktor habilitowany z zakresu pedagogiki);
– filozoficznej (jako również doktor filozofii);
– językoznawczej (jako certyfikowany logopeda i terapeuta mowy).
Obszar jej zainteresowań badawczych wyznaczają: teoria wychowania, pedagogika ogólna, pedagogika rodziny, pedagogika pracy, historia wychowania, naukoznawstwo, a także antropologia filozoficzna i kulturowa oraz aksjologia. Transponuje wiedzę ogólną (np. ideały, teorie, koncepcje) na wzorce działalności praktycznej oraz strategie poprawy jakości życia ludzkiego (dobrostanu psychospołecznego) w odniesieniu do:
– dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych szkół wyższych);
– instytucji oświatowych, szkolnictwa wszystkich szczebli, instytucji wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych oraz pomocy społecznej (zwłaszcza pomocy rodzinie i seniorom).
Najważniejsze publikacje (monograficzne): Filozoficzne korzenie pedagogiki radości (Kraków 2000); Wychowanie do radości życia (Warszawa 2004); Aksjologia odkrycia naukowego – studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych (Toruń 2009); Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji (Katowice 2011); Wychować człowieka prawdomównego. Koncepcje, badania naukowe, wdrożenia (Katowice 2016); Miłość – akt preferencji duchowości człowieka. Studium bliskości uczuciowej (red., Warszawa 2013); Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej (red., Warszawa 2014); Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego (red. części monograficznej „Chowanny”, 2016, t. 1); Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm (współred., Katowice 2019).

return to top