Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika, studia I stopnia

Oferowane specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

Kiedy następuje wybór specjalności: Wybór na drugim semestrze (specjalność realizowana od trzeciego semestru)

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski, język niemiecki, język rosyjski

Zajęcia dydaktyczne: Zajęcia w dniach poniedziałek-piątek; w tym obowiązkowe zajęcia terenowe w środy (semestr 1 oraz semestr 3)

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika są pierwszym etapem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie wybranej specjalności (pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna). Studia – w zależności od wyboru specjalności – dają kwalifikacje do pracy w placówkach resortu oświaty (MEN, np. szkoła, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna), resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS, np. dom dziecka) oraz resortu sprawiedliwości (MS, np. zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny). Studenci przyswajają treści i umiejętności z zakresu socjologii, psychologii, a przede wszystkim z różnych subdyscyplin pedagogiki, dzięki czemu w przyszłości mogą prawować jako wychowawcy, diagności, opiekunowie i terapeuci w internatach, placówkach oraz zakładach prowadzących oddziaływania oświatowo-wychowawcze z różnymi grupami odbiorców (uczniowie, rezydenci, podopieczni placówek, skazani).

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna:

Specjalność ma na celu przygotowanie studentów m.in. do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, stosowania różnorodnych metod pracy opiekuńczej i wychowawczej oraz korekcyjno-kompensacyjnej, prowadzenia działań specjalistycznych oraz profilaktycznych w tym udzielania wsparcia dzieciom, uczniom, ich rodzinie, opiekunom oraz nauczycielom, pracującym z dziećmi z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i uczniom z takimi trudnościami. Studia przygotowują do rozpoznawania indywidualnych potrzeb wychowanków, analizy przyczyn trudności zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym oraz wyposażają w szeroką gamę możliwych do zastosowania oddziaływań zawodowych w grupie wychowawczej i klasie szkolnej oraz pracy indywidualnej.

Studia przygotowują do zawodu pedagog opiekuńczo-wychowawczy oraz są pierwszym etapem przygotowania do zawodu nauczyciel pedagog specjalny w zakresie terapii pedagogicznej. Specjalność przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć pracę:

 • opiekuńczo-wychowawczą z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami w placówkach wpierania rodziny i pieczy zastępczej, opieki społecznej,
 • korekcyjno-kompensacyjną z dziećmi z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w placówkach oświatowych.

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką:

Studenci w toku studiów zapoznają się z dorobkiem naukowym pedagogiki resocjalizacyjnej, jej obszarami (od diagnozy niedostosowania społecznego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i innych instytucjach wczesnej interwencji, przez metodykę i realizowane programy resocjalizacyjne w środowisku otwartym i zamkniętym po pracę z rodziną), a także ze współczesnymi zjawiskami z zakresu patologii społecznej (samobójstwa, alkoholizm, itd.), w tym zwłaszcza przestępczości (nieletnich i dorosłych). Program kształcenia zawiera treści z prawa karnego wykonawczego oraz nieletnich. Ponadto studenci poznają formy pomocy opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i socjalnej udzielanej osobom zarówno na wczesnym etapie wykolejenia (prewencja przestępczości i demoralizacji), jak i na etapach późniejszych (resocjalizacja instytucjonalna oraz opieka następcza po wyjściu z placówki zamkniętej).

Studia są pierwszym etapem przygotowania do zawodu nauczyciel pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz przygotowują do pracy penitencjarnej (pracy z osadzonymi w zakładach karnych).

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna:

Studia dają kwalifikacje do pracy w placówkach resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS) tj.

 • w placówkach wsparcia rodziny np. świetlicach środowiskowych, klubach i ogniskach wychowawczych, w pracy podwórkowej na stanowisku wychowawcy, pedagoga oraz
 • w placówkach pieczy zastępczej na stanowisku pedagoga, wychowawcy
 • w pieczy rodzinnej, tj. rodziny zastępcze zawodowe, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka oraz
 • pieczy instytucjonalnej: opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (domy dziecka), interwencyjnego, rodzinnego, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 • placówkach pomocy społecznej dla osób dorosłych np. domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, klubach samopomocy, ośrodkach/domach dziennego pobytu.

Dzięki połączeniu specjalności opiekuńczo-wychowawczej z pedagogiką korekcyjną (terapia pedagogiczna), studenci uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach resortu oświaty (MEN), takich jak: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty, świetlice szkolne), placówki doskonalenia nauczycieli itp., placówki oświatowo-wychowawcze wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe) na stanowisku nauczyciela, wychowawcy.

Przygotowanie w zakresie pedagogiki korekcyjnej daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach terapeuty, nauczyciela terapeuty, nauczyciela pedagoga specjalnego, stosownie w:

 •  specjalistycznych placówkach wparcia rodziny i pieczy zastępczej np. świetlicach specjalistycznych, prowadzących pracę terapeutyczną oraz
 • specjalistycznych placówkach oświatowych szkolnych jak i pozaszkolnych, poradniach specjalistycznych.

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką:

Studenci uzyskują przygotowanie do pracy:

 • w placówkach resortu sprawiedliwości (MS), takich jak zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich (na stanowisku nauczyciel-wychowawca), zakład karny, areszt śledczy (na stanowisku wychowawcy), zespół kuratorskiej służby sądowej (kuratorzy sądowi dla dorosłych lub rodzinni), ośrodek kuratorski, policyjna izba dziecka, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. A ponadto studenci specjalności uzyskują w toku studiów kompetencje do pracy w placówkach resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS), takich jak: świetlica środowiskowa i socjoterapeutyczna, ochotniczy hufiec pracy, organizacje pozarządowe (NGO) i ośrodki pomocy społecznej w roli asystenta rodziny lub pracownika ulicy (streetworking, partyworking);
 • w placówkach resortu oświaty (MEN), takich jak: mło­dzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (na stanowisku pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe)

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji, np.:

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika są pierwszym etapem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie wybranej specjalności.

return to top