Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organiazacji, studia I stopnia

Karta kierunku dostępna na stronie

Ogólna charakterystyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji to studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego prowadzone na I stopniu w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Głównym celem naszego kierunku studiów jest rozwijanie wiedzy studentów, ich umiejętności i postaw, niezbędnych dopracy w charakterze specjalisty zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi w trzech sektorach gospodarki: przedsiębiorstwachorganizacjach administracji publicznej i podmiotach ekonomii społecznej.

Jako student naszego kierunku dowiesz się jak zarządzać zasobami ludzkimi w sposób uważny, efektywny i motywujący pracowników. Będziesz w stanie rozwiązywać problemy natury społecznej, ekonomicznej, finansowej, psychologicznej, prawnej w obszarze zarządzania ludźmi i komunikacji międzyludzkiej. Realizację tych celów zapewni Ci odpowiednio dobrana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się w głównej mierze z przedstawicieli nauk społecznych, takich jak: zarządzaniesocjologia, ekonomiaprawo oraz psychologia.

Absolwenci zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji są przygotowani do prowadzenia działu kadr, tworzenia warunków pracy sprzyjających dobrostanowi człowieka i jego efektywności.

 

Dlaczego warto u nas studiować?

Program studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji jest realizowany w profilu ogólnoakademickim, przy założeniu silnego powiązania wiedzy akademickiej z jej praktycznym zastosowaniem.

W programie studiów uwzględniono grupy modułów wyposażających studentów w wiedzę kierunkową, obejmującą wszelkie działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem zasobów ludzkich. Wiedza kierunkowa jest uzupełniona wiedzą specjalistyczną w takich obszarach, jak: rekrutacja i selekcja pracowników, adaptacja i socjalizacja nowego pracownika (onboarding), motywacja, komunikacja interpersonalna i marketingowa, zarządzanie kompetencjami i talentami, coaching, separacja pracownika opuszczającego organizację (offboarding). W programie studiów przewidziano też zajęcia ukierunkowane na uzyskanie przez studenta wiedzy o metodach i technikach badań społecznych, a także kształtujące umiejętności ich zastosowania w praktyce, jak również  wiedzę o instrumentach badawczych właściwych dla nauk o zarządzaniu i jakości w zakresie pozwalającym zrozumieć i opisywać problemy HR  i je rozwiązać. Nie mniej ważne jest również wykształcenie w studentach umiejętności orientowania się  w przepisach prawa, które regulują funkcjonowanie podmiotów na rynku pracy.

Kształcenie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji przewiduje również wyposażenie studentów w umiejętność obsługi narzędzi informatycznych przydatnych w pracy zawodowej, realizowanej zarówno w tradycyjnych, stacjonarnych warunkach, jak i w cyfrowym miejscu pracy (digital workplace), które wymaga umiejętności obsługi narzędzi społecznościowych, aplikacji przeznaczonych do komunikowania się, obsługi systemów zarządzania wiedzą  w wersji stacjonarnej i mobilnej.

Program studiów zakłada również zajęcia ukierunkowane na kształtowanie umiejętności miękkich takich jak: umiejętność pracy pod silną presją czasu, radzenie sobie ze stresem, kreatywność, otwartość na nowe rozwiązania i przystosowanie się do zmieniających się warunków otoczenia, umiejętność pracy  w grupie, ale również dobra organizacja pracy zespołowi (w tym  umiejętność delegowania zadań, odpowiednie motywowanie i skuteczne egzekwowanie wyników), umiejętność negocjacji i wypracowania kompromisu.

 

Specjalności

Po trzecim semestrze studiów tudenci wybierają jedną z trzech ścieżek specjalnościowych:

 • marketing w organizacji,
 • human resources w organizacji,
 • przedsiębiorczość i zarządzanie.

W ramach każdej ze ścieżek przewidziany jest blok zajęć o charakterze praktycznym, obejmujących takie formy zajęć, jak konwersatoria i warsztaty, których tematyka jest ściśle powiązana z obszarem specjalistycznych zainteresowań studenta.

Co robią nasi absolwenci?

Absolwent kierunku zasobami ludzkimi w organizacji może podjąć pracę jako specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. personalnych/HR Generalist, koordynator ds. personalnych, rekruter, specjalista ds. rekrutacji i procesów HR, specjalista ds. kadr i płac, HR Office administrator, doradca zawodowy, specjalista ds. szkoleń i rozwoju, analityk HR, asystent HR, HR Biznes Partner, HR Specialist, HR Manager, HR Advisor itp.

Wachlarz możliwości podjęcia pracy jest bardzo szeroki, bowiem specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi pożądani są we wszystkich jednostkach (tj. przedsiębiorstwa czy organizacje nie nastawione na zysk) bez względu na branżę, rodzaj własności (jednostki prywatne, jednostki państwowe) czy sektor gospodarki (pierwszy, drugi czy trzeci). Pracę dla specjalisty ds. HR oferują np. banki, agencje pracy, wydawnictwa i.in.

Wśród obowiązków specjalisty HR zatrudnionego na różnych wyżej wymienionych stanowiskach można wymienić m.in.: 

 • realizacja projektów rekrutacyjnych,
 • selekcja kandydatów,
 • administracyjna obsługa spraw pracowniczych oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie procesów zarządzania personelem,
 • delegowanie zadań,
 • realizacja działań z zakresu marketingu personalnego, marketingu wewnętrznego, PR’u wewnętrznego, wdrażanie kampanii z zakresu employerbrandingu,
 • digitalworkspace management,in.

return to top